220714_not-searchable
/utdanning/statistikker/vgogjen/aar
220714
Færre slutter på videregående
statistikk
2015-06-04T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
vgogjen, Gjennomføring i videregående opplæring, oppnådd studiekompetanse, oppnådd yrkeskompetanse, gjennomføringsgrad, elever, foreldrenes utdanningsnivå, allmennfaglig studieretning, yrkesfaglig studieretning, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, grunnskolepoeng, normert tid, fullført videregående opplæringUtdanning, Videregående utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
Gjennomstrømning i videregående opplæring. Andelen elever som gjennomførte i perioden 2009-14, er uendret fra kullet før.

Gjennomføring i videregående opplæring2009-2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre slutter på videregående

I femårsperioden 2009–14 sluttet 16 prosent av elevene i videregående opplæring underveis. Det er en nedgang fra 18 prosent hos kullet som begynte i 2004. Foreldrenes utdanningsnivå har betydning for om elevene fullfører eller ikke.

Elever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, og andelen som har fullført med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år
2009-2014Endring i prosentpoeng
Startet i grunnkursAndel som har fullført videregående opplæring i løpet av fem år2008-2013 - 2009-20141994-1999 - 2009-2014
I alt62 787710,22,3
Menn32 07766-0,15,0
Kvinner30 710760,4-0,5
Studieforberedende utdanningsprogram32 13083-0,30,9
Menn14 64078-0,5-0,8
Kvinner17 49087-0,12,3
Yrkesfaglig utdanningsprogram30 657580,57,0
Menn17 43756-0,113,7
Kvinner13 220611,0-1,9
Gjennomstrømning i videregående opplæring, 2009-2014

I underkant av 62 800 elever startet i videregående opplæring for første gang høsten 2009. Om lag 71 prosent av disse elevene fullførte i løpet av fem år. I startkullet 1994, som for øvrig er det første kullet som denne statistikken omfatter, fullførte 68 prosent av elevene.

Siden den gang har andelen elever som fullfører, ligget like over og like under 70 prosent.

Uendret gjennomstrømning for kvinner og menn

Om lag 76 prosent av kvinnene og 66 prosent av mennene fra startkullet i 2009 oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dette er nøyaktig samme andeler som 2008-kullet.

I et-femårsperspektiv- har andelen både for kvinner og menn økt med 2 prosentpoeng.

Yrkesfag og studieforberedende: uendret gjennomstrømning

I 2009-kullet gjennomførte 83 prosent av elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer, samme andel som forrige elevkull. Denne andelen har vært tilnærmet uendret de siste årene.

Gjennomstrømningen innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene var på 58 prosent. Dette er også om lag samme fullføringsandel som i startkullet i 2008. Sammenlignet med startkullet 2002, kullet som for øvrig hadde den laveste fullføringsandelen siden 1994, har andelen som fullførte på yrkesfag økt med nesten 3 prosentpoeng (grafikken over viser hvordan gjennomstrømningen fordeler seg etter studieprogram og kjønn).

Blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har medier og kommunikasjon høyest gjennomstrømning på 81 prosent. Lavest har restaurant- og matfag på 46 prosent. På de øvrige utdanningsprogrammene fullfører om lag 50 til 60 prosent av elevene (flere detaljer i grafikken over).

Flere «stryker» og færre slutter

Av de 29 prosent av elevene som ikke fullførte videregående opplæring i løpet av femårsperioden fra 2009, sluttet 16 prosent underveis. Andelen som sluttet, er redusert de siste årene – fra 18 prosent i 2004-kullet til dagens nivå på 16 prosent.

Andelen elever som fullførte løpet, men som verken oppnådde vitnemål eller fag-/svennebrev, økte derimot fra 7 til 8 prosent. Om lag 6 prosent av elevene var fortsatt i videregående opplæring etter fem år, en andel som også har vært uendret de siste årene(se grafikken).

Foreldrenes utdanningsnivå har betydning

Foreldrenes utdanningsnivå har betydning for elevenes gjennomstrømning. Blant elever som har foreldre med høyere utdanning av lengre varighet fullførte 87 prosent i løpet av fem år. Har foreldrene derimot grunnskole som høyeste utdanning, er gjennomstrømningen i femårsperioden på 46 prosent. Dette er om lag samme andeler som i forrige elevkull(dette er illustrert i grafikken).

Karakterer fra grunnskole spiller inn

Elevenes karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomstrømningen i videregående opplæring. Naturlig nok fullfører elever med gode karakterer fra grunnskolen i større grad enn elever med dårligere karakterer.

For eksempel hadde elever med mindre enn 25 grunnskolepoeng en gjennomstrømning på 14 prosent. Blant elever som hadde 55 grunnskolepoeng eller mer, fullførte nesten 99 av 100. Dette er også om lag samme andeler som forrige elevkull.

Akershus hadde høyest gjennomstrømning

Sogn og Fjordane er det fylket som har hatt høyest gjennomstrømning i videregående opplæring de siste årene. For startkullet 2009 var imidlertid Akershus på topp med en fullføringsandel på 77 prosent. Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane fulgte deretter med en andel på om lag 74 prosent. Lavest fullføringsandel hadde Finnmark med 54 prosent samt Troms og Nordland, begge med 65 prosent.