Over 200 000 midlertidig ansatte

Publisert:

I fjor var det 214 000 midlertidig ansatte i Norge. Midlertidig ansettelse er klart vanligst for dem under 30 år og gjelder kvinner i større grad enn menn.

Fra 2015 til 2016 ble det 18 000 flere midlertidig ansatte uten at det var noen nevneverdig økning i samlet sysselsetting. Dermed økte andelen midlertidig ansatte fra 7,9 til 8,7 prosent. I første halvår 2017 har imidlertid antallet gått noe ned igjen – 11 000 færre enn i første halvår 2016 – til en andel på 8,1 prosent. I samme tidsrom er det også blitt klart færre sysselsatte på kort deltid, det vil si under 20 timer i uka. 

Midlertidige ansettelser

Adgangen til å ansette midlertidig, det vil si for et bestemt tidsrom, er lovregulert i Norge. Fast ansettelse anses som hovedregelen. Midlertidige ansettelser kan for eksempel dreie seg om sesongarbeid, vikariater, prosjektarbeid, ekstrahjelp eller tilkallingsvakter. Fra 1. juli 2015 ble det gjort noen endringer i regelverket på dette området, ved at det nå er blitt en generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil 12 måneder. Det er likevel fastsatt en kvote for hvor mange i virksomheten som kan ha denne typen kontrakter.

Andelen midlertidig ansatte i 2016 var mindre enn i perioden før 2009, men større enn i 2014 og 2015. Da kartleggingen av type ansettelse startet opp i Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) i 1996, lå nivået nær 13 prosent, men sank så gradvis til rundt 10 prosent i løpet av de neste tre årene. Etter 2007 sank andelen enda noe mer og stabiliserte seg på rundt 8 prosent fra 2009, slik figur 1 viser.

Siden andelen holdt seg konstant og tallet på ansatte i alt økte, var det også en viss økning i antallet midlertidig ansatte.

Figur 1. Midlertidig ansatte etter kjønn. Prosent av ansatte i alt

Menn Kvinner I alt
1996 10.6 15 12.7
1997 9.3 14.6 11.9
1998 8.3 13.7 10.9
1999 7.7 12.8 10.1
2000 7.3 11.5 9.3
2001 7 11.6 9.2
2002 7.8 12.1 9.9
2003 7.7 11.3 9.5
2004 8.3 11.8 10
2005 7.5 11.6 9.5
2006 7.7 12.5 10
2007 7.5 11.6 9.5
2008 7 11.1 9
2009 6.4 9.7 8.1
2010 6.9 9.8 8.3
2011 6.5 9.4 7.9
2012 6.7 10.1 8.4
2013 6.6 10.1 8.3
2014 6.1 9.6 7.8
2015 6.5 9.4 7.9
2016 7.1 10.3 8.7

Mest vanlig blant ungdom

Av de 214 000 midlertidig ansatte i 2016 var 44 prosent vikarer, 22 prosent ekstrahjelp, 17 prosent i et engasjement eller prosjektansatt, 9 prosent lærlinger eller praktikanter, 1 prosent trainee eller forskningsassistent og 1 prosent på arbeidsmarkedstiltak.

Midlertidige ansettelser er vanligst blant ungdom. Det har ikke bare sammenheng med at de er nykommere på arbeidsmarkedet, men også at ungdom under utdanning ofte tar seg en deltidsjobb. Av de midlertidig ansatte i alderen 15–24 år oppga 4 av 10 at utdanning var deres hovedaktivitet. For dem er en midlertidig jobb aktuell så lenge utdanningen varer og er dermed en ønsket tilpasning. I alderen 25–29 år er det imidlertid relativt få av de midlertidig ansatte som er under utdanning. Her oppgir de fleste yrkesaktivitet som sin hovedsakelige virksomhet.

Mens bare 3 prosent av de ansatte over 40 år var midlertidig ansatt i 2016, var andelen 28 prosent i alderen 15–24 år og 15 prosent i alderen 25–29 år, slik det fremgår av figur 2.

Figur 2. Midlertidig ansatte etter alder. Årsgjennomsnitt 2016. Prosent av alle ansatte i hver gruppe

Prosent
15-24 år 27.6
25-29 år 15.3
30-39 år 7.6
40-54 år 3.5
55-74 år 2.6

Midlertidige ansettelser er mer utbredt blant deltidsansatte enn blant dem som har en heltidsjobb. Mest vanlig er det å være midlertidig ansatt i små deltidsjobber, det vil si med en avtalt arbeidstid på under 20 timer i uka. Mens over 20 prosent av dem med slike små deltidsjobber var midlertidig ansatt i 2016, gjaldt det for knapt 6 prosent av de heltidsansatte.

Varierer mellom ulike næringer

Midlertidige ansettelser er noe mer vanlig blant kvinner enn blant menn. 10 prosent av alle ansatte kvinner og 7 prosent av alle ansatte menn var midlertidig ansatt i 2016. Det har sammenheng med at kvinner i større grad arbeider i næringer hvor tidsbegrensede kontrakter er mye utbredt, som overnattings- og serveringsvirksomhet, undervisning, helse- og sosialtjenester.

Over halvparten ønsker fast jobb

Nær 60 prosent av de som var midlertidig ansatt i 2016, ønsket seg en fast jobb. Av disse igjen er det er klart flertall som også har forsøkt å få fast ansettelse. Ønsket om fast ansettelse, og forsøk på å få det, er omtrent like utbredt blant menn som blant kvinner. Størst andel med ønske om fast jobb er det i aldersgruppen 30-54 år, hvor 8 av 10 gir uttrykk for dette ønsket.

I varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet er det færre som ønsker fast jobb. I disse næringene arbeider det mange unge med utdanning som sin hovedvirksomhet.   

Fra midlertidig til fast jobb?

Hvordan går det med dem som har en midlertidig ansettelse over tid? Basert på data fra AKU er det mulig å se hvordan folk skifter status fra det ene året til det neste, men dessverre ikke over flere år (roterende utvalg).

Nesten halvparten av dem som var midlertidig ansatt i 2015, var fast ansatt året etter. På den annen side var 30 prosent fortsatt i en midlertidig jobb. Ellers hadde 15 prosent gått ut av arbeidsstyrken, mens 4 prosent var arbeidsledige ett år etterpå.

Tabell 1

Til tabellen

For en del personer kan midlertidig ansettelse være en ønsket tilpasning til arbeidslivet, i hvert fall på kort sikt, for eksempel mens man studerer. Å være midlertidig ansatt over lengre tid vil imidlertid kunne innebære en utrygg og lite forutsigbar økonomisk situasjon for den enkelte og for eksempel gjøre det vanskelig å få boliglån. På den annen side viser flere tidligere studier at midlertidige jobber kan fungere som et springbrett til faste jobber, når alternativet til en midlertidig stilling er arbeidsledighet

Faktaside

Kontakt