247792
/utdanning/statistikker/vgu/aar
247792
Knapt tre av ti lærlinger er kvinner
statistikk
2016-02-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
vgu, Videregående opplæring og annen videregående utdanning, videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, elever, lærlinger, lærekandidater, utdanningsprogram, studieretninger, fagprøver, svenneprøver, kurstrinn, fullførte utdanninger, avbrutte utdanninger, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldreKOSTRA, Utdanning, Videregående utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor
false
Statistikken viser antall elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte utdanninger.

Videregående opplæring og annen videregående utdanning2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Knapt tre av ti lærlinger er kvinner

Seks av ti elever på videregående tar studieforberedende utdanningsprogram. Kvinner er i flertall på studieforberedende og menn på yrkesfag. Innenfor yrkesfag er overvekten av menn enda mer markant blant lærlinger, der knapt tre av ti er kvinner.

Videregående opplæring
20152014 - 20152011 - 2015
Endring i prosent
Elever200 17412
Lærlinger/lærekandidater41 895314
Elever og lærlinger/lærekandidater242 06914
Hvorav
Innvandrere26 1381048
Norskfødte med innvandrerforeldre9 928620

I alt var det rundt 200 200 elever i videregående opplæring per 1. oktober 2015. 61 prosent av elevene i videregående opplæring fulgte studieforberedende utdanningsprogram. Flest elever er å finne på studiespesialisering, et utdanningsprogram med en elevandel på 52 prosent. Idrettsfag, elektrofag, helse- og oppvekstfag og teknisk og industriell produksjon er også utdanningsprogram med mange elever.

Menn i klart flertall på yrkesfag

Det er klare forskjeller på hvordan kvinner og menn fordeler seg på de ulike utdanningsprogrammene.

57 prosent av elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram i 2015 er menn. Flere yrkesfaglige program er sterkt representert av ett kjønn. Mens bygg- og anleggsteknikk har en mannsandel på 94 prosent, er samme andel kun 15 prosent på helse- og oppvekstfag. Elektrofag og teknikk og industriell produksjon er også tydelig mannsdominert.

Restaurant- og matfag og naturbruk har en nærmest lik fordeling mellom kjønn, men begge er program med relativt få elever. Begge linjene har et elevtall på rundt 4000 og er sammen med design og håndverk programmene med færrest elever.

Den tydelige kjønnsforskjellen på yrkesfag finner vi også igjen blant lærlinger i videregående opplæring. Av 39 872 lærlinger og 2023 lærekandidater per 1. oktober 2015 var kun 29 prosent kvinner. De fleste av disse kvinnene går i lære innen helse- og oppvekstfag, design og håndverk eller service- og samferdsel. Andelen lærlinger blant innvandrere har hatt en svak, jevn økning de siste årene. Dette gjelder begge kjønn.

Kvinner i klart flertall på studieforberedende

Studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama er alle studieforberedende utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. I motsetning til yrkesfag var det her en overvekt av kvinner, som utgjorde 56 prosent av elevene.

Av studieforberedende utdanningsprogram er det kun idrettsfag som har en større andel menn enn kvinner, mens over to av tre elever på musikk, dans og drama er kvinner. Hvordan kjønnene fordeler seg er nær sagt stabilt fra år til år. Vi ser kun en jevn, svak økning i andelen kvinner som tar studiespesialisering de siste fire årene.

Rundt 10 prosent av elevene på studieforberedende program går på privat skole, mens samme andel for yrkesfaglige program er 5 prosent. Dette er likt foregående år.

Stor andel studieforberedende i sentrale strøk

Tallene fra 2015 viser også fylkesvise forskjeller i hvordan elevene fordeler seg mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. På landsbasis går 61 prosent av elevene studieforberedende utdanningsprogram, og det er fylker med stor elevandel i sentrale strøk på Østlandet som særlig drar opp snittet.

I Akershus, fylket med flest elever i videregående opplæring, går 69 prosent av elevene på studieforberedende utdanningsprogram. I Oslo er andelen 75 prosent, mens Vestfold og Buskerud begge har en andel på over 60 prosent. Hordaland er fylket med det høyeste elevtall etter Akershus, her går 58 prosent av elevene studieforberedende utdanningsprogram.

I Finnmark er elevene jevnt fordelt mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. I Nordland og Nord-Trøndelag er det kun en mindre overvekt av elever i studieforberedende program, mens i Møre og Romsdal og Oppland ligger andelen elever i studieforberedende program på rundt 55 prosent.

Folkehøgskoler øker i noen fylker

Etter en svak nedgang fra 2012 går antall elever på folkehøgskole opp igjen. Elevmassen øker mest i de fylkene som allerede har flest elever på folkehøgskole; Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland. Vi ser en økning i søkere av begge kjønn, med en fortsatt overvekt av kvinner som utgjør 60 prosent av søkerne til folkehøgskole i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB