245980_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
245980
Nesten 10 000 bosatte syriske innvandrere
statistikk
2016-03-03T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken viser antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere fra Syria har hatt kraftigst prosentvis økning i 2015.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten 10 000 bosatte syriske innvandrere

Ved inngangen til 2016 var 698 600 innvandrere og 149 700 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Selv om statistikken ikke dekker asylsøkere som venter på oppholdstillatelse, er antall syriske innvandrere nesten fordoblet i løpet av 2015.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2016
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt848 207698 550149 65716,3
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand372 867339 46533 4027,2
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS475 340359 085116 2559,1
 
EU28/EØS-land359 508326 98232 5266,9
Europeiske land utenom EU28/EØS-land71 16355 86315 3001,4
Afrika114 30486 09328 2112,2
Asia med Tyrkia265 721196 11069 6115,1
Nord-Amerika11 07210 2718010,2
Sør- og Mellom-Amerika24 25621 1193 1370,5
Oseania2 1832 112710,0

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 43 200 i 2015. Det var den svakeste prosentvise tilveksten siden 2006. Asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse i Norge, er ikke registrert som bosatt i folkeregisteret. Disse er derfor ikke med i vår statistikk. 

Innvandrere utgjorde 13,4 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2016, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 2,9 prosent. Personer med innvandrerbakgrunn i Norge har bakgrunn fra 223 land og selvstyrte områder. 

Fortsatt flest polakker blant innvandrerne

I løpet av 2015 ble det 4 800 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Polen, noe som er den minste tilveksten av polakker siden 2005. De er fortsatt den klart største gruppen her i landet med 95 700 personer, og utgjør nesten 14 prosent av innvandrerne. 

Den nest største gruppen innvandrere er litauere, med 37 400 bosatte, og den største baltiske nasjonen har dermed i løpet av 2015 gått forbi våre svenske naboer som nå ser ut til å stabilisere seg rundt 37 000. Den fjerde største gruppen er somaliere, med 28 300 bosatte. 

Innvandrere fra Syria har hatt den kraftigste tilveksten blant innvandrergruppene – relativt sett. Per 1. januar 2016 var det registrert 9 700 innvandrere fra Syria, mens det tilsvarende tallet var 5 400 året før. 

Flest barn av innvandrere med pakistansk, somalisk og polsk bakgrunn

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde med sine 149 700 personer nær 3 prosent av Norges befolkning per 1. januar 2016. I denne gruppen var det fortsatt flest med foreldre fra Pakistan, i alt 16 500. 

Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 11 800 personer. Blant disse var nesten halvparten i førskolealder, og hele ni av ti var under 16 år. 

Barn av innvandrere fra Polen er nå den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Denne gruppen har vokst kraftig siden EU- utvidelsen i 2004, fra i underkant av 800 per 1. januar 2004, til 10 000 personer tolv år senere. 

Hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 428 kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden – både i relative og absolutte tall. 

Det var bosatt 163 300 innvandrere og 50 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2016. Til sammen utgjør disse 33 prosent av hovedstadens folketall. Som i fjor følger Drammen og Båtsfjord på andre og tredje plass, med henholdsvis 28 og 27 prosent. 

Samtlige av Oslos femten bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over landsgjennomsnittet på 16,3 prosent når det gjelder personer med innvandrerbakgrunn. Bydelene med størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner, Søndre Nordstrand og Alna hvor andelen med innvandrerbakgrunn var over 50 prosent. Andelen var minst i Nordstrand, Vestre og Nordre Aker med 17 prosent hver.