2188
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2188
Fortsatt økt arbeidsledighet
statistikk
2003-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talapril 2003

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt økt arbeidsledighet

Antall arbeidsledige har økt og tallet på sysselsatte har gått ned. Det viser nye sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Antall arbeidsledige økte med 7 000 personer fra tremånedersperioden desember 2002-februar 2003 til mars-mai 2003. I prosent av arbeidsstyrken gikk AKU-ledigheten opp med 0,3 prosentpoeng, som er utenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Tallet på registrerte ledige ved arbeidskontorene økte også siste tremånedersperiode. Veksten er i tråd med den langsiktige trenden i AKU-ledigheten vi har hatt siden høsten 1999.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2003. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2003. 1 000

Etter en periode med kraftig vekst i tallet på sysselsatte personer fram til og med 1999, avtok veksten betydelig, og gjennom 2002 begynte sysselsettingen å falle. Fra tremånedersperioden desember 2002-februar 2003 til mars-mai 2003 falt antall sysselsatte med 16 000 personer ifølge sesongjusterte AKU-tall.

Økt ledighet i EU

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge økte fra 4,2 prosent i januar 2003 til 4,5 prosent i april 2003. I samme tidsrom økte ledigheten i EU-landene fra 7,9 til 8,1 prosent, og for OECD-landene samlet økte ledigheten fra 7,0 til 7,2 prosent. I USA var ledigheten på 6,0 prosent i april 2003, 0,3 prosentpoeng høyere enn i januar 2003. Arbeidsledigheten i Sverige var uendret på 5,4 prosent, mens i Finland økte arbeidsledigheten fra 9,0 til 9,2 prosent. I samme periode økte arbeidsledigheten både i Tyskland og Frankrike. Dette viser tall fra OECD og Eurostat .

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land, april 2003. I prosent av arbeidsstyrken.

Usikre ukeverkstall

Utførte ukeverk har vist en fallende tendens fra høsten 1999. Siste tremånedersperiode sank antall utførte ukeverk (à 37,5 timer) med 15 000. På grunn av korreksjoner vi velger å gjøre for faste og bevegelige helligdager, er tolkningen av disse tallene ekstra usikre.

I forkant av sesongjusteringen korrigerer vi for at enkelte fridager i ulik grad faller innenfor bestemte måneder de enkelte år. I år falt 1. mai og Kristi himmelfartsdag på ukedager i mai. Utførte ukeverk er korrigert opp 248 000 før vi justerte for sesongvariasjon. Prekorreksjonen er foretatt slik at relativ endring i gjennomsnittlig arbeidstid fra november 2002 til mai 2003 er som ett år tidligere. Prekorreksjonen er også gjort ved at andelen sysselsatte med feriefravær i april 2003 er satt lik tilsvarende andel for april 1991, som er vårt referanseår. Korreksjonene gjør tallene sammenlignbare med tall før bruddet i 1996, da vi kun intervjuet i en ordinær uke per måned.

Usikkerhet ved de sesongjusterte tallene

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste 3-månedersperioden som er renset for normale sesongsvingninger. Kvalitetstester viser at de sesongjusterte tallene for AKU-ledige er usikre. Sesongjusteringsmetoden har problemer med å identifisere et stabilt sesongmønster i denne tallserien. De tilfeldige utslagene er relativt store i forhold til sesongkomponenten. I tillegg er det relativt få arbeidsledige i utvalget slik at usikkerheten blir stor. Dette betyr at tallene bør tolkes med forsiktighet. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene et tre måneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for april gjennomsnittet av anslagene for mars, april og mai.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB