Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster?

Publisert:

Menn fra Asia og Afrika har en mindre kjønnstradisjonell yrkesfordeling enn menn i majoritetsbefolkningen. En større andel jobber i kvinnedominerte yrker som renhold og pleie og omsorg.

Det norske arbeidsmarkedet har i en årrekke vært preget av en kjønnssegregering. Dette kommer til uttrykk ved at relativt store andeler menn og kvinner jobber i ulike sektorer, næringer og yrker. I denne artikkelen tar vi for oss den kjønnsmessige fordelingen på yrkesgrupper, og hvordan denne arter seg for innvandrere sammenliknet med befolkningen uten innvandrerbakgrunn (dvs. majoriteten).

Norge har hatt en stor innvandring i årene etter årtusenskiftet. Ikke minst etter EU-utvidelsen i 2004, og den tilstrømningen av arbeidsinnvandrere fra de nye medlemslandene i øst som da tok til. Men også flyktninger er en gruppe som har vært i vekst, om enn ikke i samme omfang som arbeidsinnvandrerne. Dessuten har et større antall familiemedlemmer til disse to innvandrergruppene funnet veien til Norge i løpet av denne tiden.

Hvis vi i tillegg tar med gruppene som ble bosatt før år 2000, blir innvandrere en svært heterogen befolkningsgruppe hva utdanning, yrkeserfaring og kompetanse angår. Dermed vil de kanskje også ha et sysselsettingsmønster som avviker fra majoriteten, blant annet når det gjelder menns og kvinners fordeling på yrker. Er det slik, og hvilke yrker skiller seg i så fall ut?

I artikkelen inngår lønnstakere i alderen 25-66 år som ikke er under utdanning. For nærmere informasjon om hvilke grupper som er med og hva som er datagrunnlaget, se faktaboksene: Populasjonen og Datagrunnlaget.

Populasjonen

Siden vi bare har opplysninger om yrke for lønnstakere, vil ikke selvstendige næringsdrivende inngå i artikkelen. For å unngå typiske deltidsyrker blant studerende ungdom, begrenser vi derfor populasjonen til aldersgruppen 25-66 år som ikke er under utdanning.

Innvandrerne er begrenset til dem med en botid på minst fire år for å holde gruppen i etableringsfasen utenom. Mange i denne gruppen vil være utenfor arbeidsmarkedet eller bare ha en løs tilknytning. I særlig grad gjelder dette flyktninger som blant annet deltar i introduksjonsprogrammet. Vi baserer oss på den todelte landgrupperingen EØS etc. og Asia, Afrika etc., siden innvandrere fra EØS etc. er dominert av arbeidsinnvandrere og således skiller seg mye ut fra den andre gruppen der flyktninger og familiegjenforente utgjør et flertall.

EØS-landene etc.: EU/EFTA land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 

Asia, Afrika etc.: Europa utenom EU/EFTA, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

 

Datagrunnlaget

Artikkelen baserer seg på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken for innvandrere som publiseres årlig på SSBs nettsider. Den omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge (i Det sentrale folkeregisteret). I artikkelen er det lønnstakerne i aldersgruppen 25-66 år som blir belyst.

Datakilden til denne statistikken er a-ordningen som er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen. Dette er en elektronisk melding som inneholder alle opplysningene som samles inn, i stedet for flere ulike kilder som tidligere. I tillegg til a-ordningen benyttes andre registre, der de viktigste er selvangivelsesregisteret som administreres av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige fra Vernepliktsverket og Enhetsregisteret.

Når det gjelder yrkesopplysninger blant lønnstakere, er disse tilgjengelig i Statistikkbanken: https://www.ssb.no/statbank/table/12554/

Hvilke yrker er mannsdominerte?

Yrker med en mannsandel eller kvinneandel på minst 70 prosent blir i denne artikkelen definert som respektive mannsyrker og kvinneyrker. Utgangspunktet er en inndeling i 40 yrkesområder etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08).

I alt 15 yrkesområder er mannsdominerte i majoritetsbefolkningen etter denne definisjonen. Også blant innvandrerne er det en klar overvekt av menn på disse yrkesområdene, selv om mannsandelen i tre av dem ligger noe i underkant av 70 prosent. 

Tabell 1. Mannsdominerte yrker etter innvandrerbakgrunn. Prosentandel menn. 4. kvartal 2017

Til tabellen

Det er likevel noen forskjeller mellom majoritetsbefolkningen og innvandrerne på disse 15 yrkesområdene. Mens andelen menn i gruppen «Prosess og maskinoperatører» i majoritetsbefolkningen er 80,8 prosent, er mannsandelen for innvandrere fra EØS etc. 67,1 og fra Asia, Afrika etc. 62,5 prosent. Videre er mannsandelen på de yrkesområdene som yrkesområdene som normalt krever høyere utdanning, mindre for innvandrerne enn den er i majoritetsbefolkningen.

Innvandrere fra EØS-landene etc. har i tillegg tre yrkesområder med en mannsandel over 70 prosent som vi ikke finner i majoritetsbefolkningen, men de er alle tre yrkesområder som omfatter ganske få lønnstakere. To av dem er innenfor landbruk, mens det tredje er en gruppe tradisjonelle håndverksyrker, slik som møbelsnekkere.

Ser vi spesielt på innvandrere fra Asia, Afrika etc., er det bare ett mannsdominert yrkesområde som vi ikke finner på listen over de mannsdominerte i majoriteten, «Økonomi- og logistikkmedarbeidere» med 72 prosent menn. Dette er et yrkesområde som er uten krav til høyere utdanning, og hvor andelen menn i majoritetsbefolkningen er 58,6 prosent. Det må imidlertid presiseres at det er undergruppen, Lager og transportarbeidere, som trekker mannsandelen opp hos innvandrere i dette yrkesområdet. Den andre undergruppen, Regnskaps- og lønnsmedarbeidere, er derimot svært kvinnedominert både i majoriteten og blant innvandrere (over 82 prosent kvinner).

Hvert av de 15 yrkesområdene består av en rekke detaljerte yrkesgrupper. Tallene i tabell 1 er gjennomsnittet av mannsandelen vektet med antallet i hver undergruppe. I mange av yrkesområdene er ikke mannsandelen over 70 prosent i alle undergrupper, men den er likevel over 50 prosent med to unntak. Under yrkesområdet «Realister, sivilingeniører mv.» er mannsandelen i majoriteten 49 prosent blant arkitekter og designere. Det andre unntaket er yrkesområdet «Prosess- og maskinoperatører». Her har yrkesgruppen Operatører innen produksjon av tekstiler en mannsandel på 29 prosent i majoriteten. Også de to innvandrergruppene har en mannsandel på under 50 prosent i denne yrkesgruppen.

De to innvandrergruppene har i tillegg en mannsandel på under 50 prosent i gruppen Matematikere, som er en undergruppe av «Realister, sivilingeniører mv.» og Bioteknikere som er en undergruppe av «Ingeniører mv.»

Og hvilke er kvinnedominerte?

De kvinnedominerte yrkene i majoritetsbefolkningen er færre. Syv yrkesområder har en kvinneandel på 70 prosent eller mer hos lønnstakere i majoriteten. Mønsteret for innvandrerne fra EØS etc. er ganske likt. Det er bare ett av de syv yrkesområdene hvor kvinneandelen er så vidt under 70, og det er «Undervisningsyrker» (67 prosent). For innvandrere fra Asia, Afrika etc. har tre av yrkesområdene en kvinneandel litt under 70 prosent, To av disse avviker en del fra majoriteten. Dette gjelder «Renholdere mv.» og «Kjøkkenassistenter» som har en kvinneandel på langt over 80 prosent i majoritetsbefolkningen.

Tabell 2. Kvinnedominerte yrker etter innvandrerbakgrunn. Prosentandel kvinner. 4. kvartal 2017

Til tabellen

Når det gjelder innvandrere fra EØS-landene etc., er det to kvinnedominerte yrkesområder vi ikke gjenfinner i majoriteten («Kundeserviceyrker» og «Salgsyrker»), men kvinneandelen er bare så vidt over 70 prosent og avviket i forhold til majoriteten er relativt lite. Blant dem fra Asia, Afrika etc. er det ingen kvinnedominerte yrkesområder utenom de syv vi har i majoritetsbefolkningen.

Vi ser så på om det på kvinnedominerte yrkesområder er yrkesgrupper med kvinneandel på under 50 prosent. For majoritetsbefolkningen finner vi at i yrkesområdet «Undervisningsyrker» er kvinneandelen 43 prosent blant yrkesfaglærere. Innenfor yrkesområdet «Renholdere mv.» har undergruppen Bilvaskere og vinduspussere en kvinneandel på kun 9 prosent. Dette er en svært liten gruppe i antall og i den andre og klart største undergruppen, Renholdere, er kvinneandelen 89 prosent. 

Innvandrere fra EØS-området har som majoritetsbefolkningen, en kvinneandel på under 50 prosent for yrkesfaglærere og bilvaskere og vinduspussere. Men de har i tillegg også en kvinneandel på under 50 for Universitets- og høyskolelærere (45 prosent). For den sistnevnte yrkesgruppen har innvandrere fra Afrika, Asia etc. en andel, på 40 prosent. Denne innvandrergruppen har derimot en kvinneandel på over 50 prosent for yrkesfaglærere, som imidlertid er en ganske marginal yrkesgruppe blant innvandrere generelt. 

Hvor mange arbeider i kjønnstradisjonelle yrker?

Vi har sett på hvilke yrkesområder som er manns- og kvinnedominerte. Slik de er framstilt i tabell 1 og 2, sier de imidlertid ikke noe om hvor mange som faktisk jobber i disse yrkene. Noen av yrkesområdene har ganske få lønnstakere, både i majoriteten og blant innvandrere, mens andre omfatter større andeler av lønnstakerne i de tre befolkningsgruppene. Vi skal nå ta for oss kjønnssegregeringen målt med hvor stor andel av menn og kvinner som arbeider på de manns- og kvinnedominerte yrkesområdene som framkom i majoritetsbefolkningen. 

1 Med minst 4 års botid

Figur 1. Lønnstakere i kjønnstradisjonelle yrker etter kjønn og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2017

Uten innvandrerbakgrunn Innvandrere, EØS etc.¹ Innvandrere, Asia, Afrika etc.1)
Menn i mannsdominerte yrker 49.3 65.4 41.1
Kvinner i kvinnedominerte yrker 49.1 51.2 62.6
 

Figur 1 viser at omtrent halvparten av menn og kvinner i majoriteten jobber i kjønnstradisjonelle yrker, det vil si yrker der ens eget kjønn er det dominerende. En del innvandrere bryter med dette mønsteret. Menn fra EØS-landene etc. er mer kjønnstradisjonelle enn majoritetsmennene da over 65 prosent jobber i mannsdominerte yrker. Det er særlig den store andelen bygningsarbeidere (22 prosent) som trekker nivået opp i denne gruppen.

For menn fra Asia, Afrika etc. forholder det seg motsatt. Her jobber 41 prosent i mannsdominerte yrker. Denne innvandrergruppen skiller seg også ut med en andel på 25 prosent i kvinnedominerte yrker, mens menn i majoriteten og i EØS-gruppen ligger på rundt 10 prosent. I særlig grad er det yrkesområdene «Renholdere m.v» og «Pleie og omsorgsarbeidere» som bidrar til den relativt høye andelen i kvinnedominerte yrker blant menn fra Asia, Afrika etc.

Tabell 3. Menn i manns-/kvinnedominerte yrker etter innvandrerbakgrunn og yrkesgruppe. I prosent av mannlige lønnstakere i alt i hver befolkningsgruppe. 4. kvartal 2017

Til tabellen

På kvinnesiden ser vi at de fra Asia, Afrika har større andel i kvinnedominerte yrker enn majoritetskvinner, 62,6 prosent, Også blant disse innvandrerkvinnene er det andelen innenfor pleie- og omsorgsyrkene (27,5 prosent) og renholdere (16 prosent) som trekker nivået opp. Kvinner fra EØS-landene etc.er på den annen side omtrent like kjønnstradisjonelle som majoritetskvinner med en andel på 51 prosent i kvinnedominerte yrker. Sammensetningen av disse yrkesområdene avviker imidlertid noe, idet 13 prosent av EØS-kvinnene jobber i renholdsyrker mot kun 2 prosent i majoriteten.

Tabell 4. Kvinner i kvinne-/mannsdominerte yrker etter innvandrerbakgrunn og yrkesgruppe. I prosent av kvinnelige lønnstakere i alt i hver befolkningsgruppe. 4. kvartak 2017

Til tabellen

 

Sterkere sammenheng mellom yrke og utdanning i majoriteten

I en analyse av kjønnssegregering i det norske arbeidsmarkedet fra Institutt for samfunnsforskning (Østbakken m.fl. 2017) kom man fram til at to tredjedeler av kjønnssegregeringen i yrker er en følge av utdanningsvalg. I denne rapporten brukes en grense på 60 i stedet for 70 prosent for å definere et yrke som manns- eller kvinnedominert. Konklusjonen er basert på tall hvor også innvandrere er inkludert. Det er nok særlig for majoritetsbefolkningen at det er klarest sammenheng mellom utdanningsvalg og hvilket yrke man havner i.

Innvandrere som kommer som flyktninger og familiegjenforente med disse, vil i den grad de har utdanning fra hjemlandet, ha valgt den ut fra andre kriterier enn mulighet for å få jobb i Norge. Selv om de kunne ønske en jobb hvor de får brukt sin utdanning, vil det være forhold som gjør dette vanskelig. For en del typer høyere utdanning vil det faglige innholdet være dårlig tilpasset norske forhold, og de får kanskje heller ikke utdanningen godkjent i Norge. Videre vil krav til norskferdigheter, og da særlig skriftlig, øke med utdanningsnivået i yrkene.

I (Villund 2008) fant man at de som kom med høyere utdanning innen realfag, lettere fant jobb i relevant yrke enn de med jus og samfunnsfag. For mange innvandrere fra Afrika. Asia etc. med en del utdanning, vil derfor mulighetene til å velge yrke være mye mer begrenset enn for majoritetsbefolkningen. For dem uten særlig utdanning vil man i enda større grad ha begrensede yrkesvalg. I tillegg har de møtt sterk konkurranse fra arbeidsinnvandrere i typiske mannsdominerte yrker innen bygge- og anleggsvirksomhet. Det er således ikke overraskende at tradisjonell norsk kjønnsdominans knyttet til ulike yrker, er mindre framtredende for særlig mannlige innvandrere fra Afrika, Asia etc.

Arbeidsinnvandrere vil som oftest komme til Norge fordi de i hjemlandet var arbeidsledige eller at de var i jobb, men får bedre økonomisk uttelling av jobb i Norge. Disse må konkurrere med majoritetsbefolkningen om jobber i Norge. Siden de språklig vil ha et handicap, særlig de ikke-nordiske, vil de først og fremst gå etter jobber i yrker hvor det er stor etterspørsel i Norge. Et slikt område har vært yrker knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet, men også i perioder yrker i verkstedindustrien. Mange av disse jobbene har den fordelen for arbeidsinnvandrere at de er egnet for langpendling. Også for majoritetsbefolkningen er det i disse næringene mange yrker hvor det har vært vanlig med brakkeliv og ukependling. Alle disse faktorene samlet gjorde det attraktivt for særlig mannlige byggearbeidere fra Øst-Europa å innvandre til Norge etter EU-utvidelsen i 2004.

Innvandrere skiller seg ut på ulike måter

De yrkesområdene som er klart manns- og kvinnedominerte, er omtrent de samme både i majoritetsbefolkningen og i de to innvandrergruppene, selv om det er noe forskjeller i hvor sterk manns- og kvinnedominansen er. Derimot ser vi at andelen av lønnstakerne som arbeider i slike kjønnssegregerte yrker, varierer en del mellom befolkningsgruppene.

Vi kan slå fast at innvandrermenn fra Asia, Afrika etc. har en noe mindre kjønnssegregert yrkesfordeling enn majoritetsmenn. De skiller seg særlig ut fra majoritetsmenn i yrker med små krav til utdanning. Her har menn fra Asia, Afrika etc. en langt høyere andel i tradisjonelt kvinnedominerte yrker som blant annet renholdere og pleie- og omsorgsarbeidere. På den annen side ser vi at både menn fra EØS-landene etc. og kvinner fra Asia, Afrika etc. er mer kjønnstradisjonelle enn majoriteten. Innvandrerkvinner fra EØS-landene etc. er den gruppen som er mest lik majoriteten når det gjelder samlet andel i kjønnstradisjonelle yrker, men sammensetningen i disse yrkene avviker noe fra majoritetskvinnene. 

Oppdragsgiver BUF-dir.

Villund, Ole (2008). Riktig yrke etter utdanning? Rapport 2008/37 Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_200837/rapp_200837.pdf 

Østbakken m. fl (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport 2017/9. Institutt for samfunnsforskning.

https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2467872/86040_Rapport_9_17_web2ny.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Kontakt