92811_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
92811
Oljedrevet oppgang i industrien
statistikk
2013-02-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oljedrevet oppgang i industrien

Norsk industriproduksjon gikk opp med 2,7 prosent fra 2011 til 2012, viser virkedagskorrigerte tall. Forskjellene mellom de ulike næringene i industrien økte i 2012.

Produksjonsindeks. Prosentvis endring og vekter
SesongjustertKalenderjustert1Vekter2
Månadsendring3-månadsendring12-månadsendring
Desember 2012 / November 2012Oktober 2012 - Desember 2012 / Juli 2012 - September 2012Desember 2012 / Desember 2011
1Korrigert for at vekedagar har ulik arbeidsintensitet og for offentlege fri- og heilagdagar i Noreg.
2Vektene oppdaterast årleg og gjeld for heile året.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,1-1,40,0100,0
Utvinning og utvinningstjenester1,2-0,6-3,866,7
Bergverksdrift2,724,913,50,7
 
Industri0,3-0,92,824,8
Nærings-, drikkevare og tob.ind.1,7-0,17,24,5
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri-3,5-4,8-1,02,9
Metallindustri0,1-3,1-2,41,3
Maskinindustri1,52,014,83,1
Bygging av skip og oljeplattformer4,73,513,82,2
 
Kraftforsyning4,5-9,114,17,8

Næringer som maskinindustri og bygging av skip og plattformer har hatt en markert vekst, og produksjonen var rekordhøy i 2012. Dette kan knyttes til oppgang i investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet over tid, samt høye ordrereserver. Det var ellers en vekst i metallvareindustrien. Produksjonen i næringer som papir- og papirvareindustri, kjemiske råvarer og metallindustrien gikk derimot klart ned i 2012 sammenlignet med 2011. Sterk kronekurs, svake markedsforhold og lageroppbygging har virket inn på blant annet produksjon av ikke-jernholdige metaller. Forskjellene mellom industri knyttet til norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet og tradisjonell norsk eksportindustri har derfor økt i 2012. Ellers var det en viss økning i norsk næringsmiddelindustri i 2012 sammenlignet med 2011. Større slaktevolum av norsk oppdrettslaks har bidratt til klar vekst i produksjonen av fisk og fiskevarer. Økt fôrproduksjon til norsk oppdrettslaks bidrar også til veksten i næringsmiddelindustrien.

Nedgang i 4. kvartal 2012

Det var en nedgang på 0,9 prosent i norsk industriproduksjon fra 3. til 4. kvartal 2012, viser sesongjusterte tall. Produksjonen innenfor kjemiske råvarer samt metallindustri gikk ned, mens maskinindustri og bygging av skip og plattformer fortsatt hadde vekst.

Fra november til desember 2012

Sesongjusterte tall viser at det var en oppgang på 0,3 prosent i norsk industriproduksjon i desember 2012 sammenlignet med november 2012. Maskinindustri og bygging av skip og plattformer hadde en oppgang i produksjonen, mens det var en nedgang for papir- og papirvareindustri samt ikke-jernholdige metaller. Det var ellers en økning i norsk næringsmiddelindustri fra november til desember 2012.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 2,4 prosent fra november 2011 til november 2012, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land gikk ned med 4,2 prosent i den samme perioden.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, for eksempel november 2012 til og med januar 2013, mot august til og med oktober 2012. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd.

Timeverk fra innleide arbeidereÅpne og lesLukk

Fra og med januar 2012 er også timeverk utført av innleide arbeidere tatt med i beregningen av produksjonsindeksen for industrien. Slike tall er samlet inn fra og med januar 2011. Det å inkludere disse timeverkene vil kunne føre til noe større kortsiktige svingninger for næringer som i stor grad bruker innleide arbeidere. Samtidig vil det gi et mer korrekt bilde av den faktiske aktiviteten som utføres i næringer der produksjonsindeksen bruker timeverk som indikator. Innleid arbeidskraft vil typisk kunne hentes inn på kort sikt for å ta unna oppdrag i perioder med høykonjunktur, samtidig som denne type arbeidskraft raskt kan tas ut av virksomheten i perioder med lavkonjunktur. Næringer som bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og installasjon bruker i stor grad innleid arbeidskraft i perioder med høy aktivitet.

Nye prosjekterÅpne og lesLukk

Nye prosjekter i næringer med timeverk som indikator fanges opp løpende, så fremt prosjektet gjennomføres av virksomheter som er dekket av utvalget. Det er det totale antall timer som er utført i tellingsmåneden som rapporteres, uavhengig av hvilket prosjekt timene er knyttet til.