Svakt driftsresultat

Publisert:

Driftsresultatet 3. kvartal viste et overskudd på 24 milliarder kroner. Dette er nesten 60 milliarder lavere enn samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er lavere eksport av råolje og naturgass.

Eksporten av råolje og naturgass var 56 milliarder kroner lavere i 3. kvartal enn samme kvartal året før, ifølge utenriksregnskapet. Nedgangen i råolje og naturgass henger sammen med vedlikeholdsarbeider og driftsstans på sokkelen. For olje er det økt eksportvolum mens det for naturgassen er negativ volumvekst i eksporten. Volumutviklingen overskygges imidlertid av prisnedgangen, som gir en svært kraftig negativ verdiutvikling for aggregatet totalt. Tjenesteeksporten vokser målt mot samme kvartal i 2018. Her viser foreløpige tall at særlig bruttofrakter i sjøfarten samt eksport av finans- og forretningstjenester bidrar til veksten. Når det gjelder import bidrar både vare- og tjenesteimporten til vekst målt mot samme periode året før. På varesiden er det blant annet skip og båter, bildeler, samt maskiner og utstyr som medvirker til vekst, mens det på tjenestesiden er oljetjenester og reparasjonstjenester som bidrar mest. Samlet viser tallene fra foreløpig utenriksregnskap en negativ vare- og tjenestebalanse for første gang på svært mange år, med et underskudd på 12 milliarder kroner.

For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import samt sesongjusterte tall, se kvartalsvis nasjonalregnskap

Rente- og stønadsbalansen

I 3. kvartal 2019 viste rente- og stønadsbalansen et overskudd på 36 milliarder kroner. Dette var over 9 milliarder kroner høyere enn i 3. kvartal 2018. Foreløpige tall viser altså det høyeste nivået på rente- og stønadsbalansen noensinne. I det siste har vi stadig sett at lavere oljepris gjerne svekker norske kroner, som igjen gjør oljefondets beholdning av verdipapirer i utenlandsk valuta større målt i norske kroner, og dermed øker også den løpende avkastningen målt i norske kroner. Dette resulterer altså i en rekordhøy rente- og stønadsbalanse. Sammen med den negative utviklingen i vare- og tjenestebalansen ga dette en positiv driftsbalanse overfor utlandet på om lag 24 milliarder kroner.