1 av 16 norske foretak outsourcet til utlandet

Publisert:

6 prosent av norske foretak flyttet forretningsaktiviteter til utlandet i perioden 2014 til 2016. Høyest andel outsourcing finner vi blant foretak innen informasjons- og kommunikasjonssektoren.

Det viser en undersøkelse nylig gjennomført av SSB. Undersøkelsen dekker alle foretak med over 50 ansatte innen utvalgte næringer (se boks under).

Bortimot hvert syvende foretak innen informasjons- og kommunikasjonssektoren flyttet aktivitet til utlandet i perioden. Til sammenlikning flyttet hvert åttende foretak innen industrinæringa aktivitet ut, som er en liten nedgang sammenliknet med SSBs forrige undersøkelse om outsourcing i perioden 2009-2011.

En konsekvens av utflyttingen er tapte arbeidsplasser i Norge. Samlet sett viser undersøkelsen at 2 800 norske jobber i de aktuelle næringene gikk tapt til outsourcing i perioden. Dette tilsvarer i underkant av 0,5 prosent av alle ansatte i de utvalgte næringene ved utgangen av 2016.

1 Andre næringer består av Bergverksdrift og utvinning, Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtavannsforsyning, Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, Overnattings- og serveringsvirksomhet, Omsetning og drift av fast eiendom

Figur 1. Andel foretak som har outsourcet/backsourcet i 2014-2016, etter næring

Næring Backsourcing Outsourcing
Andre næringer¹ 0.2 2.4
Bygge- og anleggsvirksomhet 0.0 1.5
Forretningsmessig tjenesteyting 0.4 4.2
Varehandel, reparasjon av motorvogner 0.8 5.2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2.8 6.2
Transport og lagring 1.7 7.2
Industri 4.0 12.1
Informasjon og kommunikasjon 2.5 15.1

Støttefunksjoner outsources oftere

Undersøkelsens sentrale begrep, outsourcing, er definert som utflytting av forretningsaktiviteter enten i form av kjerneaktiviteter og/eller støtteaktiviteter som har vært utført i Norge. Kjerneaktivitet vil si produksjon av varer og tjenester for salg i markedet. Med støtteaktiviteter menes produksjonen av varer eller tjenester som ikke i seg selv er beregnet for markedet, for eksempel IKT-funksjoner, markedsføring, salg og kundestøtte. Outsourcing kan skje direkte fra foretaket selv eller fra underleverandører i Norge.

Resultatene viser at nesten tre av fire av de som outsourcet flyttet støtteaktiviteter. Oppgaver som hyppigst ble satt ut til selskaper i utlandet var administrasjons- og ledelsesfunksjoner, som inkluderer blant annet juridiske tjenester, økonomi og regnskap.

Blant de andre foretakene som hadde outsourcet, svarte 55 prosent at de hadde flyttet hele eller deler av kjerneaktiviteten til utlandet. I overkant av hvert fjerde foretak svarte at de hadde flyttet begge typer aktivitet.

Destinasjon: EU

Majoriteten av norske foretak flyttet forretningsaktivitetene sine til geografisk nære markeder; EU-land. Dette gjelder både kjerneaktivitet og støtteaktivitet. Etter EU peker lavkostland som India seg ut som viktigste destinasjon for støtteaktiviteter, mens kjerneaktivitet flyttes oftere til Kina.

Kostnadsreduksjon viktigste motiv

Kostnadsbesparelser i form av lavere lønnskostnader og andre kostnader er av avgjørende betydning for å flytte aktiviteter utenlands, både for foretak som flyttet aktiviteter innen egen virksomhet og utenfor. Åtte av ti foretak i undersøkelsen er del av et konsern, noe som kan forklare hvorfor en høy andel rapporterer «konsernledelsens valg» som viktigste årsak til outsourcing.  

Figur 2. Årsaker til outsourcing. Andel som svarer at årsaken er viktig

Andel som svarer at årsaken er viktig (prosent)
Gunstigere lovgivning og regulering for virksomheten i landet aktiviteten ble flyttet til 0
Mangel på kvalifisert arbeidskraft i Norge 4
Å kunne redusere leveransetider 5
Å forbedre produktkvalitet eller introdusere nye produkter 5
Tilgang til spesialisert kunnskap/teknologi 7
Å få tilgang til nye markeder 8
Å kunne fokusere på kjerneaktivitet 17
Å redusere andre kostnader 23
Å redusere lønnskostnader 38
Strategiske valg tatt av konsernspissen 42

Returnerer utflyttet industri?

Undersøkelsen viser at 2 prosent, eller 56 foretak, har flyttet kjerne- eller støtteaktiviteter tilbake til Norge i perioden 2014-2016. Høyest andel backsourcing, eller hjemflytting, finner vi innen industrien. Nesten hvert andre foretak som flyttet aktivitet hjem igjen var et industriforetak. Blant de viktigste årsakene for hjemflytting er automatisering av produksjonsprosesser i Norge.

Figur 3. Årsaker til backsourcing. Andel som svarer at årsaken er viktig

Andel som svarer at årsaken er viktig (prosent)
Lav produktivitet hos arbeidskraften i utlandet 2
Mangel på kvalifisert arbeidskraft i utlandet 4
Økt hyppighet på produktendringer 4
Lang leveransetid fra utlandet til kunder 9
Behov for å ha produksjonen tettere knyttet til FoU eller produktdesign 11
Høyere kostnader enn forventet 14
Utilfredsstillende kvalitet på varer/ tjenester levert i utlandet 16
Manglende fleksibilitet og leveringsevne hos utenlandsk underleverandør 18
Utfordringer ved fysisk avstand, språk eller kulturforskjeller 25
Automatisering av produksjonsprosesser i Norge som erstatning for produksjon utenlands 27
Strategiske beslutninger fra konsernspissen 30

 

Tabell 1. Outsourcing etter næring

Til tabellen

Tabell 2. Backsourcing etter næring

Til tabellen

Om undersøkelsen

Resultatene bygger på en utvalgsundersøkelse utført av SSB i 2018, med spørsmål for perioden 2014-2016. Undersøkelsen er en del av et større europeisk samarbeid, delvis finansiert av Eurostat, med mål om å samle inn statistikk om foretaks internasjonale organisering. Dette er tredje gangen SSB gjennomfører undersøkelse om outsourcing. De tidligere undersøkelsene ble gjennomført i 2007 (Resultater 2001-2006) og 2012 (Resultater 2009-2011).

Merk at resultatene fra de tidligere undersøkelsene ikke er direkte sammenliknbare med de nyeste dataene på grunn av ulik populasjon og tilpasninger i spørreskjemaet. For mer informasjon om samarbeidsprosjektet og resultater fra andre land, se Eurostats nettside.

Populasjonen for 2018-undersøkelsen består av alle foretak med 50 ansatte eller flere, fra næringene i listen under. Merk at forsikring og finansieringsvirksomhet ikke er med i undersøkelsen. Utvalget var på 2000 foretak. Dataene ble samlet inn ved spørreskjema i Altinn og svarprosenten var på 97%.

B - Bergverksdrift og utvinning

C - Industri

D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

F - Bygge- og anleggsvirksomhet

G - Varehandel, reparasjon av motorvogner

H - Transport og lagring

I - Overnattings- og serveringsvirksomhet

J - Informasjon og kommunikasjon

L - Omsetning og drift av fast eiendom

M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

N - Forretningsmessig tjenesteyting

Det jobbes med å etablere en egen statistikkside for 2018-undersøkelsen hvor flere detaljer fra undersøkelsen vil publiseres.

Kontakt