171534_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/aar
171534
Hver tredje kvinne vil bli over 90 år
statistikk
2015-03-26T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false
Statistikken viser antall døde i løpet av et år. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder.

Døde2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hver tredje kvinne vil bli over 90 år

Dersom dødeligheten i 2014 holder seg på samme nivå i framtiden, vil 35 prosent av jentene og 22 prosent av guttene som fødes nå, oppleve å bli 90 år.

Døde
År
19761986199620062014
Døde i alt
Kvinner18 29120 09821 75421 62520 688
Menn21 92523 46222 10619 62819 706
Døde under 1 år
Jenter2561841057464
Gutter30522414111180
Forventet levealder ved fødsel
Kvinner78,4279,7481,0782,6684,10
Menn72,1272,8775,3778,1280,03

Hele 73 prosent av jentene og 61 prosent av guttene vil kunne oppleve sin 80-årsdag med dagens dødelighet. Dødeligheten har sunket jevnt og trutt i Norge over en svært lang periode. For eksempel kunne bare 54 prosent av jentene og 34 prosent av guttene forvente å bli 80 år i 1974 basert på datidens tall for dødelighet. Fortsatt vil det være svært få som kan regne med å fylle 100 år, bare 2,7 prosent av jentene og 0,9 prosent av guttene.

Fra 2013 til 2014 økte forventet levealder ved fødselen med 0,5 år for kvinner og 0,4 år for menn. Nyfødte jenter og gutter kan nå forvente å bli henholdsvis 84,1 og 80,0 år. Forskjellen i levealderen mellom menn og kvinner var i 2014 på 4,1 år i favør av kvinner. Kjønnsforskjellen i levealderen var i over hundre år som oftest mellom 2,5 og 3,5 år, men økte fra midten av 1950-tallet og frem mot 1980. På første halvdel av 1980-tallet var forskjellen om lag 6,8 år. Etter det har den sunket gradvis ned mot dagens nivå.

Tolking av tallene

Verken forventet levealder for nyfødte eller andelene som oppnår bestemte alderstrinn, kan sees på som hvor lenge en nyfødt vil leve i praksis. Disse størrelsene er regnet ut under forutsetning av at de aldersavhengige dødelighetsratene for 2014 holder seg på det samme nivået i framtiden, og det er ikke realistisk. Dødeligheten har vært fallende gjennom mange år, og forventet levetid ved fødselen og andelene som vil oppleve å fylle bestemte år, har derfor steget fra år til år. Dersom denne trenden fortsetter, vil et barn født i 2015 bli vesentlig eldre enn det tallene regnet ut fra observert dødelighet i 2014 tilsier.

Forventet levealder ved fødselen angir gjennomsnittlig antall leveår som en nyfødt vil leve, under forutsetning av at de nåværende aldersavhengige dødssannsynlighetene holder seg konstant i fremtiden. Forventet levealder ved fødselen og det alderstrinn som halvparten av de nyfødte vil oppnå, er ikke det samme. Sistnevnte er nesten tre år høyere for menn og litt over to år høyere for kvinner.

Japan har fortsatt høyest levealder for kvinner

På verdensbasis var det i 2013 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealder med 86,6 år.

Blant de nordiske landene viser tall fra 2013 at forventet levealder for kvinner er relativ lik. Danmark henger litt etter med 81,9 år, mens Norge, Island, Sverige og Finland ligger mellom 83,6 og 83,8 år, med Finland helt på topp. Forventet levealder for menn varierer mer mellom landene. Her topper Island med 80,8 år, mens Finland som har Nordens høyeste forventet levealder for kvinner, har den laveste for menn med kun 77,8 år.

Laveste tall på døde på 37 år

I 2014 døde 40 400 personer i Norge, 20 700 kvinner og 19 700 menn. Det er om lag 600 færre kvinner og snaut 300 færre menn enn året før. Det er det laveste antallet døde siden 1977, og den gang bodde det én million færre mennesker i Norge. I prosent var tallet på døde i 1977 0,99 prosent, mens det i 2014 var på bare 0,79 prosent. Det prosenttallet er det laveste som er registrert her til lands fra vi begynte med årlige registreringer i 1735. En grunn til dette er at det er de små kullene fra mellomkrigstiden som nå har nådd de eldste aldersgruppene i Norge. En annen årsak kan være at det ikke var mye utbrudd av sesonginfluensa i 2014, som ellers ville rammet utsatte grupper.

Antall døde per 1 000 av middelfolkemengden var 7,6 for menn og 8,1 for kvinner, som gir enda lavere dødsrater enn året før i Norge.

Fortsatt lav spedbarnsdødelighet

I 2014 døde 144 barn under ett år, 80 gutter og 64 jenter. Spedbarnsdødeligheten holder seg fortsatt på et lavt nivå og er nå på 2,4 barn per 1 000 levendefødte. For gutter var den på 2,6, en liten økning fra 2014, og for jenter var den 2,2, noe som er en liten nedgang fra 2014. Spedbarnsdødeligheten er vanligvis lavere for jenter enn for gutter, men tallene påvirkes av tilfeldigheter. Norge er blant de landene i Europa med lavest spedbarnsdødelighet.