2212
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2212
Tegn til økt ledighet
statistikk
2002-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talapril 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tegn til økt ledighet

Nye sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU) viser svak vekst arbeidsledigheten og om lag uendret sysselsetting.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Sesongjusterte tall viser at arbeidsledigheten økte med 4 000 personer fra tremånedersperioden (desember 2001 - februar 2002) til tremånedersperioden (mars - mai 2002). I prosent av arbeidsstyrken gikk ledigheten opp med 0,2 prosentpoeng, som er såvidt innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Sesongjusterte tall over registrerte ledige ved arbeidskontorene viser en økende tendens det siste året.

I samme periode gikk sysselsettingen opp med 3 000 personer, som er klart innenfor feilmarginen.

Nivåtall fra AKU som ikke er renset for normale sesongsvingninger, viser at 97 000 var arbeidsledige og 2 276 000 personer var sysselsatt 1. kvartal 2002.

Ledigheten i EU og OECD: 7,6 og 6,8 prosent

Sesongustert arbeidsledighet i utvalgte land, april 2002. I prosent av arbeidsstyrken.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,6 prosent i januar i år til 3,8 prosent i april. I EU-landene gikk ledigheten opp fra 7,5 til 7,6 prosent i samme tidsrom. OECD-landene samlet hadde en ledighet på 6,8 prosent i april i år, mot 6,7 i januar. I USA var ledigheten på 6,0 prosent i april i år, mot 5,6 prosent i januar. I Sverige økte ledigheten til 5,3 prosent. Det viser tall fra OECD og Eurostat .

Utførte ukeverk (37,5 timer) gikk opp med 13 000 fra tremånedersperioden desember 2001 - februar 2002 til mars - mai 2002. På grunn av korreksjoner vi velger å gjøre for faste og bevegelige helligdager, er tolkningen av disse tallene ekstra usikre.

I forkant av sesongjusteringen korrigerer vi for at enkelte fridager i ulik grad faller innenfor bestemte måneder de enkelte år. I år falt 1.mai, Kristi himmelfartsdag, 17. mai og 2. pinsedag på ukedager i mai. Utførte ukeverk er korrigert opp 343 000 før vi justerte for sesongvariasjon. Prekorreksjonen er foretatt slik at relativ endring i gjennomsnittlig arbeidstid fra november 2001 til mai i år er som ett år tidligere. I mai 2001 ble ukeverkene tilsvarende pre-korrigert opp med 287 000, men da var 2. pinsedag i juni.

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste 3-månedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tre måneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for april gjennomsnittet av anslagene for mars, april og mai.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB