Færre arbeider overtid

Publisert:

Bruken av overtid har falt de siste ti årene. Færre jobber overtid, og blant dem som gjør det har timetallet gått ned.

I perioden 2008–2018 var overtid brukt til avspasering og overtid uten kompensasjon hos lønnstakere stabil, slik figur 1 viser. I hele perioden lå begge disse to overtidstypene på om lag ti minutter per uke i gjennomsnitt, slik det fremgår av Arbeidskraftundersøkelsen. Dette gjelder for de som i utgangspunktet jobber heltid.

Mengden betalt overtid svingte på sin side noe mer. Gjennomsnittet i 2008 var om lag tre kvarter per uke og i 2018 en halv time per uke. Samtidig gikk gjennomsnittlig avtalt arbeidstid ned med om lag ti minutter per uke og gjennomsnittlig faktisk arbeidstid ned med femti minutter per uke i denne perioden. Andelen av befolkningen som er i jobb er ganske stabil over denne tidsperioden, men antall timer som blir jobbet går altså noe ned.

Det betyr at 2,3 prosent av arbeidet som ble utført av heltidsansatte i 2018 var i form av overtidsjobbing (alle typer overtid lagt sammen). Dette tilsvarte 37 000 ukeverk, men fordelt på svært mange virksomheter. 

I det store bildet er dette er så lave tall at det ikke ville hatt noe målbart utslag verken på samlet sysselsetting eller på arbeidsledighet dersom disse arbeidstimene hadde blitt utført som nye stillinger heller enn som overtid.

Figur 1

Figur 1. Overtid etter kompensasjonstype. Faktisk arbeidstid. Avtalt arbeidstid. Gjennomsnittlige timer per uke for heltidsansatte i hovedarbeidsforholdet

Få heltidsansatte jobber overtid

Et gjennomsnittlig timetall sier imidlertid ikke noe om hvor mange som jobber overtid.

De aller fleste heltidsansatte jobber ikke overtid – verken for avspasering, for ekstra lønn, eller uten kompensasjon av noe slag, som det fremgår av figur 2.

I 2008 var det bare 13,5 prosent av heltidsansatte som jobbet overtid, og i 2018 hadde andelen sunket til 10 prosent.

Figur 2. Andel heltidsansatte som jobbet overtid

2018 2013 2008
Kvinner 8.2 9.1 9.9
Menn 11.4 13.6 15.8
Totalt 10.1 11.9 13.5

Færre overtidstimer blant dem som jobber overtid

I tillegg til at det har blitt færre som jobber overtid, er det blitt færre overtidstimer for dem som jobber overtid. Mens det var vanligst å jobbe seks timer overtid per uke i 2008, var det tilsvarende timetallet fem i 2018.

Det var i tillegg 5,3 prosentpoeng flere som jobbet mer enn 10 overtidstimer i uka i 2008 enn det var i 2018.

Et annet tydelig trekk er at menn jobber mer overtid enn kvinner. Begge kjønn har en fallende bruk av overtid, men i og med at denne nedgangen er ganske parallell, holder forskjellen seg temmelig lik gjennom hele tiårsperioden: Kvinners overtidsbruk er om lag to tredeler av mennenes.

Figur 3. Antall overtidstimer blant heltidsansatte som jobbet overtid

2018 2013 2008
1 5.62 4.29 2.98
2 12.83 10.81 8.46
3 9.35 9.97 9.41
4 10.24 10.82 10.51
5 14.44 13.73 12.46
6 6.34 7.84 6.77
7 5.82 5.31 5.57
8 6.93 8.72 8.73
9 1.51 1.56 1.9
10 10.5 10.19 11.64
11 0.59 0.62 0.6
12 3.03 2.96 4.03
13 0.9 1.26 1.33
14 0.42 0.62 0.94
15 3.6 3.56 4.63
16 1.03 0.78 0.8
17 0.31 0.41 0.41
18 0.39 0.5 0.61
19 0.18 0.21 0.36
20 2.64 2.21 3.92
21 0.15 0.06 0.07
22 0.11 0.23 0.35
23 0.24 0.09 0.3
24 0.13 0.34 0.25
25 0.71 0.56 0.62
26 0.06 0 0.04
27 0.03 0.05 0.06
28 0.05 0.19 0.08
29 0 0.08 0
30 0.82 0.71 0.61
31 0 0 0
32 0.09 0.07 0.04
33 0.05 0.05 0.04
34 0 0.02 0.06
35 0.05 0.2 0.24
36 0.03 0.11 0.02
37 0.02 0.03 0.1
38 0.03 0 0.06
39 0.03 0 0
40 0.12 0.23 0.29
41 0 0.03 0.02
42 0.02 0 0.07
43 0.06 0 0.01
44 0 0 0.06
45 0.02 0.08 0.1
46 0 0.05 0
47 0.02 0.03 0.04
48 0.04 0.08 0.08
49 0.02 0 0
50 0.03 0.12 0.09
51 0 0 0
52 0.07 0 0.03
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0.06 0.02
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0.03 0 0
60 0.03 0.07 0.1
61 0 0 0.02
62 0.02 0 0
63 0 0.02 0.02
64 0.02 0.02 0
65 0 0 0

Elektrikere jobber mest overtid

I 2018 jobbet nesten én av fire elektrikere overtid, mens det tilsvarende nivået blant pleie- og omsorgsarbeidere var om lag én av tjue.

Tre av de fire yrkene med høyest overtidsbruk er klassiske industriyrker: elektrikere, maskinarbeidere, og maskinoperatører. I tillegg er det mye overtidsbruk blant transportarbeidere.

På midten av skalaen er det både byggearbeidere og hotelldirektører. I bunnen av lista, med minst bruk av overtid, kommer renholdere, lærere og pleie- og omsorgsarbeidere.

Figur 4. Utbredelse av overtidsarbeid. 2018

Prosent
Pleie- og omsorgsarbeidere 6
Undervisningsyrker 7
Yrker innen kultur, idrett mv. 8
Renholdere mv. 8
Salgsyrker 10
Yrker innen personlig tjenesteyting 11
Helserelaterte yrker 11
Kontormedarbeidere 11
Realister, sivilingeniører mv. 12
Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker 13
Ledere i hotell, restaurant, varehandel mv. 13
Ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting 13
Administrative og merkantile ledere 14
IKT-rådgivere 14
Medisinske yrker 14
Byggearbeidere 15
Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg 15
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg 15
Ingeniører 17
Økonomi- og logistikkmedarbeidere 18
Prosess- og maskinoperatører 18
Transportarbeidere 19
Metall- og maskinarbeidere 19
Elektrikere, elektronikere 24

Statistisk sentralbyrå publiserer også informasjon om overtid i lønnsstatistikken. Tilnærmingen er en annen enn i Arbeidskraftundersøkelsen, i og med at lønnsstatistikken publiserer antall kroner per person, mens Arbeidskraftundersøkelsen har antall timer per person.

Vi ser likevel at hovedmønsteret er det samme også i lønnsstatistikken: De aller fleste jobber ikke overtid, og det er god grunn til å konkludere med at bruken av overtid går ned, fordi overtidsbetaling utgjør en fallende andel av total lønn. 

Datakilden og begrensningene i hvem som telles med i overtidsstatistikken

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige. I tillegg inneholder den informasjon om blant annet arbeidstid.

Statistikken belyser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper. Statistikken kommer ut kvartalsvis, normalt fire uker etter utløpet av kvartalet. Statistisk sentralbyrå publiserer også enkeltvise analyser fra undersøkelsen, ofte på oppdrag.

Statistikken om overtid tar bare for seg hovedarbeidsforholdet for heltidsansatte, og inkluderer dermed verken selvstendig næringsdrivende eller ansatte på midlertidige kontrakter.

For å være sikker på at de endringene vi ser i bruk av overtid ikke skyldes endringer i andre forhold, som for eksempel endring i antall deltidsstillinger, er artikkelen begrenset til å handle om ansatte som jobber heltid.

AKU er en utvalgsundersøkelse og det er derfor knyttet statistiske usikkerheter til tallene. Endringer på under 17 000 personer i datamaterialet kan vi ikke være sikre på at er reflektert i den virkelig verden. Endringen i antall heltidsansatte som jobbet overtid mellom årene 2008, 2013 og 2018 er stor nok til at vi med stor grad av sikkerhet kan si at den faktisk har inntruffet.

 

Faktaside

Kontakt