Nedgang i yrkesdeltakelsen

Publisert:

Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, men nedgangen er mindre markant enn tidligere.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, var på 69,4 prosent i 4. kvartal 2017, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse. Dette er en nedgang fra 69,8 prosent i samme kvartal i fjor. Tallet på arbeidsledige gikk ned med 15 000 i denne perioden, mens tallet på sysselsatte økte med 20 000. Samtidig var det en vekst i befolkningen på 28 000 personer i denne aldersgruppen.

Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter kjønn. I prosent av personer (15-74 år) i alt i hver gruppe

Begge kjønn Menn Kvinner
4. kv. 2006 71.8 75.3 68.1
4. kv. 2007 73.2 76.3 70
4. kv. 2008 73.4 76.4 70.4
4. kv. 2009 71.8 74.6 68.9
4. kv. 2010 71.4 74.5 68.3
4. kv. 2011 71.3 74.3 68.3
4. kv. 2012 71 73.8 68.1
4. kv. 2013 70.9 73.3 68.3
4. kv. 2014 70.9 73.4 68.4
4. kv. 2015 70.7 73.3 67.9
4. kv. 2016 69.8 72.4 67.1
4. kv. 2017 69.4 72 66.8

Nedgangen i yrkesaktiviteten gjaldt både menn og kvinner og nedgangen var sterkest for aldersgruppen 25–29 år. Regnet som årsgjennomsnitt, har yrkesdeltakelsen i aldersgruppen 25–54 år, som er den mest yrkesaktive del av befolkningen, falt fra 88,5 prosent i toppåret 2008 til 85,6 prosent i 2017. Vi må tilbake til 1994 for å finne en lavere yrkesdeltakelse samlet for denne aldersgruppen.  

Figur 2. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter alder. I prosent av personer i hver gruppe

4. kvartal 2016 4. kvartal 2017
15-19 år 37.7 37.8
20-24 år 67.7 68.3
25-29 år 83.3 80.9
30-34 år 85.9 85.3
35-39 år 88.5 88.4
40-44 år 88.2 88.2
45-49 år 85.8 86.1
50-54 år 83.4 83.2
55-59 år 81.6 80.6
60-66 år 58.6 58.9
67-74 år 12.1 11.7

20 000 flere sysselsatte, nesten alle på heltid

Sysselsettingen økte med 20 000 personer fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Økningen i antallet sysselsatte var om lag lik for kvinner og menn, men nesten hele økningen i heltid kom blant kvinner. Fra 2006 til 2017 har heltidsandelen blant kvinner økt fra 56,3 til 63,7 prosent (årsgjennomsnitt). I samme tidsrom har heltidsandelen gått ned fra 87 til 85 prosent blant menn.

Færre undersysselsatte

Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 gikk tallet på undersysselsatte ned med 17 000, i hovedsak kvinner. Av de 56 000 deltidssysselsatte som hadde forsøkt å få lengre arbeidstid i 4. kvartal 2017, var det 37 000 kvinner og 18 000 menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid. I 2017 var det 59 000 undersysselsatte, regnet som årsgjennomsnitt. Vi må tilbake til 2008 og 2009 for å finne tilsvarende lave tall.

15 000 færre ledige siste år

Det ble 15 000 færre arbeidsledige fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Nedgangen kom blant både kvinner og menn, i hovedsak blant dem i alderen 25–54 år.  

Den gjennomsnittlige ledighetsperioden for dem som ennå var arbeidsledige, gikk opp fra 31,8 til 34,1 uker det siste året. Det har sammenheng med at det har vært et større fall i ledigheten blant dem med korte ledighetsperioder enn blant dem med en mer langvarig ledighet bak seg.

Hver tredje arbeider utenom ordinær dagtid

I 2017 jobbet 33 prosent av de ansatte regelmessig utenom mandag–fredag klokka 06–18. Det er både en overvekt av kvinner og av ungdom med slikt arbeid. Mange av kvinnene jobber skift/turnus-arbeid i helse- og sosialtjenester. I aldersgruppen 15–24 år jobber to av tre kvinner utenom ordinær dagtid.

Ny estimeringsmetode fra og med neste kvartal

For å bedre presisjonen for hovedvariablene i AKU, vil SSB fra og med neste kvartal ta i bruk en ny estimeringsmetode, som utnytter flere administrative registre. Metoden reduserer også frafallskjevhet. Den nye forbedrede metoden fører til litt lavere tall for sysselsatte og tilsvarende høyere tall for personer utenfor arbeidsstyrken. Antall arbeidsledige går bare marginalt opp med forbedret metode. Ny metode anvendes bakover i tid for å få sammenlignbare tidsserier tilbake til 2006.

Nye hjelpevariabler i metoden blir: registrerte ledige, registrerte uførepensjonister og bedre utnytting av informasjon fra a-ordningen og Selvangivelsesregisteret, samt utdanningsnivå, sivilstand, familiestørrelse og landbakgrunn. Mer informasjon kommer i forbindelse med publiseringen 26. april.

Faktaside