2196
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
2196
Sysselsettingen gikk ned
statistikk
2003-02-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taldesember 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sysselsettingen gikk ned

Sysselsettingen gikk ned og arbeidsledigheten viste en mindre økning siste tremånedersperiode. Det viser sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU).

Etter en periode med kraftig vekst i tallet på sysselsatte personer fram til og med 1999, avtok veksten betydelig, og gjennom 2002 lå sysselsettingen tilnærmet flatt. Fra tremånedersperioden august-oktober i fjor til november 2002-januar 2003 falt antall sysselsatte med 9 000 personer ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er om lag lik feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Fra tremånedersperioden august-oktober i fjor til november 2002-januar 2003 gikk antall arbeidsledige opp med 3 000 personer. I prosent av arbeidsstyrken gikk AKU-ledigheten opp med i underkant av 0,2 prosentpoeng, som er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Tallet på registrerte ledige ved arbeidskontorene økte siste tremånedersperiode. Veksten er i tråd med den langsiktige trenden i AKU-ledigheten vi har hatt siden høsten 1999.

Ledigheten økte i EU og OECD

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,9 prosent i september til 4,1 prosent i desember i fjor. I samme tidsrom økte ledigheten i EU-landene fra 7,7 til 7,8 prosent, mens ledigheten i OECD-landene samlet sett økte fra 6,9 til 7,1 prosent. I USA var ledigheten på 6,0 prosent i desember, mot 5,6 prosent i september. Fra september til desember var ledigheten i Danmark uendret på 4,7 prosent, mens den i Sverige var uendret på 5,0 prosent. I samme tidsrom sank ledigheten i Finland fra 9,1 til 9,0 prosent. Det viser tall fra OECD .

Nedgang i utførte ukeverk

Utførte ukeverk har vist en fallende tendens fra høsten 1999. De siste tallene ser ut til å støtte denne trenden. Nedgangen på 9 000 ukeverk á 37,5 timer siste tremånedersperiode ligger imidlertid innenfor feilmarginen.

Usikre ukeverkstall

Siden 1. nyttårsdag falt på en onsdag i år og mange tok juleferie fram til da, korrigerte vi tallet på utførte ukeverk for januar 2003 opp 100 000 før vi justerte for sesongvariasjon. Denne forhåndskorreksjonen er gjort dels slik at relativ endring i gjennomsnittlig arbeidstid fra november til januar i år er som i fjor. Prekorreksjonen er også gjort ved at andelen sysselsatte med feriefravær i januar 2003 er satt lik tilsvarende andel for januar 1991, som er vårt referanseår. Korreksjonene gjør tallene sammenlignbare med tallene før bruddet i 1996, da vi kun intervjuet i en ordinær uke per måned.

Usikkerhet ved de sesongjusterte tallene

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. Kvalitetstester viser at de sesongjusterte tallene for AKU-ledige er usikre. Sesongjusteringsmetoden har problemer med å identifisere et stabilt sesongmønster i denne tallserien. De tilfeldige utslagene er relativt store i forhold til sesongkomponenten. I tillegg er det relativt få arbeidsledige i utvalget slik at usikkerheten blir stor. Dette betyr at tallene bør tolkes med forsiktighet. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tre måneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for desember gjennomsnittet av anslagene for november, desember og januar.

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2003. 1 000

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land, desember 2002. I prosent av arbeidsstyrken.

 

Tabeller

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB