289784_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganlord/kvartal
289784
statistikk
2018-02-22T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
bygganlord, Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt), ordretilganger, ordrereserver, verdiindekser, boligbygg, nybygg, rehabiliteringBygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

Publisering av statistikken Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet er opphørt fra og med 1. kvartal 2018. En årsak er at statistikken tidligere var en del av Eurostats forordning om korttidsstatistikk, men dette kravet ble fjernet i 2012.

Denne statistikken er nedlagt.

Oppdatert

Nøkkeltall

6 %

økning i ordretilgangen fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017

Bygge- og anleggsvirksomhet, ordrestatistikk. 2010=100
ProsentIndeks
3. kvartal 2017 - 4. kvartal 20174. kvartal 2016 - 4. kvartal 20174. kvartal 2017
Ordretilgang
I alt86170
Bygg2212164
Anlegg-17-3176
Ordrereserve
I alt015207
Bygg318202
Anlegg-49218

Om statistikken

Ordrestatistikken er en verdiindeks som beskriver utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet i Norge. Undersøkelsen kartlegger verdien på nye ordre mottatt i tellingskvartalet og ordrereserve ved utløpet av kvartalet, målt i løpende priser.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Ordre

brukes om bestilling av framtidig utføring av bygge- og anleggsarbeider fra byggherre til entreprenør/installatør. I noen tilfeller er byggherre og entreprenør i samme foretak. Verdien av en ordre er kontraktsverdien, eksklusive merverdiavgift, men inklusive eventuelle produksjons- og omsetningsavgifter og underentrepriser. Ordrer på arbeider tilknyttet borerigger og moduler regnes ikke med.

Ordretilgang

Verdien av alle nye ordrer foretaket har mottatt i løpet av kvartalet, også nye ordrer som er mottatt og fullført i løpet av samme kvartal.

Ordrereserve

Verdien av den ordremassen foretaket har igjen å utføre ved kvartalets utløp. Verdien av påbegynte entrepriser føres med fradrag for verdien av det arbeidet som er utført.

Standard klassifikasjoner

Fra 1. kvartal 2009 tok Statistisk sentralbyrå i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som samsvarer med EUs standard NACE Rev.2.

Det publiseres indekser for ordrereserven fordelt på åtte fylkesgrupperinger kalt distrikt. Grupperingen er gitt av Byggenæringens Landsforening. Ordren fordeles etter prosjektets "adresse". Distrikt:

- Oslo, Akershus og Østfold

- Hedmark og Oppland

- Telemark, Vestfold og Buskerud

- Aust- og Vest-Agder

- Rogaland

- Hordaland, Sogn og Fjordane

- Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

- Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Bygg er summen av nybygg og rehabilitering av bygninger. Bygg er delt inn i to bygningskategorier: Boligbygg og Andre bygg.

Boligbygg omfatter også kombinerte bygg hvor minst 50 prosent av arealet er til boligformål. Denne gruppen inkluderer også garasjer, uthus og andre mindre hus som nyttes i direkte tilknytning til boliger. Omfatter også omsorgsboliger.

Andre bygg omfatter næringsbygg, skoler, institusjoner, f.eks. aldershjem/sykehjem, fritidsboliger m.m.

Rehabilitering av bygg omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Hvis rehabiliteringsoppdraget også omfatter tilbygg/påbygg, regnes ordren som nybygg dersom tilbygg/påbygg utgjør mer enn 50 prosent av ordreverdien.

Anlegg omfatter både nye prosjekter og reparasjoner/vedlikehold av vei, bro, tunnel, kai-, vann- og kloakkanlegg, samt fellesanlegg ved utbygging av større boligfelter eller industriområder.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Regionalt nivå

Ordretilgangen publiseres kun på nasjonalt nivå. Ordrereserven publiseres på distrikter der fylkene er slått sammen til åtte distrikter.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Statistikken publiseres ca. 8 uker etter kvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir lagret som tekstfiler på LINUX.

Bakgrunn

Formål og historie

Ordrestatistikken er en konjunkturindikator som varsler om endringer i produksjonen framover i tid. Undersøkelsen kartlegger verdien på nye ordre mottatt i tellingskvartalet og ordrebeholdning ved utløpet av kvartalet, målt i løpende priser. Statistikken ble publisert første gang i 1977 og ble vesentlig revidert i 1992. Prosjektgruppene boligbygg og andre bygg ble splittet opp i nybygg og rehabilitering. Samtidig ble utvalget utvidet til å gjelde alle enheter fra og med 20 eller flere ansatte mot tidligere 29 eller flere ansatte. Fra 1. kvartal 2016 gikk undersøkelsen over fra å være virksomhetsundersøkelse til å bli foretaksundersøkelse.

Brukere og bruksområder

Bygge- og anleggsnæringen og ulike finans- og analysemiljøer.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i Statistikkalenderen. Les mer om likebehandlingsprinsippet.

Sammenheng med annen statistikk

Ordrestatistikken er en konjunkturindikator som varsler om endringer i produksjonen framover i tid. Sammenhengen med produksjonsindeks og omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomheten utnyttes til kontrollformål.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 2-2, 2-3 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle private foretak innen bygg og anlegg registrert som aktive i SSBs eget Virksomhets- og foretaksregister. I følge Standard for næringsgruppering : SN2007, Næringsområde F: Bygge og anleggsvirksomhet: 41, 42 og 43 , unntatt 41.101 Boligbyggelag og 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Fra og med 1. kvartal 2016 er observasjonsenheten endret fra virksomhet til foretak.

Datakilder og utvalg

Kombinasjon av skjemabasert undersøkelse og informasjon hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)  og SSBs eget Virksomhets- og foretaksregister.

Utvalget omfatter ca 2000 foretak. Alle foretak med 20 eller flere ansatte er med i utvalget og dekker om lag 30 prosent av sysselsettingen i bygge- og anleggsnæringen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Brev sendes til oppgavegiverne i slutten av hvert kvartal. Data innhentes fra spørreskjema via Statistisk sentralbyrås internettløsning Altinn.

I den elektroniske rapporteringen er det lagt inn sum kontroller og logiske kontroller som oppgavegiver kan rette før opplysningene sendes til SSB. Kontroller for dubletter og registreringsfeil er lagt inn for alle registrerte skjema. I tillegg har vi matematiske og logiske kontroller av dataene og om det er sammenheng i forhold til forrige kvartal. Hvis betydelige uoverensstemmelser oppdages under editering, kontaktes oppgavegiver over telefon eller e-post.

Utvalgets data blåses ikke opp til populasjonsnivå. Det forutsettes at utviklingen i utvalget er representativt for utviklingen i hele populasjonen.

Indeksen publiseres som en verdiindeks med 2010 som referansetidspunkt.

Indeksene beregnes ved å summere henholdsvis ordretilgangene og ordrereservene for foretakene i utvalget i statistikkvartalet t , og dividere med tilsvarende summer for de samme foretakene i basiskvartalet o .

fig-om-01

U t = alle foretakene i utvalget som gir oppgave i kvartal t .
O t = ordretilgangen/ordrereserven i kvartal t til alle foretakene i utvalget som gir oppgave i kvartal t .
O o = ordretilgangen henholdsvis ordrereserven i basiskvartalet o til alle foretakene i utvalget som gir oppgave i kvartal t .

Utvalget oppdateres i første kvartal hvert år og indeksen kjedes hvert år med første kvartal som ny basis.

fig-om-02

Delindekser og totalindekser beregnes separat og kjedes uavhengig av hverandre. Totalindeksene er derfor ikke en vektet sum av delindeksene.

For ordretilgang blir det beregnet trendtall for seriene bygg og anlegg i alt, bygg, boligbygg, andre bygg og anlegg.

 

Sesongjustering

Om sesongjusteringer": http://www.ssb.no/emner/08/03/10/bygganlord/

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken går tilbake til 1977. Det er brudd i serien i 1992. Prosjektgruppene boligbygg og andre bygg ble splittet opp i nybygg og rehabilitering.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (oppgavegiveren misforstår et eller flere av spørsmålene) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar) kan forekomme. Vi har et omfattende kontrollsystem for å unngå bearbeidingsfeil. 

I skjemabaserte undersøkelser, som ordretilgang og -reserver i bygg og anlegg, vil det kunne være et visst frafall. Dette fordi noen oppgavegivere ikke sender inn tall (totalt frafall) eller returnerer dem i ufullstendig utfylt stand (partielt frafall). Ved publisering ligger svarprosenten på ca. 97 prosent. Totalt frafall håndteres direkte i estimeringsmetoden. Ved partielt frafall kontaktes oftest foretaket.

Utvalget består av alle private foretak med 20 eller flere ansatte innen bygge- og anleggsvirksomhet. Dersom det er korrelasjon mellom det vi ønsker å måle og utvalgskriteriet får vi systematisk utvalgsfeil. Det kan være slik at foretak med mindre enn 20 ansatte har en sterkere ordrevekst enn større foretak. Samtidig kan størrelsen på foretaket ha sammenheng med hvilke typer arbeider de utfører, f.eks. rehabiliteringsvirksomhet og anleggsvirksomhet.

Det ble gjennomført en enkel måling av usikkerheten knyttet til utvalgsskjevhet i 1991. Det ble antatt at det eksisterer en proporsjonal sammenheng mellom ordrer og produksjon i bygge- og anleggsnæringen. Årlig bruttoproduksjon i virksomheter med 20 eller flere ansatte ble sammenlignet med årlig bruttoproduksjon i populasjonen. Standardavviket for en årlig indeks basert på utvalgets bruttoproduksjon ble målt til 3,5 prosent.

 

Revisjon

Ikke relevant.

Om sesongjustering

Generelt om sesongjustering

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se   Generelt om sesongjustering (pdf).

Serier som sesongjusteres

Det beregnes sesongjusterte tall for ordrereserven i bygg og anlegg totalt, for boligbygg og for anlegg.

Hvorfor sesongjusteres denne statistikken?

Sesongjustering foretas på seriene for å kunne analysere den underliggende utviklingen i bygge- og anleggsnæringens ordrereserve.

Prekorrigering

Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

Det gjennomføres en automatisk prekorrigering av rådata basert på standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet (se X-12-ARIMA-manualen).

Kalenderjustering

Det gjennomføres ingen kalenderjustering.

Metode for justering for virkedager

Det korrigeres ikke for virkedager.

Justering for bevegelige helligdager

Det justeres ikke for bevegelige helligdager.

Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Seriene har ikke behov for kalenderjustering.

Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier identifiseres automatisk i sesongjusteringsverktøyet, og blir fjernet før sesongjustering gjennomføres. De ekstreme verdiene inkluderes i etterkant i de sesongjusterte tallene.

Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges automatisk, men i spesielle tilfeller gjøres manuelle modellvalg.

Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong- og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv.

Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.

Sesongjustering

Valg av sesongjusteringsmetode

X12-ARIMA

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

Direkte metode anvendes, der rådata aggregeres, og komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

En begrenset del av tidsserien benyttes for å beregne korrigeringsfaktorer og modell.

Revisjonsrutiner

Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.

Sesongjusterte data og rådata revideres mellom offisielle frigivinger i frigivingskalenderen.

Kommentarfelt: Rådata revideres ikke

Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

Tidshorisont for publisering av reviderte tall

Hele serien revideres når sesongfaktorene reestimeres.

Kvalitet på sesongjustering

Evaluering av sesongjusterte tall

Det evalueres kontinuerlig/periodevis de forskjellige kvalitative indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Kvalitetsindikatorer

Det brukes ikke noen spesifikke kvalitative indikatorer når det gjelder evaluering av sesongjusterte tall.

Spesielle tilfeller

Sesongjustering av korte tidsserier

Alle seriene er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

Behandling av vanskelig tidsserier

Ingen av de publiserte serier blir oppfattet som problematiske.

Publiseringsrutiner

Tilgjengelighet

Både rådata og sesongjusterte serier er tilgjengelige.

Alle metadata relatert til hver enkelte serie er tilgjengelige.

Formidling

I tillegg til rådata formidles minst en av de følgende serier: prekorrigert, sesongjustert, sesong- og kalenderjustert, trend.

Det formidles både nivå/indeks og forskjellige vekstrater.

Relevant dokumentasjon

Kontakt