54400_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
54400
Gradvis bedring i 2010
statistikk
2011-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Gradvis bedring i 2010

Industriproduksjonen økte med 2,8 prosent fra 2009 til 2010, viser virkedagskorrigerte tall.

Produksjonen i norsk industri har økt gradvis siden sommeren 2009. Etterspørselen hjemme og ute har bedret seg noe, og statistikk for utenrikshandel viser en økning i eksporten av blant annet bearbeidde varer i 2010. Den økte etterspørselen etter blant annet metaller og kjemiske produkter medvirket til at norsk industriproduksjon økte i 2010.

Industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1999-2010

Vekst i metaller og kjemiske råvarer i 2010

Metallindustrien økte med 15,7 prosent i 2010 sammenlignet med 2009. Det var økning i både produksjon av jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Produksjonen er likevel fortsatt på et vesentlig lavere nivå enn den var sommeren 2008. Dette skyldes blant annet en nedbygging av produksjonskapasitet i tiden etter finanskrisen.

Produksjonen av kjemiske råvarer hadde også stor vekst i 2010. Her var økningen på 26,8 prosent sammenlignet med 2009. Dette kan blant annet knyttes til vekst i norsk solcellerelatert industri, hvor produksjonen har økt betydelig som følge av bedre markedsforhold og mer stabil drift. Produksjonen i trelast- og trevareindustrien hadde en økning på 13 prosent i 2010. Her kan veksten knyttes til en positiv utvikling i norsk byggevirksomhet. Se Byggearealstatistikken .

Nedgang i bygging av skip og oljeplattformer

Produksjonen av skip og oljeplattformer hadde en nedgang på 4,1 prosent fra 2009 til 2010, viser virkedagskorrigerte tall. Sesongjusterte tall viser at produksjonen gikk ned med 9 prosent i perioden august 2009-mars 2010. Produksjonen har gradvis økt igjen etter mars 2010. Også metallvareindustrien og data-, elektrisk utstyrsindustri hadde nedgang i fjor. Næringsmiddelindustrien, den største enkeltnæringen i norsk industri, hadde uendra produksjon fra 2009 til 2010.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2005-2010

Uendra produksjon i 4. kvartal 2010

Norsk industriproduksjon hadde en nedgang på 0,2 prosent fra 3. til 4. kvartal, viser sesongjusterte tall. Næringsmiddelindustrien hadde en nedgang på 2,1 prosent i perioden. Også i metallindustrien og i trelast- og trevareindustrien gikk produksjonen ned. Annen verkstedsindustri og data- og elektrisk utstyrsindustri trakk i motsatt retning, med en økning på henholdsvis 3,6 og 2,5 prosent.

Nedgang fra november til desember 2010

Sesongjusterte tall viser at det var en nedgang i norsk industriproduksjon på 1 prosent fra november til desember 2010. Næringsmiddelindustrien bidro til fallet med en nedgang på 2,3 prosent i denne perioden. Trelast- og trevareindustri og maskinindustri hadde også nedgang i desember. Derimot hadde metallindustrien en økning på 4,2 prosent i den samme perioden.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp med 3,5 prosent fra november 2009 til november 2010, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk opp med 8,1 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Desember 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Desember 2009-
desember 2010
Januar 2009-desember 2009-
Januar 2010-desember 2010
November 2010-
desember 2010
Juli 2010-september 2010-
oktober 2010-desember 2010
 
Totalindeksen -2,7 -5,3 0,9 7,3
         
Olje- og gassutvinning -5,9 -8,6 1,6 10,9
Industri 2,2 2,8 -1,0 -0,2
Kraftforsyning 0,7 -5,1 2,9 12,6
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 12,2 5,7 2,8 5,5
Investeringsvarer 1,3 -0,6 -0,3 0,7
Konsumvarer -2,4 1,7 -6,0 -0,8
Energivarer -6,7 -9,5 1,6 8,5
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel oktober til og med desember mot juli til og med september. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen