Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene

Publisert:

Tre av fire ansatte i helse- og sosialtjenestene under 25 år, med utdanning innenfor feltet, jobbet turnus i 2018. Selv om de yngre aldersgruppene jobbet mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær.

Blant lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenestene, jobbet 74 prosent av de mellom 18 og 24 år turnus i 4. kvartal 2018. Tilsvarende andel for de mellom 25 og 29 år var 60 prosent.

Andelen er lavere for de eldre aldersgruppene. Blant de over 29 år jobbet 47 prosent turnus. Det var blant 40-49-åringer at forekomsten av turnusarbeid i helse- og sosialtjenesten var lavest, med en andel på 43 prosent. Den totale turnusandelen for alle aldergruppene var 50 prosent.

Figur 1. Andel turnusarbeid for ulike aldersgrupper av lønnstakere med helse- og sosialfagligutdannelse og jobb i helse- og sosialnæringene. 4. kvartal 2018

Uoppgitt arbeidstidsordning Ikke skift- eller turnusarbeid Turnusarbeid
18-24 år 0.22 25.71 74.07
25-29 år 0.08 40.09 59.83
30-39 år 0.10 53.21 46.69
40-49 år 0.19 56.23 43.58
50-59 år 0.24 50.97 48.79
60-66 år 0.20 51.31 48.49
67 år og eldre 1.29 47.51 51.20

Skift- og turnusarbeid

Skift- og turnusarbeid er en av to hovedtyper av arbeid utenom ordinær dagtid. I tillegg finnes arbeid utenom ordinær dagtid, men som ikke defineres som skift eller turnus. Skiftarbeid er en arbeidsform der to eller flere arbeidslag regelmessig avløser hverandre på bestemte tider hvert arbeidsdøgn. Turnusarbeid er en arbeidstidsordning der arbeidet foregår på ulike tider av døgnet i samsvar med en vaktliste som gjelder for minst en uke.

Nær 8 av 10 lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning jobber i helse- og sosialtjenestene, og denne andelen har vært omtrent uendret de siste tre årene. I artikkelen er det kun denne gruppen av helse- og sosialpersonell vi ser på.

Hvor er dataene hentet fra

Statistikken om de ulike arbeidstidsordningene som benyttes i artikkelen er hentet fra a-ordningen, og ikke basert på undersøkelser av helse- og sosialpersonell. De ulike arbeidstidsordningene i a-ordningen baserer seg på de vanligste ordningene og består av:

  • Arbeid offshore, 33,6 timer per uke
  • Døgnkontinuerlig skift- og turnusarbeid, 35,5 timer per uke
  • Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger, 33,6 timer per uke
  • Skiftarbeid, 36,5 timer per uke
  • Ikke skift og andre skift- og turnusordninger enn angitt over

Det er ikke sikkert alle arbeidstidsordninger er dekket av en av disse kategoriene, og at disse dermed registreres i den siste gruppen. For lønnstakere med helse- og sosialfagligutdanning i helse- og sosialtjenestene er «døgnkontinuerlig skift- og turnusarbeid» og «ikke skift og andre skift- og turnusordninger» de to mest brukte.

Tidligere analyse av arbeidstidsordninger har vist at en betydelig andel av de ansatte i helse- og sosialtjenestene jobber turnus, mens andelen skiftarbeid er tilnærmet 0. Dette samsvarer med vårt resultat om at den eneste kategorien som omfatter en konkret turnusordning, «døgnkontinuerlig skift- og turnusarbeid», er den mest brukte av kategoriene som omfatter konkrete skift- og turnusordninger. Ettersom vi kun ser på helse- og sosialpersonell brukes derfor betegnelsen turnusarbeid om de fire første arbeidstidsordningene. Ikke skift- og andre skift og turnusordninger betegnes som å ikke jobbe turnus.

Vanligere med turnusarbeid blant deltidsansatte

Helse- og sosialpersonell som har avtale om deltid i hovedarbeidsforholdet jobber oftere turnus enn de med avtale om heltid. Blant deltidsansatte jobbet 68 prosent turnus i 4. kvartal 2018, mens tilsvarende andel var 35 prosent for heltidsansatte.

Dette kan sees i sammenheng med forskjellen i andelen deltidsansatte mellom de ulike aldersgruppene. I gruppen vi ser på var andelen med avtale om deltid 54 prosent blant de mellom 18 og 29 år, og 44 prosent blant de over 29 år.

Flest jobber turnus ved pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Helse- og sosialtjenestene består av følgende næringer, med tilhørende andeler som jobbet turnus i 4. kvartal 2018:

  • Pleie- og omsorgstjenester i institusjon, 85 prosent
  • Helsetjenester, 40 prosent
  • Sosiale omsorgstjenester uten botilbud, 22 prosent

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon omfatter institusjonsopphold kombinert med sykepleie, tilsyn eller annen form for pleie. Forskjellige typer sykehjem og bofelleskap tilhører denne kategorien, og her er andelen som jobber turnus ofte svært høy.

Helsefagarbeidere jobber oftest turnus

Det er helsefagarbeiderne som i størst grad jobber turnus. I 4. kvartal 2018 hadde 92 prosent av helsefagarbeiderne turnusarbeid.

Det er flere fagutdanninger der andelen med turnusarbeid er stor. Figur 2 viser andelen turnus for noen av de største fagutdanningene.

Figur 2. Andelen turnusarbeid blant lønnstakere i helse- og sosialtjenestene for noen av de største helse- og sosialfaglige utdanningene. 4. kvartal 2018

Uoppgitt arbeidstidsordning Ikke skift- eller turnusarbeid Turnusarbeid
Sykepleier 0.09 36.13 63.78
Hjelpepleier 0.34 20.89 78.77
Helsefagarbeider 0.05 8.36 91.59
Barne- og ungdomsarbeider 0.26 90.42 9.32
Øvrig med helseutdanning på høgskole 0.42 43.97 55.61
Vernepleier 0.19 40.98 58.82
Sosionom 0.19 75.82 24.00
Barnevernspedagog 0.33 73.48 26.2
Helsesekretær 0.19 86.85 12.96

Høyere legemeldt sykefravær blant de som jobber turnus …

Forskning på arbeidstidsordninger har blant annet konkludert med at natt- og skiftarbeid er forbundet med forhøyet helse- og ulykkesrisiko. I gruppen vi ser på finner vi et høyere legemeldt sykefravær blant de som arbeider turnus enn blant de som ikke gjør det.

Den legemeldte sykefraværsprosenten for de som jobbet turnus var 7,4 prosent i 4. kvartal 2018. Blant de som ikke jobbet turnus lå det legemeldte sykefraværet betydelig lavere, på 6,5 prosent. For hele gruppen var det legemeldte sykefraværet 6,9 prosent.

… men ikke blant de yngste

Til tross for at unge i større grad jobber turnus, har de yngre aldersgruppene lavere legemeldt sykefravær enn de eldre. Blant de mellom 18 og 29 år var det legemeldte sykefraværet 5,4 prosent i 4. kvartal 2018, mens det for de over 29 år var 7,3 prosent.

Det legemeldte sykefraværet var, i motsetning til i gruppen som helhet, noe lavere blant de mellom 18 og 29 år som jobbet turnus enn for de i samme aldersgruppe som ikke hadde denne arbeidstidsordningen. Lønnstakerne mellom 18 og 29 år bidro dermed til å redusere det legemeldte sykefraværet for turnusarbeidene.

Denne aldersgruppen var imidlertid i klart mindretall, og blant de over 29 år var det legemeldte sykefraværet betydelig høyere for de med turnusarbeid. Til sammen gjorde dette at de som arbeidet turnus samlet sett hadde et høyere legemeldt sykefravær i 4.kvartal 2018.

Kontakt