Færre yrkesaktive

Publisert:

Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper, også i dem med høyest yrkesaktivitet.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen  15–74 år, var på 70,1 prosent i 3. kvartal 2017, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse. Dette er en nedgang fra 71,2 prosent i samme kvartal i fjor. Tallet på arbeidsledige  gikk ned med 23 000 i denne perioden, men uten at tallet på sysselsatte økte. Samtidig var det en vekst i befolkningen på 30 000 personer i denne aldersgruppen.

Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter kjønn. I prosent av personer (15-74 år) i alt i hver gruppe

Begge kjønn Menn Kvinner
3. kv. 2006 72.4 76 68.8
3. kv. 2007 73.1 76.4 69.8
3. kv. 2008 74.3 77.6 70.9
3. kv. 2009 72.6 75.5 69.7
3. kv. 2010 71.9 75 68.8
3. kv. 2011 71.8 74.5 68.9
3. kv. 2012 71.6 74.4 68.7
3. kv. 2013 71.5 74.2 68.8
3. kv. 2014 71.3 73.9 68.5
3. kv. 2015 71.6 74.3 68.8
3. kv. 2016 71.2 73.8 68.4
3. kv. 2017 70.1 72.6 67.5

Nedgangen i yrkesaktiviteten gjaldt både menn og kvinner. For menn var den særlig markant for aldersgruppen 25–54 år, det vil si i den mest yrkesaktive fasen av livet. Flere oppgir å være arbeidsuføre. Det er også blitt flere som oppgir å være arbeidsledige, uten at de oppfyller alle kravene for å bli medregnet som ledige i statistikken.

Figur 2. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter alder. I prosent av personer i hver gruppe

3. kvartal 2016 3. kvartal 2017
15-19 år 41.8 39.9
20-24 år 71.4 71.8
25-29 år 84.7 83.3
30-34 år 87.2 85.6
35-39 år 88.2 87.7
40-44 år 88.8 87.8
45-49 år 87.6 86.1
50-54 år 84.8 83.6
55-59 år 80.8 80.8
60-66 år 59.5 59.3
67-74 år 12.8 12.1

Færre undersysselsatte

Det var bare mindre endringer i tallet på heltids- og deltidssysselsatte fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. Likevel gikk tallet på undersysselsatte ned med 16 000, nærmere bestemt 9 000 blant menn og 7 000 blant kvinner. Av de 57 000 som hadde forsøkt å få lengre arbeidstid i 3. kvartal 2017, var det 42 000 kvinner og 15 000 menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid.

AKU viser ingen signifikant endring i tallet på midlertidig ansatte fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. De utgjorde i alt 227 000 i 3. kvartal 2017, det vil si 9 prosent av alle ansatte. Blant næringer med særlig stort innslag av midlertidige ansettelser finner vi overnattings- og serveringsvirksomhet, undervisning, helse- og sosialtjenester.

23 000 færre ledige siste år

Det ble 23 000 færre arbeidsledige fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. Nedgangen kom blant både kvinner og menn, i hovedsak blant dem i alderen 25-54 år.

Den gjennomsnittlige ledighetsperioden for dem som ennå var arbeidsledige, gikk opp fra 28,4 til 32 uker det siste året. Det har sammenheng med at det har vært et større fall i ledigheten blant dem med korte ledighetsperioder enn blant dem med en mer langvarig ledighet bak seg.

Faktaside