398823_tabell_426217_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398823_tabell_426217
statistikk
2020-07-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2020, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og valutalikviditet, førebelse tal. Millionar kroner
Juni 2020
A. Internasjonale reservar, førebelse tal716 527
(1) Internasjonale reservar636 502
(a) Verdipapir554 388
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:82 114
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF81 225
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet889
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 539
(3) Spesielle trekkrettar i IMF21 589
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar45 897
finansielle derivat14
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna45 884
B. Andre krav i valuta6 832
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar239
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar4
gull utanfor internasjonale reservar0
anna6 590