Store forskjeller i røyking mellom generasjonene

Publisert:

Blant menn født for hundre år siden røykte over 40 prosent daglig opp til 70 års alder. Tidligere i livet røykte klart flere. Siden har røykeandelen sunket for hvert årskull og har aldri vært over 20 prosent hos dem født sent på 1980-tallet.

Røykelovgivning jubilerer, tobakksvaner i endring

Det er 30 år siden det som har blitt kjent som røykeloven trådte i kraft. Siden 1973 har SSB i samarbeid med Helsedirektoratet, Statens Institutt for Rusmiddelforskning og i senere år Folkehelseinstituttet samlet inn data og kartlagt tobakksvanene blant nordmenn. SSBs offisielle statistikk har vært og er en viktig kilde til kunnskapsgrunnlaget, ikke minst når det er behov for å belyse hvordan lov- og forskriftsendringer påvirker nordmenns bruksmønster. Over tid viser blant annet tallene at dagligrøyking går ned mens dagligsnusing øker, og at det er noen tydelige generasjonsforskjeller i tobakksvanene.

Verdens tobakksfrie dag er blitt markert i Norge 31. mai hvert år siden 1988. Merkedagen ble opprettet av medlemslandene i Verdens helseorganisasjon og het fram til 2007 Verdens røykfrie dag. I 2007 ble navnet endret til Verdens tobakksfrie dag for også å omfatte snus og andre tobakksprodukter.

Statistisk sentralbyrå har innhentet intervjudata om røykevaner i den norske befolkningen etter kjønn og alder hvert år siden 1973. Den gang røykte vel halvparten av den mannlige befolkningen daglig, mens tilsvarende andel blant kvinner var en av tre. Tilbake i 1950 røykte tre av fire voksne menn daglig. Fram til tusenårsskiftet sank andelen menn som røykte daglig til om lag én av tre, mens andelen blant kvinner holdt seg relativt konstant. Fra tusenårsskiftet har det imidlertid vært en markant reduksjon i røyking både blant menn og kvinner, og siden den gang har det vært små forskjeller mellom menn og kvinners røykeatferd. Dataene viser også en sterkere nedgang i andelen som røykte daglig i de yngre enn i de eldre aldersgruppene. Det er nok vanskeligere å slutte å røyke etter en lang røykekarriere enn å la være å begynne å røyke som ung. Med røykekarriere menes her tida personen har vært dagligrøyker

Stadig flere restriksjoner mot røyking siste 40 år

Fra forbudet mot reklame for tobakksvarer ble innført i 1975 har det vært innført stadig strengere restriksjoner knyttet til tobakk og tobakksbruk. Nye arenaer med røykeforbud, slik som serveringssteder og arbeidsplasser, ser ut til å ha hatt effekt på røykingen. Nå kan det imidlertid diskuteres om det er restriksjonene som har ført til fallende aksept for røyking eller om det var nødvendig med rimelig stor aksept blant folk flest for å begrense steder det gis anledning å røyke så radikalt som det er gjort etter tusenårsskiftet. Røyking er den livsstilsfaktoren som virker mest negativt på folks helse og fører til flest tapte leveår. Tverrsnittsdataene som samles inn hvert år, gir imidlertid ikke noe godt bilde av variasjonen i røykekarriere i ulike fødselskull (kohorter). Dette kan imidlertid gjøres ved å transformere tidsseriene for røykeatferd etter fødselsår i stedet for observasjonsår som gitt i de årlige statistikkene. For å gjøre dette behøver vi data over andel daglig røykere etter kjønn og fødselsår (alder). Dataene fra 1973–1975 er dessverre bare gruppert i aldersgrupper. Derfor vil vi i kohortanalysen bruke data for 40-årsperioden 1976–2015.

Datagrunnlaget og beregning av andeler som røyker daglig

Tallgrunnlaget brukt i denne artikkelen bygger på intervjudata om røykevaner etter kjønn og fødselsår (alder) som SSB har samlet inn årlig siden 1976. Disse spørsmålene er gitt som tillegg til andre intervjuundersøkelser, varierende over tid. For noen år er det tatt opp intervju én gang i året, mens andre ganger er nye utvalg intervjuet opp til fire ganger i løpet av kalenderåret. Hvis det er tatt opp intervju flere ganger i året er dataene for alle kvartalene i samme kalenderår summert før andelene beregnes.

Dataene over 40-årsperioden gir oss anledning til å analysere røykeatferd i opp til 80 fødselskohorter (dvs personer født samme kalenderår), fulgt over varierende perioder av lengde fra 10 til 40 år. For at det ikke skal bli for mange fødselskohorter å holde styr på og for å utjevne tilfeldige avvik er det beregnet gjennomsnittstall over femårige fødselskohorter, i alt 16, for personer født i perioden 1911–1990. Røykendelen i en femårskohort er beregnet som et veiet gjennomsnitt av røykeandelene i de enkelte årskull med hele den norske befolkningen i årskullene som vekter. Beregningene gjøres særskilt for menn og kvinner.

Siden vi bruker intervjudata med relativt få personer på hvert alderstrinn lager vi en ytterligere utjevning ved å glatte kurvene med et 7-leddet symmetrisk glidende gjennomsnitt. Vi har da valgt et optimalt glidende gjennomsnitt under gitte kriterier, blant annet at et tredjegrads polynom slippes uendret igjennom glatteprosessen. (Se Jan M Hoem og Per Linnemann (1988): «The Tails in moving average Graduation», Scandinavian Actuarial Journal 1988, s 193–229. Almqvist og Wiksell, Stockholm)

Figurene 1–4 viser andelen som røyker daglig i femårs fødselskohorter (dvs. personer født i samme femårsperiode) født mellom 1911 og 1990 i alderen 16–74 år. Da vi bare har data over en 40-årsperiode, vil de enkelte femårskohortene bare ha tall for maksimalt 40 år av dette aldersspennet. For de eldste og yngste kohortene blir observasjonsperioden enda kortere. Fødselskohorten 1911–1915 blir observert for alderen 65–74 år mens kohorten 1986–1990 blir observert i aldrene 16–25 år.

Stadig fallende røykerandel blant menn født 1911–1990

Av figurene 1 og 2 ser vi at det er færre som røyker i de yngre generasjonene enn i de eldre. De yngre fødselskohortene har med andre ord en mindre andel som røyker daglig enn eldre i de fleste aldrene vi har observasjoner for. Dette viser at alle kohorter i alle aldre har bidratt til at stadig færre menn røyker. Observasjoner som referer seg til årene etter tusenårsskiftet, viser ellers som ventet en raskere reduksjon i andelen som røyker enn kohorter som fylte 74 år før tusenårsskiftet.

Figur 1. Andel dagligrøykere i 5-års kohorter blant menn, i aldrene 16-44 år etter fødselsår

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1936-1940 42.11 47.74 42.51 43.23 44.43
1941-1945 49.45 53.91 51.47 52.24 48.98 49.54 49.88 49.57 47.89 47.95
1946-1950 49.95 49.54 48.37 49.55 47.60 48.33 48.75 48.59 51.24 49.40 47.05 46.33 45.36 45.09 45.64
1951-1955 50.27 49.00 45.10 47.84 48.70 49.79 50.86 51.70 53.18 49.36 49.05 48.01 48.33 48.93 46.98 41.88 44.87 44.20 42.15 43.23
1956-1960 42.45 40.82 40.48 45.32 44.42 43.82 46.44 45.70 43.87 46.93 46.18 45.29 50.10 52.12 49.66 47.47 44.16 41.63 45.67 47.48 42.46 37.55 36.19 34.08 37.50
1961-1965 21.45 29.15 29.49 34.94 36.35 38.58 41.89 41.29 43.43 43.88 43.30 43.02 40.96 42.16 44.74 44.50 42.13 39.22 33.69 29.84 33.30 32.16 32.77 35.60 34.09 35.05 33.82 29.25 30.98
1966-1970 13.90 19.33 26.93 36.00 39.38 38.81 38.74 39.78 39.16 38.88 40.09 40.62 39.99 40.01 36.41 33.33 36.52 37.20 37.61 37.40 31.67 28.97 27.00 24.11 23.43 20.40 17.50 17.11 16.44
1971-1975 13.06 15.70 22.88 32.45 36.41 36.77 37.31 37.78 38.24 38.02 36.32 33.82 34.80 31.48 26.48 20.85 17.73 17.92 20.79 23.45 22.57 18.45 18.57 18.96 17.75
1976-1980 12.91 14.79 27.30 45.36 46.59 43.66 39.51 35.19 33.83 34.48 27.81 25.36 23.04 19.58 19.02 19.94 19.93 19.16 18.74 11.64
1981-1985 14.22 14.94 20.83 26.38 29.39 29.37 25.76 26.39 23.77 21.57 21.51 17.53 17.53 17.78 10.69
1986-1990 14.64 12.05 14.18 17.00 19.06 18.21 16.09 16.85 16.44 11.36

Figur 2. Andel dagligrøykere i 5-års kohorter blant menn, i aldrene 45-74 år etter fødselsår

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
1911-1915 35.47 45.23 46.25 46.59 43.56 41.33 36.45 33.86 36.79 29.96
1916-1920 40.75 44.95 42.00 41.37 39.87 43.72 48.64 49.94 48.13 42.70 40.74 36.83 31.84 38.70 20.34
1921-1925 52.22 38.63 38.34 46.34 49.49 47.61 43.75 45.14 43.62 44.05 41.33 36.78 33.13 31.79 31.24 27.22 23.92 24.02 19.79 40.59
1926-1930 53.93 51.61 46.12 47.64 49.28 50.33 51.60 50.23 48.69 47.97 46.92 44.18 41.15 35.90 32.18 32.61 30.78 32.26 28.88 27.00 29.53 25.31 24.24 32.61 28.12
1931-1935 41.87 49.05 46.09 44.58 41.47 42.13 46.12 48.28 52.00 55.54 53.49 47.71 43.95 38.71 36.45 34.96 34.80 31.94 29.24 30.24 33.53 32.41 25.17 17.37 14.70 13.69 18.03 18.91 18.22 13.41
1936-1940 48.64 48.27 48.20 47.14 47.58 47.81 44.76 41.95 39.09 33.16 33.74 35.87 34.10 34.12 31.84 29.14 30.39 28.17 25.24 23.16 21.82 21.37 19.30 19.18 18.54 18.27 18.41 18.15 15.50 17.16
1941-1945 48.59 46.29 46.49 43.94 41.93 40.44 43.00 44.06 43.02 43.78 42.50 39.89 40.32 32.51 32.71 32.43 29.07 29.13 24.95 21.06 20.17 19.60 18.67 16.34 17.80 13.91
1946-1950 45.21 41.81 38.66 36.17 31.55 30.10 31.65 32.91 34.01 31.03 30.15 29.52 28.32 27.84 26.23 24.81 25.34 24.89 22.69 23.29 12.37
1951-1955 43.22 44.67 48.45 44.27 37.60 30.86 28.61 29.49 30.23 29.65 28.31 27.40 26.45 23.91 26.98 22.30
1956-1960 38.26 34.33 32.31 30.13 27.13 26.70 25.80 24.11 22.37 23.16 21.30
1961-1965 28.90 26.79 23.32 23.32 19.17 17.81

Figur 3 og 4 viser økende andel dagligrøykere i alderen 50 år og yngre for kvinner født før 1950. Fødselskohorten 1951–1955 har den største andelen røykere i de fleste aldrene under 50 år. Denne femårskohorten fylte 50 år på begynnelsen av 2000-tallet da røykeaktiviteten avtok raskt. Dette har ført til at eldre kohorter født på 1930- og 1940-tallet til dels hadde større røykeandeler enn 1951–1955-kohorten etter fylte 50 år.

Figur 3. Andel dagligrøykere i 5-års kohorter blant kvinner i aldrene 16-44 år etter fødselsår

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1936-1940 35.04 36.57 34.39 33.89 35.78
1941-1945 40.27 42.12 40.28 37.68 34.74 35.56 32.49 33.93 33.17 34.75
1946-1950 43.81 43.14 41.86 40.23 40.55 38.68 38.61 37.70 37.61 39.85 41.33 40.80 38.07 35.27 34.21
1951-1955 41.21 41.52 43.37 44.20 42.22 40.58 41.58 43.30 45.44 45.81 45.19 43.91 45.45 41.94 41.88 39.81 37.49 39.55 44.74 46.60
1956-1960 42.12 40.60 40.81 40.72 42.00 43.17 43.15 45.39 45.75 42.17 42.59 42.86 43.94 43.92 41.66 39.23 40.51 44.83 43.81 38.50 32.41 34.26 36.17 44.10 43.92
1961-1965 13.61 26.29 32.58 36.34 38.60 38.77 40.66 41.23 41.10 39.50 39.50 39.55 41.57 42.02 41.30 37.83 39.93 41.86 42.46 38.83 34.72 29.99 30.01 28.73 28.36 28.10 29.18 28.44 27.62
1966-1970 10.40 20.18 35.92 31.22 32.19 36.36 36.12 36.73 34.15 35.55 34.89 33.33 32.67 34.50 36.70 39.66 38.06 30.57 28.32 28.64 29.96 29.77 28.10 24.97 22.52 19.59 19.03 24.00 16.37
1971-1975 21.65 18.23 28.76 25.41 26.29 28.61 30.66 34.18 29.78 28.32 31.94 36.56 36.22 34.72 27.18 24.43 24.77 22.12 18.78 16.79 15.47 14.99 18.74 15.32 16.24
1976-1980 16.00 21.02 30.04 27.91 36.51 40.17 39.21 31.78 26.18 20.97 21.23 18.72 17.45 15.31 14.86 15.02 15.36 18.93 17.90 12.02
1981-1985 31.62 33.10 34.03 25.48 23.20 23.41 23.94 23.36 24.36 21.59 20.92 20.11 26.17 17.53 12.16
1986-1990 13.53 16.32 20.19 20.51 20.64 20.24 19.55 27.68 19.37 11.79

Figur 4. Andel dagligrøykere i 5-års kohorter blant kvinner i aldrene 45-74 år, etter fødselsår

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
1911-1915 19.99 11.87 10.49 11.16 13.06 12.09 10.80 10.85 12.37 14.21
1916-1920 18.75 20.85 21.53 24.05 25.17 21.68 18.15 13.95 13.25 15.77 19.55 16.08 23.61 22.75 14.73
1921-1925 28.38 21.06 22.81 27.08 29.70 28.11 28.45 25.86 22.00 19.71 18.88 19.94 21.52 21.25 21.71 19.44 17.21 22.66 19.22 17.41
1926-1930 26.75 32.98 32.80 30.59 28.83 27.84 29.04 28.68 27.74 28.25 27.61 24.60 24.23 24.97 23.19 21.35 19.19 21.60 24.41 22.01 22.91 24.26 16.65 12.97 14.66
1931-1935 45.35 38.55 35.03 34.01 33.44 33.42 33.78 34.37 32.25 32.78 32.33 33.54 34.67 33.23 32.05 30.44 24.73 24.69 25.82 26.65 35.40 33.44 26.86 21.14 16.51 17.32 19.81 30.23 25.93 16.30
1936-1940 39.83 41.35 40.34 38.54 35.97 32.33 29.00 27.22 29.26 30.60 38.27 40.11 36.89 30.43 24.02 16.83 21.91 27.04 29.53 26.89 25.39 21.06 18.70 17.44 15.34 12.67 13.24 15.46 13.81 15.49
1941-1945 37.47 38.70 37.21 38.78 37.51 33.34 35.58 33.81 29.15 29.92 31.76 28.28 32.26 31.90 25.86 24.62 23.37 20.28 20.78 20.84 20.72 19.95 15.78 17.09 17.75 14.30
1946-1950 36.88 35.77 34.16 33.74 39.95 41.58 42.24 35.60 30.12 24.28 29.06 28.44 28.14 27.50 27.50 23.07 21.47 18.21 21.37 17.16 16.98
1951-1955 44.24 43.28 39.27 40.00 42.66 42.10 34.07 31.79 27.60 25.07 25.78 23.56 20.95 33.99 22.43 22.74
1956-1960 40.12 33.72 31.24 26.80 26.49 25.00 23.48 25.17 39.95 22.33 17.18
1961-1965 24.41 22.64 21.79 36.26 22.94 24.22

Røyketoppen nås stadig tidligere i livet

Menn født på 1940-tallet nådde røyketoppen (dvs. den alderen hvor størst andel av fødselskullet var dagligrøykere) ved fylte 38 år. Da var vel halvparten dagligrøykere. Kvinner født i første halvdel av 1940-tallet nådde røyketoppen som 34-åringer, mens den sank til 30 år for dem som var født på slutten av 1940-tallet. Andelen dagligrøykere var da henholdsvis 46 og 44 prosent. På grunn av minskende andel røykere i alle aldre, særlig etter tusenårsskiftet, ble alder for røyketopp sterkt redusert i de yngre kohortene. For kohorten 1971–1975 var røyketopp ved 25 års alder blant menn og 27 år blant kvinner, med en andel dagligrøykere på henholdsvis 38 og 37 prosent. De i fødselskohortene født mellom 1975 og 1990 nådde røyketoppen allerede ved 20 års alder.

Eldre fødselskohorter blant menn har hatt lange røykekarrierer

De helsemessige konsekvenser av røyking avhenger av lengden på røykekarrieren. Blant menn født på 1910-tallet røykte minst 40 prosent daglig opp til fylte 70 år. Andelene var enda større tidligere i livet, men SSB har ikke tall for dette. For de yngre kohortene blir tida hvor over 40 prosent røykte daglig stadig kortere. Menn født tidlig på 1940-tallet hadde en andel dagligrøykere på minst 40 prosent opp til 55 års alder, mens andelen sank til 46 år blant dem født fem år senere. Menn født etter 1980 har aldri hatt en andel dagligrøykere over 30 prosent.

Kvinner født på 1940-tallet var de første som oppnådde en røykeandel på mer enn 40 prosent. Kohorten født på slutten av 1930-tallet er riktignok ikke observert før ved 40 års alder. Hvis vi sammenligner med alder for røyketopp i etterfølgende kohorter, tilsier det meste at det er lite sannsynlig at årskullene av kvinner født før 1940 noen gang har hatt en røykeandel på over 40 prosent.

Kvinner født 1946–1955 hadde den lengste perioden med andel dagligrøykere på over 40 prosent. Det var først etter fylte 50 år at andelen sank under dette nivået. Kvinner født siste halvdel av 1980-tallet har aldri hatt en andel dagligrøykere over 20 prosent

Vi kan vente mindre røykeandeler i framtida

De siste årene har andelen røykere blant personer i alle aldrene under 30 år vært godt under 10 prosent. Blant de eldre er den større. Dette betyr at vi kan vente mindre røykeandeler de kommende årene uten at røykeaktiviteten endres i de enkelte kohortene. Det er derfor grunn til å tro at det vil være færre personer som røyker blant dem som er født etter tusenårsskiftet, og at andelen som røyker, aldri vil overstige 10 prosent. Mye taler for at den kan bli enda mindre.

 

 

Kontakt