Tilnærmet uendret energibruk per produsert enhet i 2018

Publisert:

Samlet energiintensitet var tilnærmet uendret fra 2017 til 2018. I mange næringer falt energibruken per produsert enhet noe, mens blant annet petroleums- og transportnæringene dro i motsatt retning.

I 2018 var det en økning i energiforbruket i norsk næringsliv på 1 prosent, viser Energiregnskapet. Produksjonen økte med 1,8 prosent i samme periode, slik at forholdet mellom energibruk og produksjonen, den såkalte energiintensiteten, dermed ble redusert med 0,8 prosent. Til sammenligning økte energibruken per produsert enhet med 3 prosent fra 2016-2017.

Figur 1. Energibruk, produksjon (i faste 2005-priser) og energiintensistet for Norge

Energibruk Produksjon Energiintensitet
1990 1 1 1
1991 0.9713 1.0303 0.9427
1992 0.9636 1.0662 0.9038
1993 0.9695 1.1008 0.8807
1994 1.0169 1.1633 0.8741
1995 1.0339 1.212 0.853
1996 1.1216 1.2754 0.8794
1997 1.1778 1.3651 0.8627
1998 1.1711 1.4291 0.8195
1999 1.1444 1.4724 0.7773
2000 1.1828 1.503 0.787
2001 1.2445 1.5496 0.8031
2002 1.1793 1.5669 0.7526
2003 1.1587 1.5753 0.7355
2004 1.2267 1.6358 0.7499
2005 1.2017 1.7005 0.7066
2006 1.3253 1.7848 0.7426
2007 1.2836 1.8675 0.6873
2008 1.2074 1.9012 0.6351
2009 1.157 1.8444 0.6273
2010 1.2447 1.8477 0.6736
2011 1.315 1.8842 0.6979
2012 1.3031 1.9453 0.6699
2013 1.3121 1.973 0.665
2014 1.2892 2.0168 0.6392
2015 1.2632 2.0432 0.6182
2016 1.3771 2.0323 0.6776
2017 1.4475 2.0736 0.698
2018 1.4614 2.11 0.6926

Utvinning og transportnæringene er mer energiintensive

Etter at samlet energiforbruket per produserte enhet gradvis gikk nedover fram til 2008, har det stabilisert seg og gått litt oppover de siste 10 årene. Det er særlig økt energiforbruk i petroleumsvirksomhet, energinæringer ellers og transport som har bidratt til den samlede oppgangen.

Figur 2. Energibruk per produserte enhet, etter type næring. GWh per milliarder kroner i faste 2005-priser

Alle næringer Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester Industri Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering Andre tjenesteytende næringer Transport Undervisning, helse- og sosialtjenester Offentlig administrasjon og forsvar
1990 119 143 112 234 71 31 58 14 360 33 57
1991 112 129 102 229 76 35 53 14 326 32 51
1992 107 131 97 224 75 35 48 15 305 33 51
1993 105 141 100 223 74 39 52 14 279 27 46
1994 104 134 97 220 96 36 46 13 279 27 48
1995 101 117 98 213 87 37 44 13 276 26 49
1996 104 123 93 200 78 40 46 14 334 27 56
1997 102 116 92 191 91 37 46 13 343 27 54
1998 97 139 91 188 78 35 45 12 304 27 52
1999 92 145 90 185 81 36 45 11 272 27 53
2000 93 139 96 193 70 34 45 10 296 23 40
2001 95 149 98 182 78 36 45 11 323 25 49
2002 89 136 98 174 76 36 43 11 282 24 55
2003 87 125 103 181 98 34 39 10 256 21 50
2004 89 120 105 182 91 30 35 10 290 24 54
2005 84 114 108 168 87 28 36 9 269 21 48
2006 88 109 116 152 81 27 35 8 364 18 45
2007 82 105 119 138 119 27 31 9 308 21 46
2008 75 102 128 139 108 27 29 9 232 20 44
2009 74 103 124 129 189 29 31 10 227 22 49
2010 80 90 139 149 188 29 31 14 228 16 42
2011 83 77 142 150 170 28 29 13 293 14 39
2012 80 75 143 140 135 29 28 13 281 15 40
2013 79 69 144 139 137 30 29 13 271 14 38
2014 76 59 147 134 126 29 25 12 254 13 34
2015 73 59 147 140 138 29 25 12 216 13 33
2016 80 61 147 150 131 28 26 12 316 13 33
2017 83 60 146 153 136 29 25 12 355 12 33
2018 82 58 150 153 130 25 24 13 363 13 32

Blant annet har petroleumsvirksomhet helt fra 1999 vist en jevn økning i energiintensiteten. Denne trenden fortsatte også i 2018 hvor energiintensiteten økte med 3 prosent fra 2017.

Transportnæringene har vist en mer ujevn utvikling i energiintensiteten, spesielt over de siste tre tiårene. I 2018 var intensiteten på samme toppnivå som i 2006 etter en periode med relativt lav intensitet.

Primærnæringene, bygg og anlegg og offentlig forvaltning har blitt gradvis mer energieffektive over tid og det fortsatte i 2018.

Energiintensiteten i industrinæringene hadde nedgang fram til 2009, men etter 2014 har energibruken per produsert enhet økt noe. I 2018 økte energibruken mer enn produksjonen og ga videre økning i energiintensiteten.

Energiintensitet målt ved bruttoprodukt

Ved publisering av oppdaterte tall for energiregnskapet og energiintensiteter har Statistisk sentralbyrå nå publisert energiintensiteter målt ved bruttoprodukt i tillegg til produksjon. Dette er en mye brukt måte å måle energiintensitet på, se notat Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles? for diskusjon rundt metodevalg.

Kontakt