2044_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2044
Stabil arbeidsmarknad
statistikk
2009-06-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talapril 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabil arbeidsmarknad

Frå januar til april var det berre små endringar i sysselsetjing og arbeidsløyse. Arbeidsløysa var 3,1 prosent av arbeidstyrken i april.

Arbeidsstyrken, sysselsette og utførte vekeverk. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt. 1997-2009. 1 000

Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1999-2009. 1000

Sesongjusterte tal viser at sysselsetjinga i april (gjennomsnitt for mars-mai) heldt seg på det same nivået som i januar (målt som gjennomsnitt for tremånadersperioden desember-februar). Tek ein omsyn til feilmarginen, har sysselsetjinga halde seg på same nivået sidan mai 2008.

Små endringar i arbeidsløysa

Den sesongjusterte arbeidsløysa auka med 3 000 personar frå januar (gjennomsnitt for desember-februar) til april (gjennomsnitt for mars-mai), viser Arbeidskraftundersøkinga (AKU). Dette ligg innanfor feilmarginen i AKU. Ved den førre månadspubliseringa var arbeidsløysa 3,2 prosent, medan ho no var 3,1 prosent. Denne skilnaden er ikkje statistisk signifikant. Marginale endringar i talet på arbeidslause og arbeidstyrken, kan på grunn av avrundingar gje utslag i tidelen på arbeidsløyseprosenten.

Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt. 1997-2009. 1 000

Talet på registrerte arbeidslause pluss personar på arbeidsmarknadstiltak hos Nav auka med 14 000 i den same perioden. Også dette talet er justert for sesongvariasjonar.

NAV meldar 26. mars 2010 at kodingsfeil i deira tal gjorde at 4700 personar vart feilaktig registrert som helt ledige i februar 2010. Feilen var mindre for tidligare månadar, men går tilbake til høsten 2008. Dette har ingen følgjer for AKU-tala til SSB, berre for samanligningane med NAV sine tal. Les meir om dette på NAV sine heimesider , eller ta kontakt med stein.langeland@nav.no

Talet på utførte vekeverk à 37,5 timar auka med 34 000 frå januar til april.

Aukande arbeidsløyse i andre land

I perioden januar-april steig arbeidsløysa i EU og USA. Mellom anna steig arbeidsløysa i Danmark frå 4,6 til 5,5 prosent. I USA steig arbeidsløysa i den same perioden frå 8,1 til 8,9 prosent. Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte, og henta frå Eurostat .

Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land, 2004-2009. I prosent av arbeidsstyrken

Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1999-2009. 1000

Sysselsetjing og arbeidsløyse berre blant busette

AKU dekkjer berre dei som er registrerte som busette i folkeregisteret. Personar som til dømes arbeider i Noreg utan å vera busette her, eller som reknar med å vera busette i mindre enn seks månader, er difor ikkje med i talet på sysselsette i AKU. Om desse mister arbeidet vil det ikkje gje nedgang i sysselsetjinga eller auke i arbeidsløysa. I nasjonalrekneskapstala (NR) vert sysselsette som ikkje er busette, rekna med i talet på sysselsette så lenge dei arbeider ved ei verksemd i Noreg. Går sysselsetjinga ned i denne gruppa, slår difor dette ut i nedgang i talet på sysselsette i NR. SSB gir ut ein eigen statistikk ein gong i året for alle dei som ikkje er registrerte som busette. Sjå Sysselsette og arbeidslause på korttidsopphald .

Statistisk usikkerheit og tolking av sesongjusterte tal

Føremålet med sesongjusteringa er å beskrive utviklinga gjennom året, reinsa for sesongsvingingar. For å redusere den statistiske usikkerheita, er dei publiserte AKU-tala tremånaders glidande gjennomsnitt av dei sesongjusterte tala. Utvalsusikkerheit fører likevel til at ein må ta omsyn til feilmarginar når ein tolkar tala i AKU. Vanlegvis samanliknar vi dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane. Ei oversikt over storleiken på feilmarginane i AKU kan du finne i Om statistikken , punkt 5.3.

Kvartalsvise AKU-tal utan sesongjustering blir omtala i ei eiga publisering .

Revisjon

For kvar ny månad blir heile tidsserien laga på nytt, og tala frå tidlegare månader blir i blant endra noko. Sjå Revisjonsrutinar for meir informasjon om dette.

Tabeller: