251611_tabell_257109_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257109
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Nettokjøp i første- og annenhåndsmarkedet av noterte aksjer registert i VPS, etter kjøpersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt8 1998 0934 89317 418
 
Ikke-finansielle foretak-1 953521 346615
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-3 23087132129
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5-1481
Private aksjeselskaper mv.1 309-751 149474
Personlige foretak-331-8
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-35515719
 
Finansielle foretak-4392 820-256-2 852
Norges Bank0000
Banker2 3051 770605724
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper-20-2..
Statlige låneinstitutter mv.......1
Finansielle holdingselskaper-5-102324
Verdipapirfond-1 829963-539599
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-1112-12
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 131421232-4 490
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-1 562-161-704440
Skadeforsikringsselskaper-466-174129-151
 
Offentlig forvaltning-3521 884-596908
Statsforvaltningen-3131 879-593919
Kommuneforvaltningen-385-3-11
 
Ideelle organisasjoner-189-8-84-191
 
Husholdninger152-3322751 865
Personlig næringsdrivende41-12
Borettslag o.l...000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.148-3332761 864
 
Utlandet10 9843 6594 20616 791
 
Ufordelt-4162283