2018
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2018
Stabil arbeidsløyse og sysselsetjing
statistikk
2010-08-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmai 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabil arbeidsløyse og sysselsetjing

Dei arbeidslause utgjorde i mai 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Auken frå 3,5 prosent i februar ligg innanfor feilmarginen.

Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1999-2010. 1000

Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt. 1999-2010. Prosent av arbeidsstyrken

Den sesongjusterte arbeidsløysa auka med 4 000 personar, eller 0,1 prosentpoeng, frå februar (gjennomsnitt januar - mars) til mai (gjennomsnitt april - juni), viser tal fra Arbeidskraftundersøkinga (AKU).

Til samanlikning minka talet på registrerte arbeidslause hos NAV og ordinære tiltaksdeltakarar med om lag 3 000 personar i same perioden. Også desse tala er justerte for sesongvariasjonar.

Arbeidsløysa for april (gjennomsnitt for mars - mai) er i AKU blitt revidert ned 0,1 prosentpoeng, frå 3,7 til 3,6 prosent.

Stabil sysselsetjing

Sysselsetjinga heldt seg om lag på same nivå i mai som i februar. Dei sesongjusterte tala viser ein oppgang på 5 000 personar, men dette ligg innanfor feilmarginen i AKU.

Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt. 1997-2010. 1 000

Arbeidsstyrken er summen av arbeidslause og sysselsette mellom 16 og 74 år. Mellom februar og mai ser vi både ein oppgang i sysselsetjinga på 5 000 og i arbeidsløysa på 4 000 personar. Dette gir ein netto oppgang i arbeidsstyrken på 9 000.

Samanheng mellom omgrepa

Arbeidslause + Sysselsette= Arbeidstyrken

Arbeidsstyrken + Utanfor arbeidsstyrken = Befolkninga

Uendra arbeidsløyse i EU samla og i USA

I EU 15-landa sett under eitt var 9,5 prosent av arbeidsstyrken arbeidslause i mai. Arbeidsløysa er dermed uendra frå februar. I same perioden var også arbeidsløysa i USA uendra og låg på 9,7 prosent. Tyskland opplevde derimot ein nedgang i arbeidsløysa frå 7,4 til 7,0 prosent i same perioden, medan Danmark hadde ein nedgang på 0,3 prosentpoeng. Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte og henta frå Eurostat .

Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land, 2004-2010. I prosent av arbeidsstyrken

Sysselsetjing og arbeidsløyse berre blant busette

AKU dekkjer berre dei som er registrerte som busette i folkeregisteret. Personar som til dømes arbeider i Noreg utan å vere busette her eller som reknar med å vere busette mindre enn seks månader, er difor ikkje med i talet på sysselsette i AKU. Om desse mister arbeidet, vil det ikkje gi fall i sysselsetjinga eller auke i arbeidsløysa. I Nasjonalrekneskapstala (NR) vert sysselsette som ikkje er busette, rekna med i talet på sysselsette så lenge dei arbeider ved ei verksemd i Noreg. Går sysselsetjinga ned i denne gruppa, slår difor dette ut som reduksjon i talet på sysselsette i NR. SSB gir ut ein eigen statistikk ein gong i året for alle dei som ikkje er registrerte som busette. Sjå Sysselsette og arbeidslause på korttidsopphald .

Statistisk uvisse og tolking av sesongjusterte tal

Føremålet med sesongjusteringa er å beskrive utviklinga gjennom året, reinse for sesongsvingingar. For å redusere den statistiske uvissa er dei publiserte AKU-tala tremånaders glidande gjennomsnitt av dei sesongjusterte tala. Til dømes er talet for mai gjennomsnittet av overslaga for april, mai og juni. Uvisse i samband med utvalet fører likevel til at ein må ta omsyn til feilmarginar når ein tolkar tala i AKU. Vanlegvis samanliknar vi dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane. Ein oversikt over storleiken på feilmarginane i AKU finn ein i ”Om statistikken” , punkt 5.3.

Kvartalsvise AKU-tal utan sesongjustering blir omtala i ein eigen publisering .

Revisjon

For kvar ny månad blir heile tidsserien laga på nytt, og tala frå tidlegare månader blir i blant endra noko. Sjå Revisjonsrutinar for meir informasjon om dette.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB