Svak rente- og stønadsbalanse

Publisert:

For 4. kvartal 2018 er det foreløpig beregnet et underskudd på rente- og stønadsbalansen på om lag 8 milliarder kroner. Vi må tilbake til 2013 for å finne negative tall for rente- og stønadsbalansen.

De siste årene har denne størrelsen, ifølge utenriksregnskapet, vært positiv, særlig på grunn av oljefondets avkastning på investeringer i utlandet.

Redusert tjenesteeksport og -import

Eksportverdien av varer og tjenester i 4. kvartal 2018 er foreløpig beregnet til 352 milliarder kroner. Dette er drøye 4 milliarder mer enn i 3. kvartal, og 35 milliarder mer enn samme kvartal året før. Inntektene fra råolje og naturgass utgjorde om lag 44 prosent av samlet eksportverdi. Importen er beregnet til 297 milliarder kroner for 4. kvartal i fjor, noe som er 4 milliarder mer enn 3. kvartal og 9 milliarder høyere enn samme kvartal i 2017. Fra 3. til 4. kvartal økte både eksport og importen av varer klart, mens eksport og importen av tjenester begge avtok.

For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import samt sesongjusterte tall, se Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Mer i aksjeutbytte til utlandet

Foreløpige tall for rente- og stønadsbalansen endte i 4. kvartal 2018 på minus 8 milliarder kroner, altså i negativt terreng for første gang på mange år. Sist gang dette skjedde, var i 2013. Rente- og stønadsbalansen gikk ned omkring 45 milliarder kroner målt mot foregående kvartal. Inntektene ble redusert med 7 milliarder, mens utgiftene økte med 38 milliarder hvorav mye skyldtes økt utbetaling av aksjeutbytte til utlandet. Allikevel er den foreløpig beregnede rente- og stønadsbalansen økt med nesten 7 milliarder kroner, eller over 8 prosent totalt fra 2017 til 2018.

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet er foreløpig beregnet til 47 milliarder kroner for 4. kvartal 2018. Dette er om lag 44 milliarder mindre enn i kvartalet før, men 13 milliarder mer enn overskuddet i 4. kvartal 2017.

Økte investeringer i utlandet

Norske aktører investerte for 161 milliarder kroner i utlandet i 4. kvartal 2018. I samme periode investerte utlendinger for 106 milliarder kroner i Norge. Dermed endte nettofinansinvesteringer overfor utlandet på 55 milliarder kroner for årets siste kvartal.

Samlet for hele 2018 investerte norske aktører tilsvarende 332 milliarder kroner i utlandet, mens utenlandske investeringer i Norge til sammenligning var 63 milliarder kroner. Norske aktører har dermed investert 269 milliarder kroner mer i utlandet enn hva utlendinger har gjort i Norge i løpet av 2018. Det har også vært positive nettofinansinvesteringer hvert enkelt kvartal i 2018.

Blant norske aktørers investeringer i utlandet er det porteføljeinvesteringer som har stått for størst andel i løpet av 2018. Av de totale investeringene på 332 milliarder kroner kan 292 milliarder tilskrives porteføljeinvesteringer.

Figur 1

Figur 1. Driftsbalansen overfor utlandet

 

Revisjoner

Eksport og import

Eksport og import er revidert for 2018. På eksportsiden er det noe revisjon av varer for 1. til 3. kvartal. Dette dreier seg om en oppjustering av olje- og gasseksport, samt en del flytting mellom kvartalene. Det er kun små oppjusteringer av varerimporten for 1-3. kvartal.

For eksporten og import av tjenester er det kun snakk om relativt små revisjoner i fra forrige publisering.

Totalt har vare- og tjenestebalansen blitt justert opp med nesten 5 milliarder kroner for 1.- 3. kvartal 2018.

Inntekter og utgifter

Inntekter og utgifter har også blitt revidert for de tre første kvartalene i 2018. De største revisjonene skriver seg fra nye tall for utbytter i ikke-finansiell sektor. Dette påvirker i sin tur nye beregnede tall for reinvestert fortjeneste, som for de tre første kvartalene er revidert ned med 7 milliarder kroner fra utlandet og snaut 15 milliarder til utlandet. Totalt har rente- og stønadsbalansen blitt justert ned med nesten 8 milliarder kroner for 1.- 3. kvartal 2018.

Finansregnskapet

Finansregnskapet er revidert tilbake til og med 1. kvartal 2017.