162991_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/naturgass/aar
162991
Redusert forbruk av naturgass i energinæringene
statistikk
2014-05-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
naturgass, Naturgass, innenlands forbruk, CNG (komprimert naturgass), LNG (nedkjølt naturgass), rørgassEnergi, Olje og gass, Energi og industri
true

Naturgass, innenlands forbruk2013

Statistikken publiseres nå sammen med Energiregnskap og energibalanse.

Innhold

Publisert:

Redusert forbruk av naturgass i energinæringene

Det totale innenlandske forbruket av naturgass var på 5 688 millioner standard kubikkmeter i 2013. Olje- og gassnæringene bruker klart mest naturgass. Her var det en nedgang på 2 prosent fra 2012. Naturgass brukt til kraft- og fjernvarmeproduksjon ble redusert med 10 prosent i samme periode.

Forbruk av naturgass
Standard kubikkmeter (mill Sm3)Prosentvis endringGigaWattimer (GWh)
201220132012 - 20132013
Forbruk av naturgass i alt5 7185 688-0,555 991
Naturgass til kraft- og fjernvarme produksjon493441-10,64 340
Annet bruk i energisektorene (olje- og gassutvinning med mer)4 2644 176-2,141 114
Naturgass brukt som råstoff5145649,85 556
Netto innenlands sluttforbruk44750613,24 982
Jordbruk, skogbruk og fiske18180,0177
Industri og bergverksdrift29333414,03 288
Tjenesteytende næringer (inkl bygg og anlegg)13014713,11 474
Husholdninger440,043

Det ble produsert 113 milliarder standard kubikkmeter ( Sm3 ) naturgass i 2013. Dette er en nedgang på 5 prosent fra året før. Over 95 prosent av produksjonen ble eksportert til utlandet. Naturgass kan transporteres i rør, men også i tank som LNG eller CNG .

Høyest forbruk av naturgass i olje- og gassutvinningen

Utvinning av olje og gass krever mye energi. I Norge er det disse næringene som bruker klart mest naturgass. Forbruket her var 4 176 millioner Sm 3 i 2013, som utgjorde 73 prosent av totalt innenlands forbruk. Dette er en nedgang på 2 prosent fra året før for disse næringene.

Naturgass brukes også for å produsere elektrisk kraft og fjernvarme. I 2013 ble det brukt 441 millioner Sm 3 til slik produksjon , som er en nedgang på 10 prosent fra 2012. Av dette ble 97 prosent brukt i gasskraftverkene.

Økt sluttforbruk av naturgass

Netto sluttforbruk av naturgass var 506 millioner Sm 3 i Norge i fjor. Dette tilsvarer en økning på 13 prosent fra året før. I disse tallene inngår ikke naturgass brukt i energinæringene eller som råstoff i industrien.

Størst økning innenfor transport

Innenfor tjenesteytende næringer, inklusive transport, ble det brukt 146 millioner Sm 3 i 2013. Oppgangen fra 2012 i forbruket for tjenesteytende næringer var på 13 prosent og skyldes i all hovedsak økt bruk av naturgass til transportformål. Totalt steg bruken til transportformål med 18 prosent, regnet fra 2012. Sjøtransport utgjør 86 prosent av forbruket innen transport, med totalt 105 Sm 3 i 2013. Det er primært ferger og busser som bruker naturgass som drivstoff.

Industri og bergverksdrift brukte 334 millioner Sm 3 i 2013. Kjemisk industri hadde størst forbruk av naturgass med 127 millioner Sm3, etterfulgt av produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter med 57 millioner Sm 3 .

Innenfor primærnæringene og husholdninger var forbruket nærmest uendret fra 2012 til 2013, med et forbruk i 2013 på henholdsvis 18 og 4 millioner Sm 3 .

Økt forbruk av naturgass som råstoff

I tillegg til sluttforbruket av naturgass som ble brukt som brensel, benytter også industrien naturgass som råstoff i produksjonen. Naturgass brukt som råstoff utgjorde 564 millioner Sm 3 i 2013. Dette er en økning på nesten 10 prosent fra året før.

Netto sluttforbruk i Norge, inklusive råstoff og eksklusive energisektorene, var 1 070 millioner Sm 3 i 2013. Dette tilsvarer 10 534 GWh.

Relativt lavt sluttforbruk sammenliknet med andre land

Innenlands sluttforbruk av naturgass i Norge, inklusive råstoff, er relativt lavt sammenlignet med andre land, viser tall fra International Energy Agency (IEA). I alt ble det brukt 2 221 kWh per innbygger i Norge i 2011, mens det til sammenligning ble brukt 13 537 kWh per innbygger i USA. I Europa er Tyskland og Storbritannia store forbrukere av naturgass, med henholdsvis 7 984 og 8 087 kWh per innbygger. I Sverige ble det kun brukt 907 kWh, mens gjennomsnittet for OECD-landene var 7 607 kWh per innbygger i 2011. Totalt for OECD-landene var det en nedgang i sluttforbruk av naturgass på 3 prosent fra 2010 til 2011.