Rekordoverskudd på rente- og stønadsbalansen

Publisert:

Rente- og stønadsbalansen var i 2. kvartal 2018 på sitt høyeste nivå noensinne, foreløpig beregnet til knapt 47 milliarder kroner.

Etter en periode med nedgang i overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet mellom 2013 og 2016 har overskuddet tatt seg opp igjen, og utenriksregnskapet viser at overskuddet øker utover i 2018.

Overskuddet på vare- og tjenestebalansen har hatt en kontinuerlig nedgang i hele den nevnte perioden, mens det motsatte har vært tilfellet for rente- og stønadsbalansen.

Eksport og import

Eksportverdien av varer og tjenester i 2. kvartal 2018 er foreløpig beregnet til 332 milliarder kroner. Dette er mer enn både foregående kvartal og 2. kvartal året før. Importen er beregnet til 298 milliarder kroner. Dette er også mer enn både foregående kvartal og samme kvartal året før. For de foreløpige beregningene av 2. kvartal 2018 er det et sikrere kildegrunnlag for eksport og import av varer enn for tjenester. For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import samt sesongjusterte tall se kvartalsvis nasjonalregnskap.

Rente og stønadsbalansen

Både inntekter og utgifter var i 2. kvartal 2018 store målt mot kvartalene bakover i tid. Inntektene var imidlertid større enn utgiftene, og det er foreløpig beregnet et overskudd på rente- og stønadsbalansen for 2. kvartal 2018 på nesten 47 milliarder kroner, som er historisk høyt. Denne størrelsen har - helt motsatt av vare- og tjenestebalansen - hatt en vedvarende vekst gjennom de siste årene. Driftsbalansen er fortsatt preget av den noe lave vare- og tjenestebalansen og er således ikke historisk høy, men allikevel det høyeste den har vært siden 2014.

Revisjoner

Eksport og import

2016

Balansering av det årlige realregnskapet for 2016 ga en god del revisjoner. En total oppjustering på 34,5 milliarder for eksporten kom nesten utelukkende fra revisjon av tjenestene. Om lag halve revisjonen er revisjon av såkalte bruttofrakter i sjøfarten. Drøye 7 milliarder er revisjoner knyttet til eksport av oljerelaterte tjenester. Knappe 7 milliarder er revisjon av finans og forsikringstjenester.

Importen ble også oppjustert i de endelige tallene. Totalt ble det en oppjustering på 10,3 milliarder kroner, hvorav 5 milliarder i forbindelse med en oppjustering i oljeinvesteringer, mens øvrige varer er oppjustert med rundt 3 milliarder. Import av tjenester er svakt oppjustert totalt, men det er en rekke underliggende justeringer, både opp og ned, av mer detaljerte tjenesteprodukter. Blant annet er tjenester tilknyttet transport justert ned med drøye 6 milliarder kroner totalt for året.

2017

Foreløpige eksporttall for 2017 viser store revisjoner av eksporten. Med unntak av noen oppjusteringer av skip dreier dette seg i all hovedsak om revisjoner av tjenester. Også for dette året er det eksport av bruttofraktene som er revidert kraftig opp med 21 milliarder. Dette følger i stor grad av oppjusteringen som ble gjort i basisåret 2016. For øvrig er det en jevn oppjustering i eksporten av de fleste tjenesteprodukter.

Importen er også revidert opp, men svært beskjedent sammenlignet med eksporten. Totalt har vi en oppjustering på om lag 2,3 milliarder kroner. Dette skriver seg nesten utelukkende fra revisjon av tjenestene. Revisjonen her går litt i begge retninger på mer detaljert nivå. Mens oljerelaterte tjenester blir justert litt ned, blir finans- og forretningstjenester revidert litt opp. Vi har også hatt en relativt stor revisjon ned i innleie av fly fra utlandet.

2018

Revisjonen av 2018 1. kvartal er i retning høyere vare- og tjenestebalanse. Eksporten totalt revideres opp med 2,2 milliarder, der varer totalt sett er justert ned, mens tjenester trekker opp. Importen er revidert ned med 8,7 milliarder kroner, der både varer og tjenester er revidert ned. For varer er det import til oljeinvesteringer som er nedjustert, mens det for tjenester handler mest om en nedjustering av nordmenns utgifter til reise og opphold i utlandet (reisetrafikk).

Inntekter og utgifter

I 2016 har vi revidert rente- og stønadsbalansen ned om lag 18 milliarder kroner. Det meste av dette er revisjon av netto reinvestert fortjeneste. I tillegg har vi en del oppjusteringer av utbytte både på inntekt- og utgiftssiden. Disse utligner hverandre til en viss grad, men bidrar netto til at inntektene er revidert opp med drøyt 2 milliarder kroner.

I 2017 er revisjonene av rente- og stønadsbalansen på -20 milliarder kroner. Også dette året er det netto reinvestert fortjeneste som gir nesten hele bidraget til revisjon.

I 1. kvartal 2018 er revisjonene på rente- og stønadsbalansen positiv. I alt en oppjustering på om lag 3 milliarder kroner, der reinvestert fortjeneste forklarer det meste av revisjonen.

Figur 1

Figur 1. Driftsbalansen overfor utlandet