Færre unge utenfor i fjor

Publisert:

10,7 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2019. Fire år tidligere var tilsvarende andel på 12,2 prosent.

Unge som faller utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsrettede tiltak, kalles ofte NEET. Nedgangen i NEET i perioden 2015-2019 henger sammen med økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet i denne gruppen. Samtidig har det blitt flere unge uføre i denne perioden og dette dro NEET-andelen opp. I alt var om lag 110 000 unge NEET i 2019.

Utenforskap blant unge henger sammen med utdanningsnivå. I 2019 var 8 prosent av unge med fullført videregående- eller universitetsutdanning i NEET-gruppen. For unge uten fullført videregående skole var denne andelen 14 prosent. Innvandrere er også overrepresentert blant unge utenfor – nesten hver fjerde innvandrer under 30 år var NEET i 2019.

Mye tyder på at andelen unge utenfor har økt betraktelig så langt i 2020. Tall fra statistikken om lønnstakere og jobber viser at nedgangen i antall lønnstakere var sterkest blant de eldste og de yngste. Strømningstall for 2. kvartal 2020 viser at den siste tids nedgang i antall lønnstakere henger sammen med at det ansettes færre og at flere slutter. Særlig blant unge har det vært en stor nedgang i antallet nyansettelser.

Visualisering av ulike grupper i og utenfor arbeid

Unge utenfor er én av gruppene som belyses i statistikken Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger. Statistikken viser forholdet til arbeidsmarkedet for personer i ulike livsfaser, med ulik bakgrunn og kvalifikasjoner. SSB har laget en visualisering som kan brukes til å sammenlikne ulike gruppers deltakelse i arbeid, utdanning og mottak av velferdsytelser i 2019.

Klikk her for å utforske befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger. Du kan velge ulike kombinasjoner av kjønn, alder, utdanningsnivå og innvandringskategori.

Bedre aktualitet med foreløpige tall

Fra og med statistikkåret 2019 publiserer SSB foreløpige tall i statistikken «Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger». Grunnen til dette er et ønske om å forbedre statistikkens aktualitet og gjøre tallene tilgjengelige for brukerne på et tidligere tidspunkt.

I motsetning til endelige tall, er de foreløpige tallene delvis basert på informasjon fra året før statistikkåret. Mer spesifikt gjelder dette selvstendig næringsdrivende, som identifiseres ved hjelp av opplysningene i skattemeldingen (selvangivelsen). Selvangivelsesregisteret har lang produksjonstid, derfor benyttes registeret fra året før til produksjon av foreløpige tall. Som følge av denne forskyvningen er det noe større usikkerhet i tallene. Noen personer kan bli feilklassifisert som sysselsatte, selv om de var utenfor arbeid i statistikkåret. På den andre siden kan også noen bli regnet som ikke-sysselsatte, selv om de startet en næringsvirksomhet i statistikkåret.

Statistikken vil bli oppdatert med endelige tall når opplysningene om selvstendig næringsdrivende fra statistikkåret er tilgjengelige.

Visualisering av ulike grupper i og utenfor arbeid

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt