Nedgang i sal av petroleumsprodukt i mars

Publisert:

I mars enda samla sal av petroleumsprodukt på 602 millionar liter, ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

Salet av jetparafin bidrog mest til den samla nedgangen. I mars vart det selt 24 millionar liter jetparafin, 35 millionar liter mindre enn i same periode i 2020. Salet av marine gassoljer gjekk ned 17 millionar liter og enda på 167 millionar liter.

Det vart selt 72 millionar liter bilbensin i mars, ein auke på 7 millionar liter samanlikna med fjoråret. Salet av autodiesel gjekk opp 16 millionar liter, og enda på 244 millionar liter.

Figur 1. Salg av petroleumsprodukt i mars 2021. Millionar liter

Andre produkter 10 Fyringsparafin og -olje 4 Jetparafin 24 Marine gassoljer 167 Anleggsdiesel 80 Autodiesel 244 Bilbensin 72
2021 10 4 24 167 80 244 72

Sal av drivstoff til vegtrafikk hittil i år

I perioden januar til og med mars vart det selt 206 millionar liter bilbensin her i landet, ein nedgang på 2,4 prosent samanlikna med i fjor. I same periode vart det selt 700 millionar liter autodiesel, som er ein auke i salet på 1,7 prosent.

1 Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til mars 2020 og 2021

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2020 211 688 221 505 221 13 53
2021 206 700 237 461 74 16 32

Korrigerte tal

SSB har tidlegare innhenta for låge tal for sal av marine gassoljer og autodiesel tilbake til 2012. Månadstal er retta for 2020 og for jan-feb 2021. Denne rettinga medfører at månadstal for 2020 og 2021 ikkje er samanliknbare med periodar før 2020.

Kontakt