286657_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
286657
Flest nye bosatte fra Syria
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Den største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria. Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest nye bosatte fra Syria

Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den desidert største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2017
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt883 751724 987158 76416,8
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand377 522341 32136 2017,2
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS506 229383 666122 5639,6
 
EU28/EØS-land364 127328 80835 3196,9
Europeiske land utenom EU28/EØS-land74 03257 74516 2871,4
Afrika121 11190 50130 6102,3
Asia med Tyrkia286 407213 98772 4205,4
Nord-Amerika11 10710 3018060,2
Sør- og Mellom-Amerika24 78621 5383 2480,5
Oseania2 1812 107740,0

Antallet innvandrere økte med 26 400 i 2016. Økningen på 3,8 prosent var den laveste prosentvise tilveksten siden 2002. Innvandrere fra Afrika, Asia etc. sto for hele 93 prosent av denne veksten.

Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2017 og norskfødte med innvandrerforeldre 3 prosent. Personer med innvandrerbakgrunn i Norge har bakgrunn fra 221 land og selvstyrte områder.

Innvandrere fra Syria har sterkest tilvekst

I løpet av 2016 ble det 11 100 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Syria. Per 1. januar 2017 var det registrert 20 800 innvandrere fra Syria mot 9 700 året før. I tillegg var det registrert 1 500 norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

Personer med innvandrerbakgrunn fra Syria er nå den ellevte største innvandrergruppen i Norge.

Polakker fortsatt desidert største innvandrergruppe

I løpet av 2016 ble det 1 500 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Polen. Til tross for den rekordlave tilveksten av polakker er innvandrere fra Polen fortsatt den klart største gruppen her i landet med 97 200 personer. En kommune bestående av kun polske innvandrere ville i antall innbyggere vært landets sjette største kommune.

Den nest største gruppen innvandrere er litauere med 37 600 bosatte, etterfulgt av våre svenske naboer som ved inngangen til 2017 talte 36 300 personer bosatt i Norge. Det er 800 færre enn året før. Den fjerde største gruppen består av somaliere og teller 28 700 personer.

Flest barn av innvandrere med pakistansk bakgrunn

Blant norskfødte med innvandrerforeldre var det flest som hadde foreldre fra Pakistan – i alt 16 700. Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 12 800 personer, noe som er nesten 1 000 flere enn året før.

Barn av innvandrere fra Polen er den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Denne gruppen har vokst kraftig siden EU-utvidelsen i 2004, fra i underkant av 800 personer til 11 000 ved inngangen til 2017.

Hvor stor er den såkalte tredjegenerasjon?

Personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB. Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1 013 personer. Gruppen er så ung at kun 13 personer er 18 år eller eldre, og hele 70 prosent er yngre enn 6 år. De som tilhører denne gruppen, har i hovedsak besteforeldre som innvandret til Norge på 1970- tallet samt forelde som er født i løpet av 1970- tallet eller senere. Over halvparten har besteforeldre fra Pakistan. Av andre grupper kan vi nevne Tyrkia og Marokko.

Hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn

Det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden – både i antall og prosent av folketallet.

Oslo hadde 166 400 innvandrere og 52 400 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2017. Til sammen utgjør disse 33 prosent av hovedstadens folketall. Som i de to foregående årene følger Båtsfjord og Drammen med henholdsvis 29 og 28 prosent av folketallet i kommunen.

Samtlige av Oslos 15 bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over landsgjennomsnittet på 16,8 prosent i andel med innvandrerbakgrunn. Bydelene med størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner, Søndre Nordstrand og Alna hvor andelen var over 50 prosent. Andelen er minst i bydel Nordstrand med 17 prosent.