2190
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2190
Fortsatt svekkelse på arbeidsmarkedet
statistikk
2003-05-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2003

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt svekkelse på arbeidsmarkedet

Nye sesongjusterte tall fra AKU viser tegn til fortsatt nedgang i sysselsettingen siste tremånedersperiode.

Etter en periode med kraftig vekst i tallet på sysselsatte personer fram til og med 1999, avtok veksten betydelig, og gjennom 2002 begynte sysselsettingen å falle. Fra tremånedersperioden november 2002-januar 2003 til februar-april 2003 falt antall sysselsatte med 6 000 personer ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2003. 1 000

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2003. 1 000

Antall arbeidsledige økte med 1 000 personer fra tremånedersperioden november 2002-januar 2003 til februar-april 2003. I prosent av arbeidsstyrken gikk AKU-ledigheten opp med 0,1 prosentpoeng, som er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Tallet på registrerte ledige ved arbeidskontorene økte siste tremånedersperiode. Denne veksten er i tråd med den langsiktige trenden i AKU-ledigheten vi har hatt siden høsten 1999.

Økt ledighet i EU

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge økte fra 4,1 prosent i desember 2002 til 4,2 prosent i mars 2003. I samme tidsrom økte ledigheten i EU-landene fra 7,8 til 7,9 prosent. I USA var ledigheten på 5,8 prosent i mars 2003, 0,2 prosentpoeng lavere enn i desember 2002. Arbeidsledigheten i Sverige økte i samme periode fra 5,1 til 5,3 prosent, mens i Finland økte arbeidsledigheten fra 8,9 til 9,1 prosent. I samme periode økte arbeidsledigheten både i Tyskland og Frankrike. Dette viser tall fra Eurostat og OECD .

Usikre ukeverkstall

Utførte ukeverk har vist en fallende tendens fra høsten 1999. Siste tremånedersperiode økte imidlertid antall ukeverk (à 37,5 timer) med 2 000. Denne endringen er klart innenfor feilmarginen, og er således ikke noe signifikant brudd med den fallende trenden.

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land, mars 2003. I prosent av arbeidsstyrken

På grunn av korreksjoner vi må gjøre for bevegelige helligdager, er ukeverkstallene ekstra usikre. Siden påskeuken var i april i 2003, korrigerte vi i tallet på utførte ukeverk opp med 370 000 før justering for sesongvariasjon. Prekorreksjonen er dels foretatt slik at relativ endring i gjennomsnittlig arbeidstid fra november 2002 til april 2003 er som ett år tidligere. Prekorreksjonen er også gjort ved at andelen sysselsatte med feriefravær i april 2003 er satt lik tilsvarende andel for april 1991, som er vårt referanseår. Korreksjonene gjør tallene sammenlignbare med tall før bruddet i 1996, da vi kun intervjuet i en ordinær uke per måned.

Usikkerhet ved de sesongjusterte tallene

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste 3-månedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. Kvalitetstester viser at de sesongjusterte tallene for AKU-ledige er usikre. Sesongjusteringsmetoden har problemer med å identifisere et stabilt sesongmønster i denne tallserien. De tilfeldige utslagene er relativt store i forhold til sesongkomponenten. I tillegg er det relativt få arbeidsledige i utvalget slik at usikkerheten blir stor. Dette betyr at tallene bør tolkes med forsiktighet. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for mars gjennomsnittet av anslagene for februar, mars og april.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB