326237_tabell_333197_not-searchable
/befolkning/statistikker/likekom/aar
326237_tabell_333197
statistikk
2017-12-18T08:00:00.000Z
Befolkning
no
false

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene2016

Innhold

Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, hele landet
20152016
Andel barn 1-5 år i barnehage0,910,91
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter0,780,78
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning0,810,80
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken0,930,93
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt0,670,69
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid..0,34
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden0,700,70
Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur0,600,60
Kjønnsbalanse i offtentlig sektor0,600,60
Kjønnsbalanse i privat sektor0,730,73
Kjønnsfordeling blant ledere0,700,71
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole0,680,68