251611_tabell_257106_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell_257106
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2015
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt17 418-10 5111 032-9 6853 369
 
Ikke-finansielle foretak6152233566391 310
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.129-402291 675
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....0-10
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.120-233124
Private aksjeselskaper mv.474210353548-489
Personlige foretak-86040
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1983930
 
Finansielle foretak-2 8523 67676-20 5148 400
Norges Bank0..000
Banker724-3428-32 787-2 446
Kredittforetak00..5 72420 127
Finansieringsselskaper..1000
Statlige låneinstitutter mv.14801-1
Finansielle holdingselskaper24....665-185
Verdipapirfond599-1 128-60-6 683-1 928
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond25500-34-5
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-4 4904 314553 12562
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser440-87745 829-6 122
Skadeforsikringsselskaper-15112-203 646-1 102
 
Offentlig forvaltning908-106161 578304
Statsforvaltningen919-100..1 801259
Kommuneforvaltningen-11-716-22345
 
Ideelle organisasjoner-19182487815
 
Husholdninger1 865-744198264-36
Personlig næringsdrivende200-10
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 864-744198265-36
 
Utlandet16 791-13 6501088 261-6 625
 
Ufordelt283823080