Rapporter 2018/24

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

Denne rapporten beskriver noen viktige aspekter ved innvandrere fra Syria og deres norskfødte barn som demografi, husholdningsstruktur og utdanning.

Hovedtrekkene i rapporten kan oppsummeres kort:

Demografi

Ved inngangen til 2018 var 27 400 innvandrere og 2 500 norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria registrert bosatt i Norge. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 1 000 personer i 2010, har personer med innvandrerbakgrunn fra Syria blitt den syvende største gruppen i Norge. Kjønnssammensetningen er relativt typisk for en nyankommen flyktninggruppe, det er langt flere menn enn kvinner. Familiegjenforening og familieetablering kommer sannsynligvis til å jevne ut kjønnsbalansen noe, etter hvert som tiden går. Blant de største innvandrergruppene er syrerne den gruppen med kortest botid. Hele ni av ti hadde botid under fem år. Åtte av ti bosatte innvandrerne fra Syria kom som flyktninger, mens resterende to av ti kom gjennom familieinnvandring. Familieinnvandring fra Syria er fortsatt på et lavt nivå da de fleste flyktningene er nyankomne.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria er en tallmessig liten og veldig ung gruppe. De teller 2 500 personer, hvorav omtrent 67 prosent tilhører aldersgruppen 0-4 år. Tallet på nyfødte med syrisk bakgrunn har økt for hvert år siden 2012. I fjor ble det født 680 barn i Norge hvor begge foreldrene hadde syrisk landbakgrunn. Det er en tredobling sammenlignet med året før.

Syrerne er relativt spredt rundt om i Norge, de er å finne i hele 399 av landets 422 kommuner. I absolutte tall bor flest med innvandrerbakgrunn fra Syria i Oslo, totalt 2 600 personer. Disse utgjør beskjedne 0,4 prosent av folketallet i hovedstaden. Svært mange med syrisk bakgrunn bor i store husholdninger. 42 prosent bor i husholdninger bestående av 5 personer eller flere, noe som er en høy andel sammenlignet med hele befolkingen, hvor i underkant av 15 prosent bor i en stor husholdning. Andelen aleneboende med innvandrerbakgrunn fra Syria er lavere enn for landet for øvrig, 14 prosent. Denne gruppen består i hovedsak av unge menn.

Utdanning

Blant syriske innvandrere som er 16 år eller eldre er det en relativt høy andel med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Blant dem som har ankommet etter 2012 (som vi velger å kalle nyankomne) ligger andelen med grunnskole på 67 prosent, og i tillegg har 2 prosent ingen utdanning. Det er relativt få av de syriske innvandrerne som har fullført en utdanning på videregående skole eller fagskolenivå. Totalt er det under 6 prosent blant de nyankomne og om lag 24 prosent blant de ikke-nyankomne, noe som er mye lavere enn for Norges befolkning generelt (40 prosent).

Om lag 25 prosent av de nyankomne syriske innvandrerne har utdanning på universitets- eller høgskolenivå, 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene. Dette er noe lavere enn i befolkningen generelt, hvor 33 prosent har høyere utdanning på dette nivået.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria er, som tidligere beskrevet, en veldig ung gruppe. Av de om lag 280 norskfødte med syrisk landbakgrunn, som er 16 år eller eldre, har 14 prosent fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. 57 prosent har fullført utdanning på grunnskolenivå, og 24 prosent har fullført utdanning på nivå med videregående eller fagskole.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

Ansvarlig

Minja Tea Dzamarija (red.)

Serie og -nummer

Rapporter 2018/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9777-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

36

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt