187907_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energiregn/aar
187907
Mer bruk av gass og fjernvarme
statistikk
2014-11-05T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
energiregn, Energiregnskap og energibalanse, energi, energiproduksjon, energibruk, energibruk etter næring, energiforbruk i husholdninger, energivarer (for eksempel råolje, bensin, naturgass), import, eksport, strømpriser, energipriserEnergi, Energi og industri
true
Statistikken viser bruk av bl.a. bensin, diesel, strøm, og fjernvarme i husholdninger, til transport og i industri. Samlet energibruk falt 1,7 prosent fra 2012 til 2013.

Energiregnskap og energibalanse2012-2013

Statistikken Energiregnskap og energibalanse vil bli publisert som to separate statistikker (Energiregnskap og Energibalanse) fra oktober 2015.

22. januar 2015 ble tall for naturgass og andre gasser rettet for industrien for perioden 2009-2013, tabell 1-8 og statistikkbanktabell 09380 og 09386.

28. januar 2015 ble tall for mellomdestillater rettet for 2013, og tall for naturgassforbruk i industrien ble rettet for 2012, tabell 9-12 og statistikkbanktabeller: 04371, 04372, 10703, 10704, 10705.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Mer bruk av gass og fjernvarme

Energibruken i 2013, utenom energi brukt som råstoff, utgjorde rundt 215 TWh. Dette er en nedgang på 1,7 prosent fra året før. Ifølge foreløpige tall gikk forbruket av biobrensel, oljeprodukter og strøm ned, mens bruken av gass og fjernvarme økte sett i forhold til året før.

Energibalanse for Norge. Hovedtall. TWh
Alle energiprodukterEndring i prosent
201220132012 - 2013
Produksjon av primær energi2 3852 264-5,1
Import789622,8
Eksport2 1321 992-6,6
Internasjonal bunkers (sjøfart og luftfart)11111,3
Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-3-45,2
Netto innenlands tilgang31835511,5
Transformasjon og forbruk i energinæringer60658,0
Svinn og statistiske feil1961220,1
Netto innenlands energibruk, med råstoff240238-0,7
Energi brukt som råstoff212310,0
Netto innenlands energibruk, uten råstoff219215-1,7
Industri og bergverk66670,5
Transport5858-0,8
Andre sektorer9591-3,8

Energi brukt som råstoff steg med om lag 10 prosent, og hvis dette forbruket inkluderes i total energibruk, reduseres nedgangen fra 2012 til 2013 til 0,7 prosent.

Kraftig nedgang for treforedling

Industrien står for rundt 30 prosent av energibruken innenlands, og den kraftintensive industrien bruker om lag tre fjerdedeler av dette. Industriens forbruk (utenom kullutvinning og raffinerier) steg med 0,5 prosent i perioden 2012-2013, og det var da særlig bruk av naturgass og andre gasser som økte - med henholdsvis 6 og 11 prosent. Det var varierende utvikling for ulike næringer innenfor industrien. Energibruken til produksjon av kjemiske råvarer og til annen industri enn den kraftintensive industrien steg, mens energiforbruk innenfor treforedling ble kraftig redusert, med over 13 prosent fra året før. Dette skyldes mindre produksjon som følge av mange nedleggelser i denne næringen.

Mindre energi til kysttransport

Energi brukt til transportformål gikk samlet sett ned med knapt 1 prosent fra 2012 til 2013. Nedgangen skyldes at energi brukt til kysttransport gikk ned med 8 prosent. Det var særlig bruken av marine gassoljer og tungoljer i kysttransport som gikk ned, mens forbruket av naturgass steg med 18 prosent i den samme perioden. Det kan tyde på at man i kysttransporten til en viss grad har gått over fra olje til gass. For øvrig transport, som bane-, luft- og veitransport, steg det totale energiforbruket.

Mindre bruk av biodiesel

Om lag tre fjerdedeler av energibruken i transport går til veitransport, og det meste av dette forbruket er fossilt. I Norge er det omsettingskrav for biodrivstoff , og oljeselskapene må sørge for at 3,5 prosent av deres salg til veitransport er biodrivstoff. I tillegg har Norge, gjennom fornybardirektivet , en målsetning om å øke fornybarandelen i transport til 10 prosent i 2020. I 2013 gikk imidlertid forbruket av biodiesel ned med 5 prosent fra året før, til tross for at dieselforbruket til veitransport steg med 4 prosent. Dette medførte at biodrivstoffandelen i diesel gikk litt ned, fra rundt 5,1 prosent i 2012 til 4,7 prosent året etter. Denne nedgangen ble delvis oppveid av at det ble solgt mer bioetanol, til tross for at bensinforbruket gikk ned med 7 prosent i perioden vi her ser på. Samlet sett utgjorde biodrivstoffandelen i veitransport knapt 4 prosent i 2013, mot 4,1 prosent året før.

I 2013 ble imidlertid elbilparken mer enn fordoblet, med en oppgang fra rundt 8 000 elbiler i 2012 til nesten 18 000 slike biler ved utgangen av 2013. Elbilene utgjør dermed omtrent 0,7 prosent av bilparken. Med et forbruk på rundt 0,2 kWh/km og gjennomsnittlig kjørelengde på rundt 7 000 kilometer per år blir beregnet strømforbruk for disse kjøretøyene omkring 25 GWh i løpet av ett år.

Mindre bruk av biobrensel

Forbruket av biobrensel gikk ned om lag 13 prosent fra 2012 til 2013. Dette skyldes blant annet nedleggelsene innenfor treforedling, som er den største forbrukeren av biobrensel i industrien. Treforedlingsnæringens forbruk av biobrensel gikk ned med 13 prosent. I tillegg gikk vedforbruket i husholdningene ned med hele 20 prosent fra året før, noe som kan ha sammenheng med at det var noe varmere i 2013 enn i 2012 og dermed lavere oppvarmingsbehov. Nedgangen i bruk av biobrensel i transport, på 3 prosent, har også en viss betydning.

Mer bruk av fjernvarme

Foreløpige tall viser en nedgang i energibruken i husholdninger og tjenesteyting fra 2012 til 2013. Forbruk av fjernvarme i husholdninger og tjenesteyting steg derimot med henholdsvis 14 og 9 prosent. Fjernvarme utgjorde i 2013 rundt 2 prosent av energibruken i husholdninger og 10 prosent av energibruken i tjenesteyting. Det blir stadig flere fjernvarmeverk, og fjernvarme blir et stadig viktigere energiprodukt i Norge. Av total energibruk utgjorde slik varme 2,3 prosent i 2013, mot vel 1 prosent fem år tidligere, dvs. i 2008.

Mindre energiproduksjon

Den totale energiproduksjonen gikk ned med vel 5 prosent i perioden 2012-2013. Det var nedgang i produksjonen av både naturgass og råolje i tillegg til kraftproduksjon. Produksjon av strøm gikk ned med rundt 9 prosent i samme periode. Nedgangen må sees i sammenheng med at det i 2012 var rekordstor kraftproduksjon og dermed også et betydelig eksportoverskudd på nesten 18 TWh. Norge eksporterte mer strøm enn vi importerte også i 2013, og vi hadde da et eksportoverskudd på rundt 5 TWh.

Produksjonen av kull steg i 2013 med om lag 50 prosent. I likhet med olje og gass produseres også kull stort sett for eksportmarkedet, men dette utgjør knapt 1 prosent av vår totale energiproduksjon.

Forskjell mellom energibalanse og energiregnskapÅpne og lesLukk

Denne publiseringen omfatter både energiregnskap- og energibalansetabeller. Disse er basert på stort sett samme tallgrunnlag, men er satt opp etter ulike prinsipper og definisjoner, der energiregnskapet følger nasjonalregnskapets definisjoner, mens energibalansen omfatter energibruken på norsk territorium. Derfor gir de ulike tall for energibruk. Se mer om dette i Om statistikken . I artikkelen er det resultater fra energibalansen som kommenteres.