238056_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
238056
Fortsatt økt arbeidsledighet blant mannlige innvandrere
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Statistikk over ledighet for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkning. I august 2015 var innvandrerledigheten 7,6 prosent.

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt arbeidsledighet blant mannlige innvandrere

Både blant innvandrere og resten av befolkningen var det kun menn som hadde vekst i registrert arbeidsledighet fra august 2014 til august 2015. Den største økningen var blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
3. kvartal 2015Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent3. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt84 7013,15 7770,2
 
Befolkningen eksklusive innvandrere153 5122,33 4320,1
 
Innvandrere i alt31 1897,62 3450,4
Norden1 6143,31220,3
Vest-Europa ellers1 8344,13860,8
EU-land i Øst-Europa10 6268,61 6831,2
Øst-Europa ellers2 5327,325-0,1
Nord-Amerika og Oseania2563,9210,3
Asia28 6398,362-0,1
Afrika4 57612,5-74-1,5
Sør-og Mellom-Amerika1 1128,41200,8
Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av august 2015

For mannlige innvandrere gikk den registrerte ledigheten opp siste år fra 6,6 til 7,3 prosent. Blant menn i resten av befolkningen gikk ledigheten opp fra 2,2 prosent til 2,5 prosent. For kvinner gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0, 2 prosentpoeng til 7,8 prosent i august 2015, mens den for kvinner i resten av befolkningen var uendret på 2,1 prosent.

Totalt var om lag 31 200 innvandrere registrert helt ledige i august. Dette tilsvarer nærmere 37 prosent av de i alt 84 700 registrerte helt ledige i august i år. Denne andelen var omtrent den samme som i august i fjor.

Ledigheten gikk opp blant EU-innvandrerne og ned blant de afrikanske

Endringene i prosentandelen ledige i de forskjellige gruppene var ganske varierte fra august 2014 til august 2015. Innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst økning på 1,2 prosentpoeng, mens ledigheten gikk opp med 0,8 prosentpoeng blant dem fra Vest-Europa og Sør- og Mellom-Amerika.

På den annen side hadde innvandrere fra Afrika en nedgang på 1,5 prosentpoeng. I de øvrige gruppene var det mindre endringer.

Fortsatt høyest ledighet blant afrikanske innvandrere

Det er som tidligere, store forskjeller i ledighetsprosenten mellom de forskjellige innvandrergruppene. Afrikanske innvandrere representerer fortsatt gruppen med høyest registrert ledighet, på 12,5 prosent i 3. kvartal, noe som må ses på bakgrunn av den høye flyktningeandelen i denne gruppen. Dernest kom innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa med 8,6 prosent ledige. Også gruppene fra Sør- og Mellom-Amerika og Asia ligger tett opptil dette nivået med henholdsvis 8,4 og 8,3 prosent ledige, mens de fra Øst-Europa utenom EU hadde 7,3 prosent registrerte ledige.

I de øvrige gruppene lå ledigheten som tidligere langt under innvandrersnittet, selv om ledigheten har økt noe der også det siste året. Innvandrere fra Vest-Europa hadde 4,1 prosent registrerte ledige og gruppen fra Nord-Amerika og Oseania 3,9 prosent. Innvandrere fra Norden hadde som vanlig lavest registrert ledighet, på 3,3 prosent.

Økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak

I august 2015 var det litt over 1 000 flere deltakere på tiltak blant innvandrere enn samme måned året før. \ Dette tilsvarer en økning på 35 prosent i denne deltakergruppen. Økningen i antall deltakere totalt var på 39 prosent. I alt 3 992 innvandrere deltok på arbeidsmarkedstiltak i 3. kvartal 2015, og disse utgjorde omtrent 44 prosent av alle deltakerne totalt. Majoriteten av innvandrerdeltakerne kommer som tidligere fra Asia og Afrika.

Størst økning i Rogaland

Rogaland hadde den største økningen i registrert ledighet blant innvandrere på 3,1 prosentpoeng. Dette var også fylket med størst økning totalt, noe som må ses på bakgrunn av konjunkturnedgangen innenfor oljerelatert virksomhet. Også Aust-Agder hadde en markant økning i ledigheten blant innvandrere, på 2,2 prosentpoeng.

Det var for øvrig flere fylker som hadde nedgang i ledigheten blant innvandrere. Blant annet hadde Telemark, Oppland og Hedmark en nedgang på rundt ett prosentpoeng.

Aust-Agder og Østfold hadde høyest nivå på registrert ledighet blant innvandrere i 3. kvartal 2015 med henholdsvis 11,5 og 10,2 prosent. Troms og Oppland var fylkene som hadde lavest ledighet blant innvandrere med henholdsvis 4,8 og 5,8 prosent.

Nedgang i ledigheten i aldersgruppen 15-29 år

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den bestod i 3. kvartal 2015 av 1 178 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 4,7 prosent. Dette er 1,4 prosentpoeng høyere enn de jevnaldrende i den øvrige befolkningen, hvor 3,3 prosent var helt ledige. Samtidig er det 3,1 prosentpoeng lavere enn i innvandrergruppen i samme alder, hvor ledigheten var 7,8 prosent.

Det var noe nedgang i ledigheten i alle tre befolkningsgrupper i alderen 15-29 år. Den var sterkest blant norskfødte med innvandrerforeldre, på 0,6 prosentpoeng, mens innvandrere og befolkningen ellers hadde reduksjon på henholdsvis 0,2 og 0,4 prosentpoeng i registrert ledighet innenfor denne aldersgruppen.