210008_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
210008
Flere med utenlandsk bakgrunn jobber innenfor helse og sosial
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false
Statistikken omfatter helsepersonell i ulike næringer i Norge. 79 prosent av de med helse- eller sosialfaglig utdanning jobbet i helse- og sosialtjenestene 4. kvartal 2014.

Helse- og sosialpersonell2014, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere med utenlandsk bakgrunn jobber innenfor helse og sosial

Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning og som hadde utenlandsk bakgrunn økte med 7,4 prosent fra 2013 til 2014. Sykepleiere utgjorde den største gruppen, etterfulgt av leger. Nesten 21 prosent av de utenlandske sykepleierne er svenske.

Helse- og sosialpersonell,15-66 år
20142013 - 20142013
AntallAndelProsentAntall
Personer med helse- og sosialfalig utdanning436 991100,02,2427 769
Menn66 34315,22,764 628
Kvinner370 64884,82,1363 141
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning378 279100,02,2370 211
Menn59 90715,82,858 279
Kvinner318 37284,22,1311 932
 
Sysselssatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester299 68279,22,4292 720
Figur 1. Innvandrere og ikke-bosatt helse- og sosialpersonell 15-74 år i helse- og sosialtjenester. Andel av utvalgte utdanningsgrupper

Samlet for alle sysselsatte var veksten i tallet på helse- og sosialpersonell i helse- og sosialnæringen 2,4 prosent. Med utenlandsk bakgrunn menes både innvandrere og personer som bor i utlandet, men som er på arbeidsoppdrag i Norge. Det var om lag 34 400 personer med utenlandsk bakgrunn som jobbet innenfor helse- og sosialtjenestene i Norge i 2014. 10 300 av disse var sykepleiere, mens nær 5 100 var leger.

Av de 378 300 sysselsatte med helse- eller sosialfaglig utdanning i 4.kvartal 2014.var nær 79 prosent i arbeid innenfor helse- og sosialtjenestene, mens resten jobbet innenfor andre næringer. I noen få grupper av helsepersonell arbeider et flertall utenfor helse- og sosialnæringene. Dette gjelder særlig farmasøyter, apotekteknikere og optikere hvor flertallet arbeider innenfor næringer knyttet til varehandel.

2 av 5 leger har flere jobber

Mange med helse- og sosialfaglig utdanning har mer enn en jobb. Særlig blant leger er det vanlig å ha mer enn ett arbeidsforhold. I 2014 hadde i overkant av 21 prosent av legespesialistene flere jobber. Blant sykepleierne var andelen 8 prosent, mens gjennomsnittet for alle med en helse- og sosialfaglig utdanning er 10,5 prosent.

Gjennomsnittlig arbeidstid per uke for sysselsatte personer med en helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i helse- og sosialtjenester, var 31,4 timer i 4. kvartal 2014. Dette er omtrent på samme nivå som det har vært de tre siste årene.

Kvinner utgjør 84 prosent av helse- og sosialpersonellet

Av de mange ulike utdanningsgruppene innenfor helse- og sosialfag som statistikken gir tall for, var det bare flertall av menn i seks av utdanningene. Det gjaldt tannleger og leger med spesialitet, ambulansearbeidere, kiropraktorer, perfusjonister og ortopediingeniører. I utdanningene helse- og tannhelsesekretær, tannpleier, jordmor og helsesøster var kvinneandelen over 99 prosent.

Blant sysselsatte leger under 40 år var kvinneandelen i 2014 nær 60 prosent. I 2008 var den tilsvarende andelen 55 prosent. Blant leger i alderen 40-59 er kvinneandelen nå 50 prosent mot om lag 44 prosent i 2008. Blant legespesialistene dominerer fortsatt menn i alle aldersgrupper, men også her er det en økende andel kvinner.

Blant kvinner 15-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning var 85,9 prosent i arbeid, mens andelen for menn i samme alder var 90,2 prosent

HelsefagarbeiderÅpne og lesLukk

Norsk hjelpepleierutdanning og omsorgsarbeiderutdanning er erstattet av helsefagarbeiderutdanningen. Personer som allerede er omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, har mulighet til å søke autorisasjon som helsefagarbeider. Helsefagarbeidere ble registrert som sysselsatte første gang i 2009

Ikke-sysselsatteÅpne og lesLukk

Til publiseringen i juni 2015 mangler datagrunnlaget om ikke- sysselsatte fra NAV. Tallene blir publisert i oktober 2015.