239819_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/aar
239819
Liten reduksjon i samla sal av petroleumsprodukt
statistikk
2016-04-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på næringer og fylke årlig. I 2015 ble det solgt 8,2 milliarder liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Statistikken for årlig sal av petroleumsprodukt, som ble publisert 4. april, vart trekt tilbake på grunn av feil. Det samla salet av petroleumsprodukt er revidert opp, men syner framleis ein samla nedgang. Revisjonen påverka i hovudsak salet av autodiesel.

Liten reduksjon i samla sal av petroleumsprodukt

Det samla salet av petroleumsprodukt enda på om lag 8,7 milliardar liter, som er ein reduksjon på 152 millionar (1,7 prosent) liter samanlikna med 2014. Dette er femte året på rad at vi syner ein reduksjon i samla sal.

Årleg sal av petroleumsprodukt, 1000 liter1
Produkt2015Endring frå sist år i prosent2014201320122011
1Andre produkt: Kondensert petroleumsgass (LPG), kondensert naturgass (NGL), flybensin og bitumen/veiolje, asfalt
Rettet 12. april 2016.
Samla sal8 734 718-1,78 886 5199 279 4059 635 5219 675 121
Bilbensin1 177 111-5,51 245 8661 307 2551 394 8011 489 193
Autodiesel2 993 4943,22 901 2742 796 7942 729 6952 621 627
Anleggsdiesel879 7212,5858 561920 622865 735840 680
Marine gassolje1 476 506-2,41 512 6461 745 4121 897 3851 856 179
Lett fyringsolje245 101-0,7246 747342 305356 894421 189
Fyringsparafin36 508-6,439 00055 65547 02361 942
Jetparafin1 123 932-4,01 170 8851 097 9501 082 2251 010 500
Tungdestillat og tungolje139 471-50,3280 371397 406422 958508 574
Smøremiddel49 065-16,858 94370 95167 84070 082
Andre613 8097,3572 226545 055770 965795 155
Figur 1. Sal av petroleumsprodukt. Endelige tal, etter petroleumsprodukt

Samla sal av bensin og autodiesel enda på 4,17 milliardar liter i 2015, ein liten auke på 23 millionar liter samanlikna med året før. Samla stod dei to drivstoffa for om lag 48 prosent av det totale salet av petroleumsprodukt i 2015. Det er auka autodieselsal som gir den samla auken. Salet av nesten alle andre petroleumsprodukt vart redusert i 2015.

Fortsatt auka sal av autodiesel

I perioden 2010 til 2015 har salet av autodiesel auka jamt frå år til år. Det vart selt rett under 3 milliardar liter autodiesel i 2015, 92 millionar liter meir enn i 2014 (3,2 prosent). Samstundes vart prisen redusert. I 2015 kosta ein liter autodiesel i gjennomsnitt 12,23 kroner. Dette er 88 øre mindre enn gjennomsnittsprisen året før.

Nedgangen i bensinsalet held fram

Det vart selt om lag 1,18 milliardar liter bensin i 2015, ein reduksjon på 69 millionar (5,5 prosent) liter frå året før. Dei seks siste åra har det vært ein jamn reduksjon i bensinsalet frå år til år. Gjennomsnittsprisen på ein liter 95 oktan blyfri bensin vart redusert med 82 øre frå 2014 og var i gjennomsnitt 13,96 kroner per liter i 2015.

Andelen biodrivstoff auka

Bensin og autodiesel blir tilsett biodrivstoff, og i 2015 vart det tilsett 190 millionar liter. Dette ga ein samla innblanding av biodrivstoff på rett under 4,6 prosent, syner oppgåver innhenta om salet av biodrivstoff. I 2014 var andelen på 4,2 prosent. Ser ein bensin og autodiesel kvar for seg, vart bioandelen for autodiesel på 5,7 prosent og for bensin 1,7 prosent i 2015.

Mindre bruk av marine gassoljer, tungolje og tungdestillat

Marine gassoljer stod for om lag 17 prosent av det totale salet av petroleumsprodukt, og det vart selt 1,5 milliardar liter i 2015. Dette er 36 millionar liter mindre enn i 2014.

I 2015 vart salet av tungdestillat og tungoljer over halvert samanlikna med året før. I 2014 vart det selt 280 millionar liter, i 2015 enda salet på 139 millionar liter. I industrien er tungolje og tungdestillat nesten fasa ut.

Tungolje og tungdestillat vert også nytta som drivstoff til skip, og det har vore politisk ynske om overgang til alternative type drivstoff med lågare svovelinnhald, som er meir miljøvenlege. Internasjonale lovverk som forbyr bruk av drivstoff med høgt svovelinnhald, vart gjeldande frå januar 2015 og er mye av årsaka til at salet vart kraftig redusert.

Stabilt sal fyringsolje og fyringsparafin dei to siste åra

I 2010 vart det selt 633 millionar liter fyringsolje og fyringsparafin. Fem år seinare er salet meir enn halvert og enda på 282 millionar liter. Samanliknar ein tal frå 2014 til 2015, vart salet berre redusert med om lag 4 millionar liter.

I klimaforliket frå 2012 vart det foreslått forbod mot bruk av fossil fyringsolje frå 2020. Målet er å få hushald og industrien til å skifte frå oljefyring til meir klimavenleg og fornybar energi.

47 millionar liter mindre jetparafin

Det vart selt om lag 1,1 milliardar liter jetparafin i 2015. Dette er ein reduksjon på 47 millionar liter frå 2014. Sal av jetparafin stod for litt under 13 prosent av det totale salet av petroleumsprodukt.

Reviderte tal 2009–2014Åpne og lesLukk

For perioden 2009–2014 er det gjort ein metodeendring i behandling av LNG og jetdrivstoff som har påverka innanlandsk sal av desse produkta. Samstundes har ein metodeendring knytt til plasseringar i næringar gitt meir sal til næringa Engroshandel med drivstoff og brensel. Total sal av petroleumsprodukt er i liten grad påverka av desse endringane. For 2014 er det tatt inn nye oppdaterte tal for import som har ført til endringar for fleire petroleumsprodukt dette året samanlikna med tala som vart publisert i mars 2014.