2198
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2198
Arbeidsledigheten økte
statistikk
2003-01-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talnovember 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Arbeidsledigheten økte

Arbeidsledigheten økte fra 3. til 4. kvartal 2002, viser sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Utførte ukeverk har vist en fallende tendens fra høsten 1999.

Fra tremånedersperioden juli-september til oktober-desember 2002 gikk antall arbeidsledige opp med 7 000 personer. Antall registrerte ledige ved arbeidskontorene viste nesten en tilsvarende vekst. I prosent av arbeidsstyrken gikk AKU-ledigheten opp med i overkant av 0,3 prosentpoeng, som er utenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Veksten er i tråd med den langsiktige trenden i AKU-ledigheten vi har hatt siden høsten 1999.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tre måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Etter en periode med kraftig vekst i sysselsatte personer frem til og med 1999, avtok veksten betydelig, og gjennom 2002 har sysselsettingen ligget flatt. Fra 3. til 4. kvartal 2002 falt antall sysselsatte med 3 000 personer ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er klart innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Nedgang i utførte ukeverk

Utførte ukeverk har vist en fallende tendens fra høsten 1999. De siste tallene ser ut til å støtte denne trenden. Nedgangen på 5 000 ukeverk à 37,5 timer siste tremånedersperiode ligger imidlertid innenfor feilmarginen.

Ledigheten økte i EU og OECD

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,8 prosent i august til 4,1 prosent i november i fjor. I samme tidsrom økte ledigheten i EU-landene fra 7,6 til 7,7 prosent, mens ledigheten i OECD-landene samlet økte fra 6,9 til 7,0 prosent. I USA var ledigheten på 6,0 prosent i november, mot 5,7 prosent i august. I Sverige økte ledigheten fra 4,7 prosent i august til 5,0 prosent i november i fjor. I samme tidsrom sank ledigheten i Finland fra 9,2 til 8,9 prosent. Det viser tall fra OECD .

Om ukeverksberegningene

Etter hovedomleggingen av AKU i 1996 gikk vi over til å intervjue i alle ukene, i motsetning til tidligere, da en utvalgt ordinær uke per måned ble valgt. Bruddet i 1996 har vi foreløpig behandlet ved å konstruere månedsfiler der uker med ekstra høyt fravær, slik som ferier og bevegelige helligdager, er holdt utenfor. På grunn av jula er derfor uke 52 holdt utenfor beregningene av ukeverkstallene for desember 2002, som i 2001. Utvalgsusikkerheten ved anslaget på utførte ukeverk for desember blir derfor litt større enn for andre måneder, der alle intervjuene er med.

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall. 1989-2002. 1 000

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land. November 2002. I prosent av arbeidsstyrken

Etter sesongkorrigering blir nivået på seriene justert slik at årsgjennomsnittene av de sesongkorrigerte tallene er lik tilsvarende ukorrigerte tall fra AKU. Siden årsgjennomsnittene for 2002 først ble klare ved denne 4.-kvartalspubliseringen, er nå nye justeringsfaktorer benyttet for hele 2002. Tallene publisert for 2002 avviker litt fra de tidligere publiserte 2002-tallene, siden vi tidligere måtte benytte foreløpige justeringsfaktorer.

Usikkerhet

Kvalitetstester viser at de sesongjusterte tallene for AKU-ledige er usikre. Sesongjusteringsmetoden har problemer med å identifisere et stabilt sesongmønster i denne tallserien. De tilfeldige utslagene er relativt store i forhold til sesongkomponenten. I tillegg er det relativt få arbeidsledige i utvalget slik at usikkerheten blir stor. Dette betyr at tallene bør tolkes med forsiktighet.

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tre måneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for november gjennomsnittet av anslagene for oktober, november og desember.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB