251611_tabell_257110_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257110
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt6 54944 0267 31413 425
 
Ikke-finansielle foretak5 88532 2236 23712 112
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 72614 0045 72310 976
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...488....
Private aksjeselskaper mv.15917 7315141 136
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak..10 285..224
Norges Bank0000
Banker..521....
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper..6 189....
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..460..224
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper..3 115....
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet6641 5181 0771 089