Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder

Publisert:

Arbeidsledige i alderen 55–66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten. Betydelig lavere andel kommer seg tilbake i arbeid fordi mange pensjonerer seg eller går over på helserelaterte ytelser.

Arbeidsledigheten blant 55–66 åringer er lavere enn for andre aldersgrupper. I 2017 var 2,3 prosent av hele arbeidsstyrken registrerte arbeidsledige. For dem som nærmet seg pensjonsalderen, lå tilsvarende andel på under 2 prosent. 

Mer langvarig arbeidsledighet

Hvis man først blir ledig når man nærmer seg pensjonsalderen, varer arbeidsledigheten lenger enn for yngre arbeidsledige.

Figur 1 viser andelen registrerte arbeidsledige i 2015 som fortsatt var ledige opptil to år senere. Andelen som også var arbeidsledige året etter, var høyest blant 62–66-åringer og utgjorde 39 prosent.

Figur 1. Andel av de arbeidsledige i 2015 som fortsatt var ledige i 2016 og 2017

Alder Fortsatt ledig i 2016 Fortsatt ledig i 2017
15-29 år 18 9
30-54 år 26 12
55-61 år 32 16
62-66 år 39 14

I aldersgruppen 55–61 år var 32 prosent fortsatt ledige i 2016. Dette var nesten dobbelt så høyt som tilsvarende andel blant unge under 30 år.

To år senere, i 2017, var 16 prosent av de arbeidsledige 55–61-åringene fortsatt ledige. Med andre ord hadde denne aldersgruppen høyest andel som var registrerte arbeidsledige i to år eller lenger.

1 av 3 ledige eldre tilbake i arbeid

Arbeidsledige som nærmer seg pensjonsalderen kommer seg i mye mindre grad tilbake i arbeid sammenliknet med yngre ledige. Av de registrerte ledige under 55 år i 2015 var over halvparten tilbake i jobb to år senere. Tilsvarende var tilfelle for kun en tredjedel av 55–66-åringene.

Ikke uventet er dette knyttet til at mange eldre arbeidsledige pensjonerer seg. I tillegg er det mer vanlig i denne alderen å motta helserelaterte ytelser.

Figur 2. Arbeidsledige i 2015 etter aktivitet i 2017

Annet og ukjent AFP/alderspensjon Helserelaterte ytelser Registrert helt arbeidsledig Sysselsatte
15-29 år 28 0 8 9 55
30-54 år 26 0 8 12 54
55-61 år 23 5 16 16 41
62-66 år 10 52 6 14 19

Figur 2 viser at over halvparten av de arbeidsledige i alderen 62–66 år i 2015 pensjonerte seg to år senere.

Blant 55–61-åringene gikk 16 prosent fra ledighet til mottak av helserelaterte ytelser. Andelen var det dobbelte av den for arbeidsledige under 55 år.

Ønsker de å jobbe mer?

I tillegg til arbeidsledige som søker arbeid, er det også noen som jobber deltid men forsøker å få lengre arbeidstid. Denne gruppen kalles undersysselsatte.

Figur 3. Andel undersysselsatte blant de sysselsatte i ulike aldersgrupper

2015 2016 2017
15-29 år 5 5 4
30-54 år 3 3 2
55-66 år 1 2 1

Tall fra arbeidskraftsundersøkelsen i figur 3 viser at det var relativt få undersysselsatte i årene 2015–2017, og at andelen var høyest blant de yngre sysselsatte. Kun 1 prosent av de eldre deltidssysselsatte ønsket å jobbe mer i 2017. 

 

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Kontakt