8565_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8565
Svakare produksjon i industrien
statistikk
2008-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svakare produksjon i industrien

Det var ein reduksjon på 1,4 prosent i norsk industriproduksjon i 3. kvartal i år samanlikna med 2. kvartal i år, viser sesongjusterte tal. For konsumvarer og innsatsvarer gjekk produksjonen ned, medan investeringsvarer framleis hadde ein auke.

Produksjonen av innsatsvarer hadde ein nedgang på 3,0 prosent i 3. kvartal i år samanlikna med 2. kvartal. Dette hang blant anna saman med ein nedgang i trelast- og trevareindustrien og mineralproduktindustrien, grunna lågare byggjeverksemd i 2008 . Næringar som oljeraffinering og kjemisk industri og treforedling har også hatt ein reduksjon, medan ikkje-jarnhaldige metall hadde ein vekst på 2,6 prosent i produksjonen.

Framleis vekst for investeringsvarer

Det var ein auke på 3,1 prosent i produksjonen av investeringsvarer i 3. kvartal i år samanlikna med 2. kvartal i år, viser sesongjusterte tal. Maskinindustrien og oljeplattformer har hatt ein vidare oppgang grunna dei høge investeringane på norsk sokkel og ordrereservane i verksemd knytt til utvinning av olje og gass på norsk sokkel og internasjonalt. Transportmiddelindustrien har hatt ein nedgang grunna lågare produksjon i næringer som leverer utstyr til motorkjøyretøy og bygging og reparasjon av fritidsbåtar. For fleire bedrifter i transportmiddelindustrien har vi registrert ein klart svakare ordretilgang i 3. kvartal i år enn i fjor.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1997-september 2008. 1995=100

I 3. kvartal i år gjekk produksjonen av konsumvarer ned med 2,9 prosent samanlikna med 2. kvartal. Dette var knytt til ein nedgang i norsk næringsmiddelindustri og i forlag og grafisk industri saman med ein klar reduksjon for norsk møbelindustri.

Uendra frå august til september 2008

Sesongjusterte tal viser at norsk industriproduksjon var om lag uendra frå august til september i år. For investeringsvarer gjekk produksjonen opp med 0,4 prosent, medan produksjonen i konsumvarer auka med 2,9 prosent.

Vekst sidan september 2007

Virkedagskorrigerte tal viser at produksjonen i industrien har gått opp med 2,5 prosent i september 2008 samanlikna med september 2007. Produksjonen av investeringsvarer har då hatt ein auke på 14,2 prosent, medan det var ein nedgang på 1,6 prosent i produksjonen av konsumvarer i same tidsrom.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 2,8 prosent i august 2008 samanlikna med august 2007, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein nedgang på 1,0 prosent i same tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. September 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 September 2007-
september 2008
Januar 2007-september 2007-
januar 2008-september 2008
August 2008-
september 2008
April 2008-juni 2008-
juli 2008-september 2008
 
Totalindeksen-4,2-0,11,8-1,7
     
Olje- og gassutvinning-4,7-1,42,5-1,7
Industri2,53,70,1-1,4
Kraftforsyning-12,03,53,5-2,2
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-0,21,40,0-3,0
Investeringsvarer14,213,60,43,1
Konsumvarer-1,6-1,82,9-2,9
Energivarer-6,9-0,81,9-2,1
 
1  Korrigert for at vekedagar har ulik arbeidsintensitet og for rørlege helgedagar.
 

Tabeller