249857_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/aar
249857
Menn nærmer seg kvinners levealder
statistikk
2016-03-09T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false
Statistikken viser antall døde i løpet av et år. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder.

Døde2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menn nærmer seg kvinners levealder

Fra 2014 til 2015 økte menns forventede levealder med 0,3 år mens økningen for kvinner var på bare 0,05 år. Forskjellen mellom kvinners og menns levealder minker og er nå 3,8 år mens den på starten av 1980-tallet var på nesten 7 år.

Døde
År
19761986199620062015
Døde i alt
Kvinner18 29120 09821 75421 62520 987
Menn21 92523 46222 10619 62819 740
Døde under 1 år
Jenter2561841057459
Gutter30522414111180
Forventet levealder ved fødsel
Kvinner78,2179,7481,0782,6684,15
Menn72,0272,8775,3778,1280,36

Den forventede levealderen fortsetter å øke, og nyfødte jenter og gutter kan forvente å bli henholdsvis 84,2 og 80,4 år. I løpet av de siste 30 årene har den forventede levealderen i Norge økt med nesten 8 år for menn og i underkant av 5 år for kvinner. Forskjellen mellom menns og kvinners levealder har sunket med 3 år i denne perioden. På 1950-tallet var forskjellen mellom kvinners og menns levealder på omtrent 3,5 år, mens den økte til om lag 6,8 år på 1980-tallet. Forskjellen blir stadig mindre og er nå bare 3,8 år. Trenden med økende levealder og at menns levealder øker noe mer enn kvinners, er med og påvirker at forskjellene i levealder mellom kjønnene synker. Dette ser vi også for eldre aldersgrupper: Forventet gjenstående levetid for 70-årige menn er nå 14,9 år, mens den er 17,3 år for kvinner. Forskjellen mellom menn og kvinner på 70 år er dermed gått ned med 0,2 år fra 2014.

Lever lengst i Sogn og Fjordane

Tall for 5-årsperioden 2011-2015 viser forskjeller i forventet levealder mellom fylker i Norge. Forventet levealder for nyfødte jenter varierer mellom fylkene fra 82,3 til 85,2 år, noe som tilsvarer en forskjell på nesten 3 år. For nyfødte gutter varierer forventet levealder fra 77,2 til 80,6 år – en forskjell på nesten 3,5 år. Nyfødte jenter i Sogn og Fjordane kan forvente å leve lengst, hele 85,2 år. Møre og Romsdal er på en god andreplass med 84,7 år. For nyfødte gutter er det derimot Møre og Romsdal som har den høyeste forventede levealderen med 80,6 år. Deretter følger Akershus og Sogn og Fjordane med henholdsvis 80,5 og 80,3 år. Dårligst ut kommer Finnmark som har en forventet levealder for nyfødte jenter og gutter på henholdsvis 82,3 og 77,2 år. Finnmark har også den største forskjellen i levealder mellom menn og kvinner (5,1 år), mens forskjellen er minst i Oppland (3,6 år). Forventet levealder for hele landet i denne femårsperioden er 83,7 og 79,7 år for henholdsvis nyfødte jenter og gutter. Sammenliknet med perioden 2006-2010, har levealderen ved fødselen økt mest for menn i Østfold og kvinner i Vestfold, mens økningen har vært minst for menn i Sogn og Fjordane og kvinner i Hordaland.

Japanske kvinner og sveitsiske menn lever lengst

Nyfødte jenter i Japan har fortsatt den høyeste levealderen i verden for kvinner, ifølge tall fra Statistics Bureau, Japan. I 2013 kunne ei nyfødt japansk jente forvente å bli hele 86,6 år. Tall fra Eurostat, EU sitt statistikkbyrå, viser at spanske og franske nyfødte jenter kunne forvente å bli henholdsvis 86,1 og 85,6 år i 2013. Den høyeste levealder i verden for menn hadde nyfødte gutter i Sveits, med Island på en god andreplass. De nyfødte guttene i disse landene kunne forvente å bli henholdsvis 80,7 og 80,5 år.

Relativt få som dør

I 2015 døde det 40 727 personer, rundt 19 700 menn og nesten 21 000 kvinner. Det er omtrent samme antall menn som i 2014, mens det døde 300 flere kvinner enn året før. Gjennomsnittsalderen for dødsfall blant menn og kvinner er henholdsvis 76,2 og 82,2 år. Det dør flest menn i aldersgruppen 80-86 år. Flest kvinner dør i aldersgruppen 86-92 år. Antall døde per 1 000 av middelfolkemengden har holdt seg stabilt fra 2014: 7,6 for menn og 8,1 for kvinner. Ifølge FN er dette relativt lavt i europeisk sammenheng. Imidlertid vil land utenfor Europa med unge befolkninger ofte ha en lavere total dødsrate.

Få spedbarn dør

I 2015 døde det 139 barn under 1 år. Av disse var det 80 gutter og 59 jenter. Denne kjønnsforskjellen er velkjent. Spedbarnsdødeligheten holder seg på et lavt nivå og er på 2,4 barn per 1 000 levendefødte. For gutter er den på 2,6 som tilsvarer tallet for 2014. For jenter var den 2,1, noe som er en liten nedgang fra året før. På grunn av få dødsfall blant spedbarn, vil tallene påvirkes av tilfeldigheter. Norge er blant landene i Europa med lavest spedbarnsdødelighet. Det er store forskjeller i spedbarnsdødeligheten mellom fylkene i Norge. For perioden 2011-2015 varierte dødeligheten per 1 000 levendefødte fra 1,7 i Sør-Trøndelag til 5,0 i Finnmark. Fra 1966 og fram til 2015 har spedbarnsdødeligheten i landet sunket fra 13,4 til 2,4. Dette tilsvarer en nedgang på hele 11,0 per 1 000 levendefødte i denne perioden.