2194
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2194
Sysselsettingen viser fortsatt nedgang
statistikk
2003-03-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljanuar 2003

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sysselsettingen viser fortsatt nedgang

Det er fortsatt tegn til vekst i ledighet og nedgang i sysselsetting. Dette indikerer nye sesongjusterte tall fra AKU.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2003. 1 000

Antall arbeidsledige økte med 2 000 personer fra tremånedersperioden september-november i 2002 til desember 2002 - februar 2003. I prosent av arbeidsstyrken gikk AKU-ledigheten opp med 0,1 prosentpoeng, som er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Tallet på registrerte ledige ved arbeidskontorene økte siste tremånedersperiode. Veksten er i tråd med den langsiktige trenden i AKU-ledigheten vi har hatt siden høsten 1999.

Etter en periode med kraftig vekst i tallet på sysselsatte personer fram til og med 1999, avtok veksten betydelig, og gjennom 2002 lå sysselsettingen tilnærmet flatt. Fra tremånedersperioden september-november i fjor til desember 2002 - februar 2003 falt antall sysselsatte med 6 000 personer ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Økt ledighet i EU, uendret i OECD

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge økte fra 4,0 prosent i oktober 2002 til 4,1 prosent i januar 2003. I samme tidsrom økte ledigheten i EU-landene fra 7,7 til 7,9 prosent, mens ledigheten i OECD-landene samlet var uendret på 7,0 prosent. I USA var ledigheten på 5,7 prosent i januar 2003, mot 5,8 prosent i oktober. I Sverige økte arbeidsledigheten fra 5,0 prosent i oktober 2002 til 5,3 prosent i januar 2003, mens ledigheten i Finland var uendret på 9,0 prosent. I samme periode økte arbeidsledigheten både i Tyskland og Frankrike. Dette viser tall fra OECD .

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land. Januar 2003. I prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall. 1989-2003. 1 000

Usikre ukeverkstall

Utførte ukeverk har vist en fallende tendens fra høsten 1999. Siste tremånedersperiode var imidlertid de sesongjusterte ukeverkstallene uendret.

Tallene for ukeverk er spesielt usikre fordi det ofte må lages korreksjoner som følge av variasjoner fra år til år i hvilke uker som berøres av ferieperioder. Deler av landet hadde i 2003 vinterferie i en av de to siste ukene i februar. Utførte ukeverk er derfor korrigert opp med 59 000 før vi justerte for sesongvariasjon. Prekorreksjonen er dels foretatt slik at relativ endring i gjennomsnittlig arbeidstid fra november 2002 til februar 2003 er som ett år tidligere. Prekorreksjonen er også gjort ved at andelen sysselsatte med feriefravær i februar 2003 er satt lik tilsvarende andel for februar 1991, som er vårt referanseår. Korreksjonene gjør tallene sammenlignbare med tall før bruddet i 1996, da vi kun intervjuet i en ordinær uke per måned.

Usikkerhet ved de sesongjusterte tallene

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. Kvalitetstester viser at de sesongjusterte tallene for AKU-ledige er usikre. Sesongjusteringsmetoden har problemer med å identifisere et stabilt sesongmønster i denne tallserien. De tilfeldige utslagene er relativt store i forhold til sesongkomponenten. I tillegg er det relativt få arbeidsledige i utvalget slik at usikkerheten blir stor. Dette betyr at tallene bør tolkes med forsiktighet. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tre måneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for januar gjennomsnittet av anslagene for desember, januar og februar.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB