Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet, førebelse tal. Millionar kroner
Juni 2020
A. Internasjonale reservar, førebelse tal716 527
(1) Internasjonale reservar636 502
(a) Verdipapir554 388
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:82 114
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF81 225
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet889
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 539
(3) Spesielle trekkrettar i IMF21 589
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar45 897
finansielle derivat14
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna45 884
B. Andre krav i valuta6 832
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar239
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar4
gull utanfor internasjonale reservar0
anna6 590