2206
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2206
Små endringer i sysselsetting og ledighet
statistikk
2002-10-01T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuli 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i sysselsetting og ledighet

Sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser ingen vesentlige endringer i sysselsetting og arbeidsledighet fra tremånedersperioden mars-mai i år til juni-august.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsledigheten har vist en svak vekst siden høsten 1999 ifølge sesongjustert AKU. Fra tremånedersperioden mars-mai i år til juni-august gikk antall arbeidsledige ned med 5 000 personer, som er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Sesongjusterte tall over registrerte ledige ved arbeidskontorene har imidlertid vist en økende tendens det siste året.

Etter en periode med kraftig sysselsettingsvekst, har vi hatt en svak vekst i sysselsettingen fra og med 1999. Fra tremånedersperioden mars-mai i år til juni-august økte antall sysselsette personer med 2 000 ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er klart innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Utførte ukeverk (37,5 timer) gikk opp med 11 000 fra tremånedersperioden mars-mai i år til juni-august, som også er innenfor feilmarginen.

Nivåtall fra AKU som ikke er renset for normale sesongsvingninger, viser at 95 000 var arbeidsledige og 2 303 000 personer var sysselsatt 2. kvartal 2002.

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land. Juli 2002. I prosent av arbeidsstyrken

Ledigheten i EU og OECD: 7,7 og 7,0 prosent

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge sank fra 3,8 prosent i april i år til 3,6 prosent juli i år. I samme tidsrom gikk ledigheten i EU-landene opp fra 7,5 prosent til 7,7 prosent. OECD-landene samlet hadde en ledighet på 7,0 prosent i juli i år, mot 6,9 i april. I USA var ledigheten på 5,9 prosent i juli i år, mot 6,0 prosent i april. I Sverige sank ledigheten fra 5,1 prosent til 4,9 prosent, mens i Danmark økte ledigheten fra 4,2 prosent til 4,3 prosent. Det viser tall fra OECD .

Før 1996 var det kun en undersøkelsesuke per måned i AKU. Undersøkelsesuken i august i referanseåret 1991 var i den andre uken i måneden, hvor feriefraværet var relativt høyt. Andelen med feriefravær i august årene etter 1995, da alle ukene ble kartlagt, var noe lavere i forhold til 1991. Sysselsettingstallene for august årene etter 1995 inneholder derfor også for få ferievikarer. Før sesongjustering ble sysselsettingstallene for august i år korrigert opp med 13 600. I august i fjor var oppjusteringen på 19 400 ferievikarer.

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste 3-månedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tre måneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for juli gjennomsnittet av anslagene for juni, juli og august.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB