Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars

Publisert:

Registrerte helt ledige innvandrere økte fra 5,5 prosent i februar i år til 17,7 prosent i mars – beregnet i prosent av arbeidsstyrken. Innvandrere fra EU-landene i øst og Asia har opplevd størst økning.

I absolutte tall var det en økning fra 26 820 helt ledige blant innvandrere i februar 2020 til 87 200 i mars. Dette er over en tredobling av antallet ledige innvandrere. I befolkningen for øvrig var veksten mye større, fra 38 600 til 213 100, det vil si en nesten dobbelt så stor vekst. Ledighetsprosenten gikk her opp fra 1,7 til 9,1 prosent.

Denne utviklingen, som følge av koronasituasjonen,  har endret noe på sammensetningen i gruppen av registrerte ledige. I februar utgjorde innvandrere 41 prosent av de ledige, mens denne andelen er gått ned til 29 prosent i mars. Når det gjelder ledighetsprosentene, ser vi at forskjellen mellom innvandrere og resten av befolkningen er blitt noe mindre. I februar var ledighetsprosenten 3,2 ganger så høy blant innvandrere, mens den i mars var 1,9 ganger så høy.

Figur 1a. Antall registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn. Februar-mars 2020

Mars Februar
Innvandrere 87195 26820
Befolkningen ekskl. innvandrere 213108 38592
Registrerte helt arbeidsledige i alt 300303 65412

Figur 1b. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

Mars Februar
Innvandrere 17.7 5.5
Befolkningen ekskl. innvandrere 9.1 1.7
Registrerte helt arbeidsledige i alt 10.6 2.3

Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene. En stor del av disse vil sannsynligvis være tilbake i arbeid så snart tiltakene er opphevet.   

Innvandrere fra EU-landene i øst har høyest ledighet

Målt i prosentpoeng hadde innvandrere fra EU-land i Øst-Europa og Asia størst økning i ledigheten fra februar til mars på litt over 13,5 prosentpoeng i hver gruppe. Disse to gruppene fikk høyest registrert ledighet i mars, henholdsvis 19,7 og 19,4 prosent. Også afrikanske innvandrere lå tett opptil dette nivået med 19,3 prosent ledige, men økningen var litt svakere i denne gruppen, 10 prosentpoeng. For innvandrere i alt var økningen på 12,2 prosentpoeng.

Figur 2. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. I prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

Mars Februar
Nord-Amerika og Oseania 10.8 2.4
Norden 13.1 2.2
Vest-Europa utenom Norden 13.9 2.9
Øst-Europa utenom EU 14.7 4.8
Sør- og Mellom-Amerika 17.6 5.2
Afrika 19.3 9.3
Asia (inkl. Tyrkia) 19.4 5.8
EU land i Øst-Europa 19.7 6.0
Innvandrere i alt 17.7 5.5
Befolkningen ekskl. innvandrere 9.1 1.7

Små kjønnsforskjeller generelt

Blant innvandrere var ledighetsprosenten i mars helt lik blant menn og kvinner, dvs. 17,7 prosent. I resten av befolkningen hadde menn og kvinner henholdsvis 9,6 og 8,6 prosent registrert ledige. Økningen fra februar til mars var omtrent lik hos begge kjønn i begge befolkningsgrupper.

I de ulike innvandrergruppene var det bare blant dem fra EU-landene i øst og Afrika at det var en viss kjønnsforskjell i ledigheten. I førstnevnte gruppe hadde kvinner høyest ledighet, 22 mot 18,2 prosent, mens det var menn som hadde høyest ledighet i den afrikanske gruppen, 21 mot 16,6 prosent.

Tabell 1. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn, verdensregion og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

Til tabellen

Sterkest vekst og høyest ledighet i Oslo

Oslo var fylket med høyest ledighet blant innvandrere i mars måned, med 19,5 prosent. Dernest kom Innlandet og Vestfold og Telemark, begge fylker med 17,4 prosent ledige innvandrere. Lavest ledighet finner vi i Nordland, 15,8 prosent. Dette fylket hadde også lavest ledighet i befolkningen ellers.

Figur 3. Registrerte helt ledige innvandrere etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

Mars Februar
Nordland 15.8 5.5
Troms og Finnmark 16.0 3.7
Rogaland 16.4 5.5
Trøndelag 16.8 5.4
Viken 17.1 5.6
Møre og Romsdal 17.4 5.2
Agder 17.6 6.3
Vestland 17.7 5.6
Innlandet 18.4 5.5
Vestfold og Telemark 18.4 7.0
Oslo 19.5 5.0
Hele landet 17.7 5.5

For øvrig var Oslo også fylket med høyest ledighet i befolkningen utenom innvandrerne, på 10,7 prosent og hadde dessuten sterkest vekst i ledigheten i begge befolkningsgrupper.

Tabell 2. Registrert helt ledige  etter bostedsfylke og innvandrerbakgrunn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

Til tabellen

 

Kontakt