92318_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
92318
Rekordhøy kraftproduksjon i 2012
statistikk
2013-02-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy kraftproduksjon i 2012

Produksjonen av kraft var på hele 147,8 TWh i 2012. Det er en økning fra året før på 15 prosent og det høyeste nivået som er registrert.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2012ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft14 619100,012,4
Vannkraft14 09296,412,2
Varmekraft3402,311,2
Vindkraft1871,330,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft13 086100,015,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6184,710,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 87622,01,3
Forbruk i alminnelig forsyning9 59273,320,3

Den høye vannkraftproduksjonen i 2012 kan ses i sammenheng med høy fyllingsgrad og store tilsig til vannmagasinene i løpet av året. Ved inngangen til 2012 lå fyllingsgraden 9,2 prosentpoeng over medianverdien for målingsuken i perioden 1990-2011. Høyt tilsig til magasinene gjorde at fyllingsgraden lå høyere enn medianverdien gjennom store deler av 2012. Investering i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg gjør det også mulig å ha høyere kraftproduksjon over tid.

Svært høy nettoeksport av kraft

Norge eksporterte 22 TWh i 2012, mens det ble importert 4,2 TWh. Det ga en nettoeksport på 17,8 TWh, som er det nest høyeste nivået registrert i statistikken. I alle måneder i 2012 var det høyere eksport enn import av elektrisitet. Utveksling av kraft mellom land bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold og priser, samt kapasiteten på overføringslinjene.

Høyere strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 76 TWh i 2012, en økning på 5 prosent fra året før. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming. Oppgangen i forbruket må derfor ses i sammenheng med lavere temperaturer i 2012. Gjennomsnittstemperaturen for Norge som helhet var 1,4 grader lavere i 2012 enn året før. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Tilnærmet uendret strømforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 34,4 TWh i 2012. Det er en nedgang fra 2011 på 0,7 prosent. Forbruket var imidlertid 17 prosent lavere enn gjennomsnittet for perioden 2000-2008 før finanskrisen.

De kraftintensive næringene hadde ulik utvikling i strømforbruket i 2012. Mens forbruket i produksjon av papirmasse, papir og papp samt produksjon av jern, stål og ferrolegeringer ble redusert med henholdsvis 11 og 0,7 prosent, økte forbruket i produksjon av aluminium og andre metaller samt produksjon av kjemiske råvarer med henholdsvis 1,4 og 0,5 prosent. Den store nedgangen i strømforbruket i produksjon av papirmasse, papir og papp kan blant annet ses i sammenheng med nedleggelser av en del bedrifter i denne næringen.

Høyere strømforbruk innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet var 6,3 TWh i 2012. Dette er også medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen. Forbruket var 16 prosent høyere enn i 2011. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.