2046_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2046
Arbeidsløysa stig framleis
statistikk
2009-05-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Arbeidsløysa stig framleis

Arbeidsløysa auka frå 2,9 prosent av arbeidsstyrken i desember 2008 til 3,2 prosent i mars 2009. Sysselsetjinga var stabil i same periode.

Arbeidslause (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1999-2009. 1 000

Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt. 1997-2009. 1 000

Den sesongjusterte arbeidsløysa auka med 9 000 personar frå desember (gjennomsnitt for november - januar) til mars (gjennomsnitt for februar - april), viser Arbeidskraftundersøkinga (AKU). Det var størst auke blant personar mellom 25 og 74 år.

Talet på registrerte arbeidslause pluss personar på arbeidsmarknadstiltak hos NAV auka med 15 000 i den same perioden. Også dette talet er justert for sesongvariasjonar.

NAV meldar 26. mars 2010 at kodingsfeil i deira tal gjorde at 4700 personar vart feilaktig registrert som helt ledige i februar 2010. Feilen var mindre for tidligare månadar, men går tilbake til høsten 2008. Dette har ingen følgjer for AKU-tala til SSB, berre for samanligningane med NAV sine tal. Les meir om dette på NAV sine heimesider , eller ta kontakt med stein.langeland@nav.no

Sesongjustert arbeidsløyse i utvalde land. 2004-2009. I prosent av arbeidsstyrken

Aukande arbeidsløyse også i andre land

Arbeidsløysa gjekk opp i heile EU samt USA. Alle dei internasjonale tala er sesongjusterte, og henta frå Eurostat .

Stabil sysselsetjing

Sesongjusterte tal viser ein nedgang i sysselsetjinga på 7 000 personar frå desember (målt som gjennomsnitt for tremånadersperioden november - januar) til mars (gjennomsnitt for februar - april). Dette ligg likevel innanfor feilmarginen, og når ein tek omsyn til feilmarginen, har sysselsetjinga halde seg på same nivå sidan april 2008.

Utførte vekeverk

Talet på utførte vekeverk à 37,5 timar auka med 13 000 frå desember til mars. Dette ligg innanfor feilmarginen i AKU.

Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1999-2009. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsette og utførte vekeverk. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt. 1997-2009. 1 000

Sysselsetjing og arbeidsløyse berre blant busette

AKU dekkjer berre dei som er registrert som busette i folkeregisteret. Personar som til dømes arbeider i Noreg utan å vera busette her eller som reknar med å vera busette mindre enn seks månader, er difor ikkje med i talet på sysselsette i AKU. Om desse mister arbeidet vil det ikkje gje nedgang i sysselsetjinga eller auke i arbeidsløysa. I Nasjonalrekneskapstala (NR) vert sysselsette som ikkje er busette, rekna med i talet på sysselsette så lenge dei arbeider ved ei verksemd i Noreg. Går sysselsetjinga ned i denne gruppa, slår difor dette ut i nedgang i talet på sysselsette i NR. SSB gir ut ein eigen statistikk ein gong i året for alle dei som ikkje er registrert som busette. Sjå Sysselsette og arbeidslause på korttidsopphald .

Statistisk usikkerheit og tolking av sesongjusterte tal

Føremålet med sesongjusteringa er å beskriva utviklinga gjennom året, reinsa for sesongsvingingar. For å redusera den statistiske usikkerheita, er dei publiserte AKU-tala tremånaders glidande gjennomsnitt av dei sesongjusterte tala. Utvalsusikkerheit fører likevel til at ein må ta omsyn til feilmarginar når ein tolkar tala i AKU. Vanlegvis samanliknar vi dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane. Ei oversikt over storleiken på feilmarginane i AKU finst i "Om statistikken" , punkt 5.3.

Kvartalsvise AKU-tal utan sesongjustering blir omtala i ei eiga publisering .

Revisjon

For kvar ny månad blir heile tidsserien laga på nytt, og tala frå tidlegare månader blir i blant endra noko. Sjå Revisjonsrutinar for meir informasjon om dette.

Tabeller: