Svekket vare- og tjenestebalanse

Publisert:

Vare- og tjenestebalanse for 1. kvartal 2019 er svekket både målt mot kvartalet før og mot 1. kvartal 2018. Rente- og stønadsbalansen er derimot kraftig forbedret fra 4. kvartal, noe som medførte en oppgang i driftsbalansen..

Eksporten var 16 milliarder kroner lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal 2018, ifølge utenriksregnskapet. Det var hovedsakelig en kombinasjon av lavere priser og lavere eksportvolum på råolje og naturgass som bidro til svekkelsen. Importen var 8 milliarder kroner lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal 2018. Det var lavere import på de fleste områder, men tjenesteimport og da særlig reisetrafikk (nordmenns konsum i utlandet) bidro mest til nedgangen. Importverdien av reisetrafikk var bortimot 3,6 milliarder kroner lavere i 1. kvartal enn kvartalet før. Man må imidlertid være oppmerksom på at disse tallene er påvirket av sesongeffekter, slik at korrigert for dette ville bildet vært noe annerledes, jf kvartalsvis nasjonalregnskapet.  For 1. kvartal 2019 er det et sikrere kildegrunnlag for eksport og import av varer enn for tjenester. For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import, samt sesongjusterte tall, se Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Rente og stønadsbalansen

Rente- og stønadsbalanse var 28 milliarder kroner høyere i 1. kvartal enn kvartalet før. Denne er i stor grad er preget av utvikling i inntektskomponenter med betydelig sesongvariasjon. Spesielt gjelder det komponenter som utbytte på direkteinvesteringer enten det er i Norge eller i utlandet.  Driftsbalansen for 1. kvartal endte på 68 milliarder kroner mot 47 milliarder kroner i 4. kvartal 2018.  En driftsbalanse på 68 milliarder kroner er litt lavere enn den gjennomsnittlige kvartalsvise driftsbalansen for 2018 på 71 milliarder kroner.

Revisjoner

Både driftsregnskapet og finansregnskapet har blitt revidert for 2018. Vare- og tjenestebalansen er revidert ned 1701 millioner kroner for 2018, mens rente- og stønadsbalansen er revidert opp 1684 millioner kroner. Dette gir en revisjon på driftsbalansen på 17 millioner kroner ned for 2018 totalt. For de enkelte kvartalene kan revisjonene være noe høyere.

Figur 1

Figur 1. Driftsbalansen overfor utlandet